Termin INFOBROKER

Marta Iwańczuk

Termin INFOBROKER

      Infobroker (ang. information broker) to najczęściej spotykany w polskim piśmiennictwie termin określający pośrednika w zdobywaniu i ocenie informacji. Występują także określenia: broker informacji, profesjonalista informacji, łowca informacji i szperacz. Infobroker wyszukuje informacje, analizuje je, interpretuje i opracowuje w różnych formach. Termin „information broker” został po raz pierwszy użyty w USA.
      W 1976 roku. Lunin zdefiniował infobrokera jako „osobę indywidualną lub organizację, która na żądanie szuka odpowiedzi używając wszystkich dostępnych źródeł i która prowadzi działalność dochodową” [Stoytcheva 1999, dok. elektr.]. „Inne terminy określające ten zawód stosowane w nomenklaturze angielskojęzycznej to: information professional, knowledge broker, cyberian, freelance librarian, independent researcher, data dealer” [Gryguc 2003, dok. elektr.] oraz “desktop online sercher, information retriever” [Fulbright 2005].

     Broker informacji jest zawodem stosunkowo młodym na polskim rynku pracy. Można zaobserwować, że w poszczególnych krajach działalność infobrokerska jest zróżnicowana. Część infobrokerów specjalizuje się w jednej lub dwu dziedzinach, inni działają na wielu polach. Na przykład niemieckie firmy (gdzie najbardziej rozpowszechnionym terminem jest infobroker) obsługują głównie sektor biznesu i działają jako „wywiadownie gospodarcze”, natomiast amerykańskie (w których dominują terminy information broker oraz information professional) oferują szerokie spektrum usług informacyjnych.
     Podstawowym terminem używanym w języku polskim jest infobroker. Na jego zakres znaczeniowy składają się: zakres znaczeniowy terminu „broker” obejmujący „osoby trudniące się zawodowo  p o ś r e d n i c t w e m  w sprawach kupna i sprzedaży towarów, usług lub papierów wartościowych” [Sobol red. 2002, s. 66] oraz zakres znaczeniowy terminu „informacja”. Informacja jest traktowana jako towar, który nie jest własnością brokera informacji. Praw autorskich do informacji, której dostarcza broker informacji, nie nabywa także zleceniodawca.
     Broker informacji jako pośrednik informacji sprzedaje jedynie swoje umiejętności do gromadzenia i opracowania informacji, zdolności analityczno-syntetyczne. Wykorzystuje różne legalne kanały informacyjne (radiowy, telewizyjny, elektroniczny i inne) oraz sposoby i rodzaje komunikacji. Rodzaje form utrwalonej informacji, z której korzysta infobroker są różnorodne (dokumenty piśmiennicze, audiowizualne, elektroniczne). Posługuje się on dokumentami pierwotnymi, pochodnymi i wtórnymi. Źródłem informacji jest dla niego zarówno rozmowa telefoniczna, e-mail od specjalisty określonej branży, pojedynczy wykres, obszerny raport, strona WWW czy program w telewizji. Pojęcie informacji, którą pozyskuje i organizuje broker informacji należy więc rozważać z perspektywy dziedziny, dla której świadczone są usługi infobrokerskie.

Literatura:

  1. Fulbright, Jenny [dok. elektr.] (2004). Starting an Information Broker Business http://www.powerhomebiz.com/vol57/infobroker.htm [odczyt: 2005.02.03].
  2. Gryguc, Ewa [dok. elektr.] (2003). Profesjonalista w świecie informacji. Gazeta IT nr 6 (14). http://www.gazeta-it.pl/archiwum/git14/profesjonalista.html [odczyt: 2004.11.20].
  3. Sobol, Elżebieta red. (2002). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: PWN, 1311 s.
  4. Stoytcheva, Vesselina [dok. elektr.] Business plan for a start-up of an information brokering company (1999). http://neoref.ils.unc.edu/2563.pdf. [odczyt: 2005.01.04].


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.