Stała współpraca

Interdyscyplinarny charakter INFOBROKERSTWA w sposób naturalny zbliża nas do osrodków myśli interdyscyplinarnej. Trudno w tym obszarze wskazać bardziej kompetentne i konsekwentne w swoich poczynaniach grono, jak skupione wokół TRANSFORMACJI.

Współpracujemy z Fundacją Edukacyjną „Transformacje”. Poniżej zamieszczamy tekst założyciela  i prezesa  Fundacji Prof. dr hab. Lecha W. Zachera opublikowany w 10 rocznicę jej powstania.
 

Od Redaktora
10 LAT „TRANSFORMACJI”
      
 Minęło dziesięć lat od założenia Fundacji Edukacyjnej „Transformacje” oraz ufundowania jej interdyscyplinarnego czasopisma. Wydaliśmy obok kilkunastu wolumenów pisma także sześć pozycji książkowych. „Transformacje” stały się – mimo trudności z regularnym ukazywaniem się – poczytnym i cenionym pismem. Trafiły do bibliotek.
Są czytane i cytowane (powstała na ich temat nawet praca magisterska na Uniwersytecie).
Sprawdza się dobrze formuła
logo10.jpe pisma – interdyscyplinarność, orientacja problemowa i prospektywna. Nie jest to łatwe w czasach rozwiniętej specjalizacji i sfragmentaryzowania nauki. Cechą pisma jest też pluralizm – metodologiczny, badawczy, interpretacyjny.
Dotyczy on także wieku, statusu i kraju pochodzenia Autorów. W Radzie Redakcyjnej mamy przedstawicieli różnych
ras, wyznań, krajów, instytucji, wreszcie – opcji ideologicznych i politycznych. Sądzimy, iż ta różnorodność nas wzbogaca i umacnia ważne wartości – jak pluralizm, tolerancja, szacunek dla odmienności. Jest to również wyraz tego, co chyba najważniejsze – naszej niezależności.
Cenimy wysoko naszą niezale
żność, którą mamy dzięki transformacjom jakie nastąpiły w Polsce po 1990 roku, a których istotą były przede wszystkim niepodległość, wolność i demokracja – „rzeczy” wcześniej wielce deficytowe. Transformacje ogarniały stopniowo wszystkie niemal sfery życia i działania Polaków. Przyglądamy się tym transformacjom z uwagą, staramy się o nich pisać, także krytycznie. Przyglądamy się również transformacjom „zewnętrznego świata” – a tych nie brakuje, choćby integracja europejska i procesy (i problemy) globalizacji. Do tych transformacji zaliczają się też wyłaniające się nowe tendencje w gospodarce (etykietowane np. jako „nowa gospodarka”, e-biznes, gospodarka oparta na wiedzy) oraz w społeczeństwie (wiążące się z powstawaniem społeczności sieciowych, społeczeństw informacyjnych, a w perspektywie – społeczeństw opartych na wiedzy). Wiele nowego dzieje się w kulturze i sztuce, powstaje cyberkultura. Stąd też przyjęty w naszym czasopiśmie paradygmat transformacji orientujący naszą tematykę. Będziemy ją nadal kontynuować. Będziemy szukać nowych Autorów i nowych Czytelników!
„Transformacje” są de facto dziełem zbiorowym – przede wszystkim Autorów, ale też Redakcji i Rady Redakcyjnej, także instytucji wspierających (wymieniamy je w każdym numerze), jak też i życzliwych reklamodawców. Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy pod ich adresem. Jesteśmy zaszczyceni współpracą z osobami i instytucjami, z piszącymi i wspierającymi. Oczywiście, nazwiska i instytucje zmieniają się, co normalne. Szczególnie nam żal, gdy jest to odejście na zawsze. Pozostaną w naszej pamięci ks. Prof.
Joachim Kondziela, Prof. Aleksander Gieysztor, Prof. Fred Rue Jacobs, Prof. Oktawian Koczuba, Prof. Jerzy Kołodziejski.
Mieliśmy szczęście na naszej drodze spotkać ludzki mądrych, wybitnych, życzliwych – oferujących idee i pomysły, zachętę czy wsparcie. Początkowo było to jedynie grono założycielskie, potem liczba członków Fundacji (przeważnie pracowników naukowych) rosła. Zaliczamy ich wszystkich do Przyjaciół „Transformacji”.
Korzystając z okazji, wyrażamy podziękowanie wszystkim, którzy – poza Autorami – przyczyniają się do sukcesu pisma, a więc osobom tłumaczącym teksty, dostarczającym ilustracje i fotografie, wszystkim wykonującym prace techniczne, a także życzliwym sponsorom i rekla
modawcom. Nie byłoby bez nich „Transformacji”!
Nasze pismo okrzepło, ma dobrą reputację, mimo trudności w regularnym jego wyda­waniu (powodowanych brakiem środków oraz czasu – pracujących wyłącznie społecznie – Redaktorów i Autorów). Zamierzamy utrzymać wysoką jakość, poprawić dystrybucję i regularność. Planujemy też wydawanie anglojęzycznych wersji „Transformacji”. Liczymy bardzo na pomoc członków Fun
dacji, współpracowników, przyjaciół, także z zagranicy.
I obyśmy się spotkali na tych łamach za następne dziesięć lat!
 

P.S.
Wszystkim, którzy dedykowali mi swoje artykuły z okazji mojego jubileuszu, serdecznie dziękuję.
   
             Lech W.Zacher

1-4 (27-30) 2001 i 1-4 (31-34) 2002 TRANSFORMACJE zajrzyj
http://www.wspiz.edu.pl/ciasf/wyd/start.htm

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.