Ogólnopolska Inicjatywa Infobrokerów Systemowych 2007- 2008 (OIIS)

Ogólnopolska Inicjatywa Infobrokerów Systemowych 2007- 2008 (OIIS)

            W marcu 2007 roku powstała OISS. W lutym 2008 roku pojawią się na rynku pracy specjaliści, którzy w swoim CV będą wskazywali na przygotowanie z zakresu infobrokerstwa systemowego. Zdecydowana większość z nich rekrutować się będzie z podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami. Infobrokerstwo traktowane jest jako umiejętność wspierająca w istotny sposób procedury decyzyjne pojawiające się w warunkach dużego ryzyka, znamiennego dla działań projektowych. Po wtóre Infobrokerstwo ma zwiększyć szanse organizacji na optymalizacje procesu kumulacji efektu synergii.

IG: Jest Pan autorem nazwy Infobrokerstwo. Czy pracodawcy oczekują w Polsce adeptów wiedzy, którą nazywa Pan infobrokerstwem?

 TW: Zacznijmy od pojęcia ”Infobroker”. Ono pojawiło się jako pierwsze. Pojęcie „Infobroker” należy w Polsce już do mniej egzotycznych niż 4-5 lat temu, kiedy występowało tylko sporadycznie, i to głównie za sprawą Internetu. Nadal nie jest ono jednak ani powszechnie znane ani też jednoznacznie rozumiane. Najogólniej Infobroker to specjalista zajmujący się wyszukiwaniem informacji. Jeśli jednak poprzestać na tak lakonicznym stwierdzeniu, to okazać się może, iż pracownicy wszystkich punktów informacji, w tym np. kolejowej- są infobrokerami.

IG: A nie są?

TW: Są w taki sensie, iż uczestniczą w procesie logistyki pasażerskiej kojarząc informacje o istniejących połączeniach komunikacji kolejowej, z preferencjami pasażerów, którzy muszą przemieścić się przestrzennie, mieszcząc się w założonych kosztach oraz określonym czasie. To jest przecież mini projekt, a specjalista z zakresu logistyki pasażerskiej przygotowuje przesłanki decyzyjne do podjęcia przez pasażera ostatecznej decyzji. Typowo infobrokerskie zadanie. Tyle tylko, że dziedzina – podróżowanie w naszych warunkach pociągiem- nie jest aż tak bardzo skomplikowana, jak typowa materia projektowa, w której poruszają się nasi infobrokerzy nazywani infobrokerami systemowymi.

IG: Kontynuujmy nasz przykład -Infobrokerstwo to rozkład jazdy?

TW: Jeśli już pozostać przy naszym przykładzie, to rozkład jazdy pociągów pasażerskich jest podstawą wiedzy logistycznej pracownika punktu informacji kolejowej. Ale nasz kolejowy „infobroker” dysponuje ponadto wiedzą wyniesioną z doświadczenia zawodowego, tzw. praktyki, która składa się z informacji np. o permanentnych opóźnieniach wybranych pociągów, co wyklucza je z łańcucha połączeń niezawodnych, na jakie liczy pasażer podejmujący decyzje o trasie przejazdu. Jest to ponadto wiedza o połączeniach zsynchronizowanych z trasami autobusowymi, czasie potrzebnym do przejścia z pociągu na pociąg, aktualnie prowadzonym remontach utrudniających lub wydłużających to przejście, planowanych strajkach ,itd. itp. Jest to pracownik stosujący określone procedury sprawdzania posiadanej wiedzy, jej uaktualniania, ale nadto przygotowany do szybkiego kojarzenia faktów, zdarzeń, informacji- wszystko w związku z otrzymanym zleceniem: przygotowaniem dla pasażera możliwie jak najpełniejszych przesłanek do podjęcia decyzji o tym jakie wybrać połączenia, aby dotrzeć w określonym czasie, w określone miejsce, w ramach posiadanych zasobów finansowych.


IG: Będziecie Państwo szkolili pracowników punktów informacji kolejowej?

TW: Infobroker systemowy jest specjalistą, który wytwarza specyficzny produkt, jakim jest wiedza odpowiadającą na pytanie o to, jak rozwiązać konkretny problem. Uściślając: jest on pośrednikiem między zasobami wiedzy, a osobą rozwiązującą określony problem. Jego zadaniem jest dostarczenie przesłanek do podjęcia decyzji. Przesłanek zgodnych ze stanem wiedzy w danej dziedzinie. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej- liczy się czas. Decydenci nie mają go na samodzielne poszukiwanie wiedzy, informacji, na ich potwierdzanie, kojarzenie itd. Decyduje o tym zarówno ogrom informacji, wiedzy, jaka przetacza się każdego dnia przez współczesną organizację, jak i konieczność błyskawicznego reagowania na prawidłowo zinterpretowane fakty, informacje, zaobserwowane zdarzenia oraz zauważone prawidłowości.

IG: Mówi się często o bliskości zawodu bibliotekarza z infobrokerem.

TW: Jest to bliskość tylko częściowa i dotyczy umiejętności swobodnego poruszania się po różnych obszarach wiedzy. Nie ulega wątpliwości, że przygotowanie bibliotekoznawcze może w pracy infobrokerskiej okazać się niezwykle przydatne. Infobrokerstwo nie jest jednak tożsame z bibliotekoznawstwem i nie można go żadną miarą do tej dziedziny wiedzy zredukować. Są obszary edukacji wspólne i do takich należy bez wątpienia metodologia dzięki której infobroker nie tylko wie gdzie czego szukać, ale także jaką wartość mają rożne obszary wiedzy i jakie ryzyko niesie ze sobą działanie na nich oparte. Bibliotekoznawstwo przydatne jest bezwzględnie w określaniu aktualnego stanu wiedzy na dany temat. Sam jednak wybór obszarów wiedzy, niezbędnych do stworzenia drzew decyzyjnych przesłanek, zdolność asocjacyjnego łączenia elementów istotnych dla rozwiązania danego problemu- tworzą klimat bardziej bliski komandosów wiedzy niż bibliotecznych regałów. Infobroker systemowy- adept infobrokerstwa- musi umieć samodzielnie poruszać się po różnych obszarach wiedzy: od naukowej, poprzez potoczną, aż do nieokreślonej źródłowo i weryfikacyjnie. Cykl przygotowania infobrokera systemowego do działania w warunkach społeczeństwa informacyjnego – jest procesem interdyscyplinarnym obejmującym wiedzę oraz umiejętności, które klasycznemu reprezentantowi bibliotekoznawstwa- nie są potrzebne. Nie ulega jednak wątpliwości, że zarówno studia, jak i praktyka zawodowa bibliotekoznawców sprzyjają procesowi szybkiego opanowania umiejętności takich, jak kwantyfikowanie wiedzy- podstawa procedur tworzenia wiedzy pertynentnej.

IG: Program OIIS adresowany jest do bibliotekoznawców?

Mamy w swoim gronie reprezentantów tego środowiska zawodowego, ale adresata nie wybieraliśmy według kryterium profesji. W tej edycji są to pracownicy instytucji wspierających rynek pracy. Trudno wskazać dzisiaj w Polsce poważniejszy merytorycznie problem- jak właśnie praca. Wsparcie instytucji rynku pracy specjalistami o wysokim poziomie kultury projektowej, w tym także z zakresu infobrokerstwa- jest moim zdaniem jednym z najpilniejszych zadań. Pamiętajmy, że Infobroker systemowy jest organizatorem procesów z zakresu infrastruktury treści w organizacji. Bez względu na jej wielkość i charakter. To jest aktywny uczestnik rozwiązywania konkretnych problemów, którego zapoznajemy z mentalnymi uwarunkowaniami polskich organizacji, metodami ich diagnozowania oraz skutecznego blokowania. Tak, aby można było skutecznie wprowadzać metodyki zarządzania projektami, szczególnie PRINCE2, której poświęcamy aktualnie najwięcej uwagi.
cdn

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.