Społeczeństwo informacyjne. Jak pozyskać na nie fundusze unijne?

  • 080603_1015_MK590530_v01
  • PROBLEM:_Jak pozyskać fundusze unijne?
  • SŁOWA KLUCZE: _społeczeństwo informacyjne_fundusze europejskie_Programy Operacyjne_UE
  • ODBIORCA: ZP fundusze unijne
  • CYTAT:

„Komputer, dostęp do Internetu i informacji odgrywają kluczową rolę w niemal każdej dziedzinie życia, determinując sposób komunikowania i kształtując nowy styl życia. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy wymaga jednak dużych nakładów finansowych, a Unia Europejska i jej państwa członkowskie traktują budowanie społeczeństwa informacyjnego jako jedno z priorytetowych działań, przeznaczając na ten cel nie małe środki finansowe.

Wydatki na inwestycje w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego przez długi czas nie należały do budżetowych priorytetów polskiej administracji. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło pewne rozwiązania i środki na realizację projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

Perspektywa finansowa 2007-2013 – szansa na rozwój społeczeństwa informacyjnego
Lata 2007-2013, nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych, są szansą na większe środki finansowe na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekty związane z szeroko pojętym rozwojem społeczeństwa informacyjnego będzie można sfinansować z:
– Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
– szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych
– Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Z środków tych będą korzystać m.in. administracja centralna i lokalna, szkolnictwo, służba zdrowia, służby mundurowe i przedsiębiorstwa dofinansowując np.:
– budowę/rozbudowę regionalnych/miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz budowę/rozbudowę lokalnych szerokopasmowych sieci dostępowych poza obszarami miejskimi
– tworzenie publicznych punktów dostępu do usług elektronicznych oraz Internetu (PIAP-y, Hot-Spoty)
– rozwój telefonii internetowej (VoIP)
– wdrożenie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oraz zintegrowanych usług administracji elektronicznej (eGoverment) dla przedsiębiorców i obywateli
– rozwój aplikacji oraz usług elektronicznych wspierających pracę na odległość (telepraca) oraz e-learning.
– rozwój regionalnych zasobów cyfrowych promujących turystykę i kulturę regionu
– rozwój aplikacji telemedycznych (eHealth), elektroniczna karta zdrowia, e-recepty, a także usług informacyjnych, np. telekonsultacje, rejestracja przez internet itp.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka a rozwój społeczeństwa informacyjnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności i projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki. Jednym z celów PO IG jest także wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.  Realizację tego celu przewiduje się przede wszystkim poprzez wdrożenie dwóch priorytetów:

Priorytet 7 „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, którego  alokacja: 788 milionów Euro, dystrybuowana będzie wyłącznie poprzez tzw. projekty kluczowe. Są to projekty strategiczne dla polskiej gospodarki, których wdrożenie bez środków unijnych z pewnością byłoby utrudnione. Do takich projektów należą m.in. Polska ID karta: pl.ID i e-PUAP2 (oba projekty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), czy projekt Informatyzacji wydziałów ksiąg wieczystych (projekt Ministerstwa Sprawiedliwości.

Priorytet 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, którego celem jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu, zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania e-usług w społeczeństwie oraz zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu szerokopasmowego. Na realizację tego priorytetu przeznaczone jest ponad 1,2  miliona Euro ze środków funduszy strukturalnych

W ramach priorytetu 8, ważne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego są  przede wszystkim dwa działania:

Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, którego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. (…)
Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili.

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na np. projekty polegające na dofinansowaniu budowy i utrzymaniu dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą lub grupami docelowymi. (…)

Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy w Regionalnych Programach Operacyjnych
W ramach 16-tu Regionalnych Programów Operacyjnych, na rozwój szeroko pojętej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego regiony zapisały dla siebie ponad 1,2 miliarda Euro. (…)

Specjalna szansa dla Polski Wschodniej – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Najbiedniejsze polskie regiony – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie,  są w Unii Europejskiej objęte szczególnymi prawami. Stąd też  stworzono w Polsce specjalny program, wyłącznie dla pięciu województw Polski Wschodniej, w ramach którego zostanie sfinansowana z funduszy strukturalnych również infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. (…)

Warto, aby planowane projekty rzeczywiście przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i stanowiły o tym, że np. informatyzacja administracji nie jest już traktowana jako cel sam w sobie (wyłącznie zakup komputerów i oprogramowania), ale o tym, że wdrażane projekty mają na celu przede wszystkim zwiększenie skuteczności pracy urzędów, zaoszczędzenie czasu urzędników i klientów, redukcję kosztów administracji publicznej, a także wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Warto pamiętać również o tym, że dzięki wykorzystaniu unijnych środków na dobre projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego powstają nowe miejsca pracy w regionie, rozwija się edukacja, a firmom łatwiej jest prowadzić działalność gospodarczą.”

 Źródło: Łacińska Anna: Fundusze UE a rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. http://funduszeunijne.onet.pl/1481564,aktualnoscidetal.html    2008.06.02  13:10

KOMENTARZ do problemu:

Po raz kolejny Polska otrzymuje szansę poprawy swej pozycji w Unii Europejskiej w postaci potężnego wsparcia finansowego przeznaczonego na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Aby cel mógł być osiągnięty w możliwie najkrótszym czasie, bardzo ważne jest właściwe i odpowiedzialne wykorzystanie środków unijnych głównie przez instytucje publiczne, szkolnictwo, służbę zdrowia oraz przedsiębiorstwa, dla których dostęp do nowych technologii stwarzać będzie nowe horyzonty rozwoju i konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym.

Polska w latach 2007-2013 dostanie ok. 90 mld euro unijnej pomocy na realizacje różnorodnych programów mających na celu poprawę stanu naszego kraju względem pozostałych krajów członkowskich. Duża część przeznaczona będzie na inwestycje dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z trzech podstawowych programów: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego dofinansowane będą duże przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności; Regionalne Programy Operacyjne (RPO), opracowywane przez poszczególne województwa, w ramach których dofinansowanie uzyskają przedsiębiorstwa regionalne na poprawę konkurencyjności oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich w ramach działania 3.4 – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości. Wysokość przyznanych dotacji zależy od lokalizacji danego projektu oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w lipcu uruchomia nabór wniosków na Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program skierowany jest do młodych przedsiębiorców, planujących świadczyć e-usługi. Dzięki pieniądzom unijnym będą mogli kupić m.in. sprzęt elektroniczny, komputery, oprogramowanie i licencje,  niezbędne do realizacji projektu. W sierpniu startują programy unijne dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą. Będzie można dostać do 40 tys. zł na start.

Za realizację tego działania odpowiadają w każdym województwie odpowiednie Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) lub Urzędy Marszałkowskie (UM). Zatem tam należy szukać dodatkowych informacji. Urzędy te, w wyniku konkursu, wyłonią w każdym województwie firmy lub instytucje, które będą odpowiedzialne za udzielanie wsparcia na zlecenie WUP lub UM.

W programach na lata 2007 – 2013 przewidziane jest wsparcie na modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, które obejmuje przebudowy i remonty oraz dostosowanie ich do przepisów krajowych, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Źródeł wsparcia należy szukać w programach krajowych (Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka) i szesnastu regionalnych programach operacyjnych. Z funduszy unijnych wspierany będzie nie tylko rozwój zaplecza technicznego zakładów opieki zdrowotnej, szpitali, centrów medycznych i jednostek ratunkowych, ale również rozwój pracowników służby zdrowia. Dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki zostaną przeszkoleni lekarze i pielęgniarki oraz kadra zarządzająca w sektorze ochrony zdrowia.

Z PO KL mogą również korzystać uczelnie wyższe, ubiegające się o środki na uruchomienie studiów podyplomowych lub innych form kształcenia skierowanych do pracowników przedsiębiorstw i odpowiadających na ich rzeczywiste potrzeby.

Wybór właściwego programu wiąże się z wyborem działania, którego cele pokrywają się z celami firmy oraz planowanego przez nią przedsięwzięcia. W wyborze najbardziej odpowiednich programów wsparcia pomagają Punkty Konsultacyjne zlokalizowane na obszarze całego kraju. Każdy przedsiębiorca może bezpłatnie skorzystać z porady specjalisty w dziedzinie funduszy unijnych. Ekspert wskaże rzeczywiste możliwości pozyskania dotacji przez firmę. Pełna lista Punktów Konsultacyjnych znajduje się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  http://ww.parp.gov.pl . Poza tym wszelkich informacji dotyczących dotacji UE można znaleźć taże w Internecie. Poniżej podano przykładowe linki:
http://www.ipo.pl/fundusze_unijne
/droga_po_dotacje/jak_zdobyc_upragniona_dotacje_554.html
http://www.euroliniaplus.pl/
http://www.dobrepraktyki.pl/
http://www.europoradnik.pl/
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/gdzie+szukac/
http://www.ipo.pl/dotacje_unijne
http://www.mrr.gov.pl/Linki/

AUTOR: Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.