Zarządzanie procesami informacyjnymi na rynku pracy

Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy

23-24 październik 2008

Zarządzanie procesami informacyjnymi na rynku pracy

  
  dr Tadeusz Wojewódzki przedstawił koncepcję zarządzania informacją na polskim rynku pracy

Obserwatoria Rynku Pracy (ORP) – to struktura w organizacjach wsparcia rynku pracy stosunkowo bardzo młoda. Wyróżnia się jednak dużą dynamiką, czego przejawem jest bez wątpienia fakt, że doczekała się już ogólnopolskiego forum.

O dynamicznym rozwoju ORP decydują takie czynniki, jak:

· silna presja społeczna w macierzystych jednostkach ORP na konkrety /informacja, wiedza, decyzja, rozwiązanie problemu/

· odczuwany w codziennej praktyce zawodowej brak adekwatnej do potrzeb informacji (wiedzy)

· obecność unijnych środków finansowego wsparcia potrzeb zidentyfikowanych przez instytucje obsługi rynku pracy – jako istotne

· właściwy dobór kadr.

       Specyfika instytucji obsługujących rynek pracy wyraża się w bardziej bezpośrednim, niż ma to miejsce w przypadku wielu innych dziedzin administracji, oddziaływaniu potrzeb społecznych na wyniki pracy administracji samorządowej. Z jednej strony mamy do czynienia z klientem, którego sytuacja zawodowa i życiowa nie wpisuje się często w standardy znamienne dla typowej pracy urzędniczej, a z drugiej życiowa ranga spraw wymaga konkretów decyzyjnych. Właśnie tutaj parcie na adekwatną do sytuacji informację oraz wiedzę umożliwiającą skuteczne działanie, jest silniejsze niż w innych obszarach działań administracyjnych.

  Ponadto w instytucjach wspierających rynek pracy widoczne są – bardziej niż w jakichkolwiek innych dziedzinach administracji – konsekwencje braku współdziałania różnych instytucji wspierających ustawowo rynek pracy- sfery edukacji, z przedsiębiorczością, z szeroko rozumianą administracją. Widoczne są ewidentne braki w koordynacji działań na poziomie regionu – zarówno mikro, jak i makro.

bottom 

       W tym kontekście zrozumiałe staje się misyjne przesłanie ORP wyrażane w formule: „Dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej rynku pracy, ułatwiającej podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju regionalnego”.

 koszalin 2008_ 3.jpg

      Identyfikacja uwarunkowań powstania ORP nieuchronnie prowadzi nas do polityki regionalnej oraz regionu, jako kategorii intelektualnej wyznaczającej interdyscyplinarne podejście do zjawisk społeczno – gospodarczych[1]. Polityka regionalna- myślenie i działanie w regionalnej kategoryzacji zjawisk, wymaga zaplecza badawczego zdolnego do udzielania odpowiedzi na pytania o społeczno – ekonomiczne, a więc socjologiczne, demograficzne, kulturowe, ekologiczne, ekonomiczne, aksjologiczne itd. uwarunkowania decyzji administracyjnych. Optymalizacja decyzji administracyjnych wiąże się z koniecznością korzystania z możliwie jak najpełniejszego wsparcia argumentami decyzyjnymi.

 

      Najpowszechniejsza obecnie ich formuła to albo dane statystyczne, albo sążniste opracowania na zlecenie. Administracja cierpi na głód wiedzy pertynetnej, wiedzy „na miarę”, odpowiadającej na konkretne pytania, pozwalające na podejmowanie konkretnych, racjonalnych decyzji[2].

      ORP są przykładem organizacyjnej próby poszukiwania odpowiedzi na to zapotrzebowanie – podejmowane w ramach samej administracji. Administracja poszukuje wsparcia w ośrodkach akademickich. Analogicznie, jak przedsiębiorczość poszukuje wsparcia w jednostkach badawczo – rozwojowych, tak samo administracja dąży do stworzenia płaszczyzny współpracy administracji z uczelniami, instytutami badawczymi- wyznaczając obszary niezbędnych dla niej odpowiedzi.

      W obecnym kształcie ORP są strukturami artykułującymi potrzeby informacyjne administracji obsługującej rynek pracy. Jednym z kierunków ich działania jest publiczne udostępnianie pozyskanych i wytworzonych samodzielnie produktów.

       Biorąc pod uwagę posiadane aktualnie produkty oraz dobre praktyki w ORP obecny stan zaawansowania rozwojowego tych jednostek przedstawić można w formie następującej tabeli.

 

Produkty

Dziedzina

Formy udostępniania

 

· dane

· informacje

· raporty

· analizy

· ekspertyzy

· zestawienia

· artykulacja potrzeb informacyjnych

· podaż pracy

· popyt na pracę

· gospodarka

· edukacja

· elektroniczne

· wydawnictwa

· konsultacje

· fora

Publiczna

Realizowane

 

 

· decyzyjne drzewa argumentów

· drzewa wiedzy

· drzewa celów

 

· podaż pracy

· popyt na pracę

· gospodarka

· edukacja

 

· elektroniczne

 

Publiczna

Brak

· decyzyjne drzewa argumentów

· dobre praktyki decyzyjne

· drzewa wiedzy

· drzewa celów

· wiedza kwantyfikowana

· podaż pracy

· popyt na pracę

· gospodarka

· edukacja

 

· elektroniczne

 

Wewnętrzna- w formule zespołów projektowych on line

Brak

 

Tabela.1. Stan zaawansowania ORP w ujęciu produktowym (2008).

      Powyższa tabela przedstawia wybrane produkty informacyjne, pozyskiwane lub możliwe do pozyskiwania przez ORP- istotne dla optymalizowania procesów decyzyjnych w instytucjach wspierających rynek pracy. Tabela sporządzona została w środowisku CZP (Cyklu Zarządzania Projektem), a więc metodyki zarządzania projektami określanej często, jako „unijna”- ze względu na jej fundamentalne znaczenie w dotychczasowych pracach nad projektami unijnymi. Powyższa tabela wskazuje na brak zaawansowanych produktów informacyjnych, odpowiadających bezpośrednio na potrzeby instytucji wspierających rynek pracy. Mowa tutaj przede wszystkich o decyzyjnych drzewach argumentów, drzewach wiedzy- czy wiedzy kwantyfikowanej[3].

    ORP dobrze wkomponowane są w specyfikę rodzimych jednostek organizacyjnych (Wojewódzkich Urzędów Pracy). Większą efektywność ich pracy osiągnąć można standaryzując wybrane procedury istotne dla procesów informacyjnych oraz współpracując w ramach warsztatowo traktowanego Wirtualnego Zespołu Projektowego.

    Istotne jest aplikacyjne wsparcie ORP- najprościej przez jedno z rozwiązań typu open source – takie, jak np. dotProject[4]. W chwili obecnej analogiczne zadania wykonywane są przez różne jednostki. Brakuje elementów koordynacji, które powinny stanowić naturalną konsekwencję idei zaaprobowanych na ogólnopolskiej konferencji ORP.

    W ramach zaistniałej już współpracy ORP z Ateneum Szkołą Wyższą w Gdańsku- specjalizującą się w problematyce technologii informacji oraz Centrum Infobrokerstwa Systemowego w Warszawie – naturalną konsekwencją koordynacji działań w skali ogólnopolskiej może być platforma dotProject, jako robocza, projektowa formuła wspólnych przedsięwzięć. Doświadczenie Ateneum, CIS oraz zespołu współpracującego z www.infobrokerstwo.pl pozwala pozytywnie rokować w zakresie wypracowania formuł standaryzacji zapisu treści, autoryzacji źródeł wiedzy, podziału zadań, tworzenia wiedzy odpowiadającej potrzebom instytucji wspierających rynek pracy, itd. Istotnym argumentem wspierającym ten kierunek działania są obiecujące doświadczenia wspomnianych podmiotów w zakresie e- learningu[5].

     Inicjatywa Obserwatorium Rynku Pracy stwarza realną szansę stworzenia systemu zarządzania procesami informacyjnymi odpowiadającego potrzebom instytucji wspierających rynek pracy, a jednocześnie odpowiadającego wymogom wskazywanym w Strategii Lizbońskiej, jako najpilniejsze zadania nowoczesnego państwa inicjującego procesy znamienne dla społeczeństwa informacyjnego.


 

[1] Idea nie jest nowa. Nadal pozostaje aktualny problem jej instytucjonalnej formuły. Por.: Wojewódzki T., Regionalistyka jako nauka praktyczna. „Studia Filozoficzne” 1974/7

[2] Jest to obszar tematyczny poruszany często w kontekście uwarunkowań zarządzania wiedzą. Por.: Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji. /w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. Lech W. Zacher  Warszawa 2007

[3] Por. Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE. /W:/ Studia i Badania Naukowe. Europeistyka. Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku Rok I Nr 1/2006

[4] Aplikacja staraniami zespołu www.infobrokerstwo.pl zostało przygotowane do pracy: http://www.infobrokerstwo.home.pl/orp Login i hasło- pod adresem: wojewodzki@wojewodzki.pl

[5] Po.: http://www.infobrokerstwo.home.pl/moodle_1_8_6p/

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.