Publiczne Punkty Dostępu do Internetu-przykładowe funkcje

060105_1300_JU741227_v01
PROBLEM: Publiczne Punkty Dostępu do Internetu – przykładowe funkcje
SŁOWA KLUCZE: PIAP, Public Internet Acess Points, Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
ODBIORCA: ZP PIAP
CYTAT: „Przykładowy zakres działalności Telecentrum
Przykładowy zakres działalności Telecentrum:
1. Usługi w zakresie udostępniania informacji:

a) dotyczących pracy: szukanie ofert pracy w serwisach Internetowych; z zakresu prawa, poradnictwa zawodowego, szkoleń.
b) dotyczących nauki: korzystanie z encyklopedii, wydawnictw, bibliotek; kursy, szkolenia.
c) dla osób prowadzących działalność gospodarczą: z zakresu prawa; wyszukiwanie kontrahentów, rynków zbytu.

2. Usługi w zakresie umieszczania w sieci informacji

a) umiejętności tworzenia stron internetowych;
b) wyszukiwania informacji;
c) posługiwania się multimediami.

3. Pomoc bezrobotnym:

a) w poszukiwaniu ofert pracy;
b) poradnictwo prawne;
c) w przygotowaniu listu motywacyjnego, życiorysu.

4. Pomoc dla osób chcących rozpocząć/rozpoczynających działalność gospodarczą:

a) z zakresu prawa;
b) w znalezieniu informacji, gdzie zarejestrować działalność gospodarczą, gdzie uzyskać REGON;
c) przy wypełnianiu wniosku o rejestrację działalności gospodarczej.

5. Udostępnianie sprzętu teleinformatycznego:

a) korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej;
b) drukowania, faksowania, kserowania, skanowania, obróbki graficznej, aparatu, czy kamery cyfrowej;
c) w celu korzystania z usług telemedycznych;
d) w celu telepracy;
e) w celu nauki.

6. Udostępnianie programów komputerowych.
7. Usługi biurowe
8. Działalność reklamowa, promocyjna i informacyjna
9. Pomoc przy realizacji zadań lokalnej/regionalnej administracji samorządowej oraz jej jednostek organizacyjnych z zakresu:

a) promocji;
b) opieki społecznej;
c) ochrony środowiska;
d) zarządzania kryzysowego;
e) współpracy z organizacjami samorządowymi.

10. Pomoc dla rolników

a) dostęp do niezbędnych informacji na temat rynków zbytu, kontrahentów, produkcji płodów rolnych;
b) agroturystyki;
c) pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty z UE.

11. Współpraca ze szkołami:

a) lekcje z obsługi sprzętu teleinformatycznego;
b) pomoc w szukaniu niezbędnych informacji.

12. Organizowanie kursów, szkoleń:

a) w zakresie podstaw obsługi komputera, poczty elektronicznej, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych;
b) nauki języków obcych z wykorzystaniem Internetu;
c) kursy przekwilifikowujące.

13. Usługi kawiarenki internetowej (należy pamiętać o unikaniu nieuczciwej konkurencji dla prywatnych kawiarenek internetowych i operatorów telekomunikacyjnych)
14. Usługi w zakresie telemedycyny
15. Wideokonferencje
16. Informacja o UE, w tym pomoc w wypełnianiu formularzy aplikacyjnych Funduszy Strukturalnych.
Ważne jest, aby Telecetrum przyczyniało się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu/cyfrowemu. Dlatego też ważnym jest, aby sieci Telecentrów zakładane były w rejonach szczególnie zagrożonych negatywnymi aspektami społecznymi, zwłaszcza na obszarach wiejskich, obszarach podlegających restrukturyzacji i rewitalizacji lub w małych miastach.
ŹRÓDŁO : Przewodnik dotyczący kryteriów i zasad planowania, wdrażania oraz zarządzania Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków funduszy strukturalnych. (Dokument roboczy Ministerstwa Gospodarki i Pracy) (Warszawa, maj 2004)
KOMENTARZ do problemu:
Liczne zastosowania telecentrum takie jak: pomoc bezrobotnym i chcącym rozpocząć działalność gospodarczą, pomoc w wypełnianiu formularzy aplikacyjnych Funduszy Strukturalnych, atrakcyjność telecentrum dla administracji publicznej poprzez zastosowanie go min. do wideokonferencji lub jako sale szkoleniowe oraz to, że zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu stanowi o ich atrakcyjności dla społeczności lokalnej. Dlatego ich tworzenie jest popierane przez ZPORR. Czynnikiem niezmiernie ważnym jest nie posiadanie czy utworzenie samego telecentrum, ale pełne wykorzystanie jego możliwości. Sukces możliwy jest tylko wtedy, jeżeli jest ono zarządzane przez odpowiednio przygotowanych do tego osoby. Należy więc zadbać o odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników telecentrów.
AUTOR: Jan Ulatowski
© 2001 wojewodzki.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.