Nasi trenerzy – Tadeusz Wojewódzki

Wykaz ważniejszych szkoleń związanych tematycznie z infobrokerstwem, prowadzonych przez dr Tadeusza Wojewódzkiego


Lp.

Imię i nazwisko trenera który

będzie uczestniczył w

wykonywaniu zamówienia

 

NAZWA SZKOLENIA/WARSZTATU wraz z zakresem tematycznym

 

 

Organizator

szkolenia lub warsztatu

 

Termin szkolenia lub warsztatu

od (DD/MM/RRR)

do (DD/MM/RRR

Liczba dni szkoleniowych

1

dr Tadeusz Wojewódzki,[1]

 1. Uwarunkowania technologiczne społeczeństwa informacyjnego w oparciu o doświadczenia WŁASNE wyniesione z prac w PANELU EKSPERTÓW 1.5. ZPORR Społeczeństwo Informacyjne – woj. POMORSKIEGO .

 

Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

17.10.2005

18.10.2005

2 x 8 h = 16 h

 1. Technologia informacji. Przygotowanie do obecności w społeczeństwie informacyjnym.

 

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

01.10.2004

23.05.2013

25 dni  x 10 lat = 250 h

 1. Jak kształtować kompetencje zawodowe w uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego

 

Projekt PHARE 2002 Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu pod nadzorem PARP „Promocja Startu Zawodowego Absolwentów Poprzez Powołanie Ośrodków Pomocy Absolwentom”- OPA Gdańsk 2004/ 2005;

2004/ 2005

2 dni  x 8 h = 16 h

 1. Procesy informacyjne w procedurach projektowych w dobie społeczeństwa informacyjnego

 

 Projekt EFS „Nowoczesne techniki i metody zarządzania projektami- Studia Podyplomowe” realizowane przez Wszechnice Polską Szkołę Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warszawie 2006- 2008;[2]

2006- 2008

10 dni x 8 h = 80 h

 1. Organizacja procesów informacyjnych w centrach doradztwa zawodowego doby społeczeństwa informacyjnego

 

Projekt „Doradztwo zawodowe- Studia Podyplomowe”  EFS realizowanego przez Wszechnice Polską Szkołę Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warszawie 2006- 2008;

2006 – 2008

2 dni x 8 h – 16 h

 1. Infobroker w praktyce organizacji wspierających rynek pracy w perspektywie „Kapitału ludzkiego” 2007 -2013. Nowe zawody doby społeczeństwa informacyjnego.

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ranach Europejskiego Funduszu społecznego SPO RZL Działanie 1.1.,

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

29 01 2008

30.01.2008

1 dzień x 4 h = 4 h

 1. Zarządzanie procesami informacyjnymi na rynku  pracy. (Rynek pracy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego).

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie[3]

23.10.2008

24.10.2008

1 dzień x 8 h = 8 h

 1. Infobroker w nowoczesnej organizacji. Zarządzanie wiedzą w dobie społeczeństwa informacyjnego

 

Centrum Promocji Informatyki w Warszawie[4]

17.10 2006

18.10. 2006

2 dni x 4 h = 8 h

 1. Zarządzanie informacją. Porządkowanie wiedzy w centrach informacji.

 

Pomorski Urząd Marszałkowski

14.12.2009

15.12.2009

2 dni x 4 h = 8 h

10.Jak skutecznie zarządzać projektami? Uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego,

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Lubuski lider[5]

Zielona Góra

Gorzów Wlkp.

2009 maj/ czerwiec[6]

6 dni x 6 h = 36 h

11.Controlling syndromiczny w uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego

Klubu Pełnomocnika, DEKRA Certification i KEMA Quality

Warszawa

20.12.2010

20.12.2010

1 dzień x 4 h= 4 h

12.Mentalne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego

Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa

zespół prof. Anny Pałubickiej

24.02.2011

24.03.2011

1 dzień x 4 h= 4 h

13. Kultura projektowa zespołów funkcjonujących w uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego

Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku

21.02.2011

10.06.2011

4 dni x 8 h = 32 h

14. PROJEKT POKL.08.01.01-06-041/10  „Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy”

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

01.02.2011

31.07.2012

kurs on –line

styczeń – lipiec 2012

III Zjazdy

6 dni x 8 h= 32 h

 

 

15. ”Skuteczne zarządzanie kluczem do sukcesu MMŚP na Lubelszczyźnie”

„Lubelskie Centrum Consultingu”

1.10.2012

30.09.2013

2 dni x 8 h= 16 h

2 dni x10 h =20 h

 

 

 

 

Wykaz publikacji dr Tadeusza Wojewódzkiego wykorzystywanych w szkoleniach z zakresu INFOBROKER SYSTEMOWY

 1. Wojewódzki T.,, Twierdzenia optymalizacyjne w naukach społecznych. „Prakseologia” 1986/1-2;
 2. Wojewódzki T.,, Założenia idealizacyjne w naukach medycznych. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1988/1;
 3. Wojewódzki T.,, Strategia informatyzacji administracji publicznej społeczeństwa informacyjnego./w:/ HUMAN- COMPUTER INTERACTION. Gdańsk 2003;
 4.  Wojewódzki T.,, Administracja publiczna doby społeczeństwa informacyjnego./w:/ ELECTRONIC COMMERCE. Badania i rozwój. Gdańsk 2003;
 5.  Wojewódzki T.,, Infobrokerstwo jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005;
 6.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie wiedza w administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005;
 7. Wojewódzki T.,, Rola i znaczenie projektu we współczesnej organizacji. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 8.  Wojewódzki T.,, Podstawy wiedzy o zarządzaniu projektami. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 9.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie zakresem projektu. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 10.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie czasem w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 11.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie kosztami projektu. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 12.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie jakością w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 13.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 14. Wojewódzki T.,, Zarządzanie komunikacją w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 15. Wojewódzki T.,, Zarządzanie ryzykiem w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 16. Wojewódzki T.,, Wsparcie aplikacyjne zespołu projektowego. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
 17.  Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE. /W:/ Studia i Badania Naukowe. Europeistyka. Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku Rok I Nr 1/2006
 18. Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji./w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. Lech W. Zacher. Warszawa 2007
 19. Wojewódzki T., Uwagi na kanwie sposobu myślenia. Filo-Sofija nr 12 (2011/1) s.333 -357
 20. Wojewódzki T,. Jeśli nie wiadomo o co chodzi.” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/1
 21.  Wojewódzki T. ,Rekomendacja sukcesu w projekcie dużym i małym” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/2
 22. Wojewódzki T. ,Od czego zależy sukces w energetyce?” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/4
 23. Wojewódzki T., Informatyk –partner czyli kto? ” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/4

          

Umiejętności istotne ze względu na projekt, potwierdzone rolami w projektach

 • Trener, wykładowca i doradca w projektu PHARE 2002 Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu pod nadzorem PARP „Promocja Startu Zawodowego Absolwentów Poprzez Powołanie Ośrodków Pomocy Absolwentom”- OPA Gdańsk 2004/ 2005; /problematyka HR; istotna obecność MSE ®   /
 • Ekspert panelu ekspertów województwa pomorskiego -1.5 ZPORR Społeczeństwo informacyjne 2004-2006
 • Dyrektor programu BIP – OITBD PUW Gdańsk –  realizowane projekty – obejmowały software oparty z jednej strony na wymogach formalnych, a z drugiej na poznaniu uwarunkowań informacyjnych i komunikacyjnych odbiorcy
 • Koordynator Merytoryczny Projektu EFS „Nowoczesne techniki i metody zarządzania projektami- studia podyplomowe” realizowanego przez Wszechnice Polską Szkołę Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warszawie 2006- 2008;/ istotna obecność MSE ®   zarówno na etapie aplikowania, jak i w  wykładanej tematyce/
 • Sekretarz Projektu „Doradztwo zawodowe- studia podyplomowe” EFS realizowanego przez Wszechnice Polską Szkołę Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warszawie – /problematyka HR/
 • Trener, wykładowca -Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie – Eurodoradztwo, Zarządzanie Projektami w wykorzystaniem metodyki PRINCE2 – problematyka HR; istotna obecność MSE™ /
 • Trener, wykładowca – Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy-Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach integrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego ; problematyka HR
 • Wykładowca- „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;  problematyka HR
 • Trener, wykładowca – Lubuski Lider” projekt współfinansowany z EFS i budżetu państwa w ramach ZPORR 2009  /problematyka HR; istotna obecność MSE™ /;
 • Wykładowca EQUAl- Szkolenie Operatorów Informacji w ramach projektu „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”. 2007;/problematyka HR/;
 • Wykładowca, trener – 3.1 Studia podyplomowe „Zarządzanie Innowacyjnymi Technologiami”  w projekcie  „Pomorska Platforma Innowacyjnej Współpracy Akademicko Przemy-słowej” INNOPOMERANIA.- „Bariery innowacyjności” i „Zarzadzanie innowacjami II; wykłady + platforma internetowa ; 2010 – projekt HR +  istotna obecność MSE™
 • Koordynator Merytoryczny , trener, wykładowca projektu “Indobroker systemowy – projekt POKL 2012 / /projekt HR; istotna obecność MSE™ w wykładanej tematyce/
 • Wykładowca, współautor projektu-  Projekt dla Polskiego Związku Motorowego pn. “Badanie kompetencji pracowników Biura ZG PZM” 2011/ istotna obecność MSE™  w wykładanej tematyce/
 • Trener, wykładowca, współautor projektu – Badanie uwarunkowań zarządzania zmianą i program ich optymalizacji  -Metodyką Syndromiczną – PESA Bydgoszcz 2012 / istotna obecność MSE™ /
 • Trener projektu Skuteczne zarządzanie kluczem do sukcesu MMŚP na Lubelszczyźnie – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lipiec- wrzesień 2013 Lublin
 • Uczestnik projektu „Zbudowanie efektywnego zintegrowanego modelu zarządzania projektami, programami, portfelami” dla TAURON PE S.A. /2013/ – odpowiedzialny za: MSE™ i Drzewa decyzyjności

Wieloletni pracownik naukowo -dydaktyczny Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz uczelni komercyjnych – Atenum SW w Gdańsku. Teoretyk i praktyk  MSE ®  rozwijający ten produkt koncepcyjnie – w oparciu o środowisko badawcze Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu /pierwsze publikacje metodologiczne – z obszaru zarządzania wiedzą – od lat 70-tych; łącznie ponad 30 publikacji poświęconych wybranym aspektom MSE®– produkt interdyscyplinarny z wdrożeniami dziedzinowymi w środowiskach biznesu i administracji publicznej /projekt wyróżniony przez COMPUTERWORLD w 2005/;[1] por. http://www.infobrokerstwo.pl/ -prowadzony przez Tadeusza Wojewódzkiego, poświęcony problematyce społeczeństwa informacyjnego  oraz http://infobrokerstwo.home.pl/moodle_makp/ – kursy on-line

[2] wykaz publikacji autorstwa dr Tadeusza Wojewódzkiego wykorzystywanych w wymienionych szkoleniach

 

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.