Określenie możliwości otrzymania dofinansowania utworzenia systemu energii wiatrowej

070312_1909_RL790827_v01 Określenie możliwości otrzymania dofinansowania utworzenia systemu energii wiatrowej

PROBLEM: Funkcjonowanie elektrowni węglowych staje się coraz kosztowniejsze, a to ze względu na kurczące się zasoby węgla oraz wysokie koszty jego wydobycia. Ponadto, pozyskiwanie energii z tradycyjnych źródeł (przede wszystkim energii pozyskiwanej z elektrowni węglowych właśnie) ma tragiczny wpływ na środowisko naturalne. Czy warto zatem zainwestować w sieć elektrowni wiatrowych? Czy w związku z tym, że jest to ekologiczny sposób pozyskiwania energii, istnieje możliwość dofinansowania takich elektrowni?

Problem: Możliwość otrzymania dofinansowania systemu energii wiatrowej.

SŁOWA KLUCZE: energia wiatrowa, korzyści energii ekologicznej, energia preferowana, dofinansowanie.

ODBIORCA: Przedsiębiorstwo energetyczne zainteresowane zmianą sposobu pozyskiwania energii.

CYTAT:”

Dzisiaj na polskim rynku realizowane są projekty, które korzystają z dużych, kilkudzisięcioprocentowych, dotacji. Wszystkie dotychczas zrealizowane instalacje korzystały z dotacji ECOFUNDUSZU, projekty przewidywane do realizacji w roku 2002 i 2003 będą głównie korzystały z subsydiów krajów ościennych. Jest ich jednak bardzo ograniczona liczba i w żaden sposób nie wypełnią one przewidywanego na ten rok zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych (…)

Idea dzisiejszego funkcjonowania rynku zielonej energii opiera się w Polsce na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki – "O obowiązku zakupu energii elektrycznej …" jako ustawowej delegacji wynikającej z Ustawy Prawo Energetyczne. Rozporządzenie nakłada obowiązek zakupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w wielkości wynikającej z wolumenu obrotu energią w danej spółce obrotu. Spółki dystrybucyjne zatem muszą posiadać udział "energii zielonej" w ich sprzedaży całkowitej, z zastosowaniem obowiązkowego wskaźnika udziału. Obecnie wynosi on 2,5% a w roku 2010 powinien osiągnąć 7,5%. (…)

Obowiązek zakupu został wsparty mechanizmami finansowania instalacji, których celem jest wytwarzanie energii odnawialnych. Możliwe jest uzyskanie nisko oprocentowanych kredytów z zasobów Ekofunduszu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obie instytucję są gotowe wspólnie przeznaczyć aż do 60 procent kosztów inwestycji. Niestety droga ta często zamknięta jest dla małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na wymagane zabezpieczenia i poręczenia bankowe.

Koszt zainstalowania 1MW energii wiatrowej nie odbiega od standardów europejskich i wynosi od 1.000.000 Euro do 1.000.000 USD w zależności od specyfiki projektu. Ze względu na ponoszone przez inwestora koszty związane z przyłączeniem parku wiatrowego do sieci energetycznej planuje się raczej instalacje małe <5MW, przy których możliwe jest wykorzystanie istniejących linii energetycznych 15kV (choć są one w Polsce często tylko średniej jakości to są w stanie przenieść około 4-6MW) lub duże >15MW. W tym drugim przypadku koszt wybudowania stacji przekaźnikowej GPZ jest już w pełni usprawiedliwiony i nie wpływa znacząco na wynik finansowy przedsięwzięcia.

Odmiennym problemem jest wysokość opłat związanych z dzierżawą ziemi. Polska obfituje w potencjalnie korzystne miejsca lokalizacji parków wiatrowych. Potencjalni inwestorzy, głównie pośrednicy z Niemiec, już w chwili obecnej dokonali zakupu lub dzierżawy kilkudziesięciu tysięcy hektarów. Szczególnie intensywna penetracja prowadzona była w roku 2000. Wtedy też ceny gruntu pod instalację jednej siłowni osiągnęły zawrotny poziom rzędu 40.000 zł rocznie za miejsce pod siłownie. Wydzierżawiający często, omamieni perspektywą olbrzymich pieniędzy, podpisywali umowy, które przynoszą im jedynie potencjalne przychody w bliżej nie określonej przyszłości (po realizacji projektu) dla wielu z nich będą to przychody czysto teoretyczne bo projekty nie zostaną zrealizowane. Jest to jednak zmartwienie właścicieli ziemi. Obecnie rynek wraca powoli do stanu sprzed boomu. Cena za miejsce pod siłownię 2MW nie przekracza 200.000 zł za okres 25 lat a wiele zarezerwowanych wstępnie terenów ponownie znajduje się na rynku.”

Wojciech Głosko, Rynek energetyki wiatrowej w Polsce
ŹRÓDŁO : http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/art_polska.htm  2007-03-12 19:06

KOMENTARZ do problemu: Istnieje możliwość dofinansowania budowy systemu energii wiatrowej, i to w znacznej (bo aż do 60 procent całej inwestycji) części. Istnieje także możliwość otrzymania nisko oprocentowanego kredytu na budowę elektrowni. Poza tym państwo zapewnia zakup energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w wielkości wynikającej z wolumenu obrotu energią w danej spółce obrotu. Ponadto, przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do inwestycji w odnawialne źródła energii a władze UE przyjęły zasadę sukcesywnego zwiększania udziału źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii. Obecnie udział energii wiatrowej wynosi 2,5 procent. W roku 2010 powinien osiągnąć 7,5 procent. Należy zatem spodziewać się możliwości uzyskania dofinansowania rozwoju systemu energii wiatrowej oraz utrzymania preferencji przy odbiorze tak pozyskiwanej energii.

AUTOR: Rafał Lachowicz

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.