Możliwości uzyskania refundacji wynagrodzeń i składek ZUS

070315_1800_GP590921_v01 Możliwości uzyskania refundacji wynagrodzeń i składek ZUS

PROBLEM:_ Możliwości uzyskania refundacji wynagrodzeń i składek ZUS oraz dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

SŁOWA KLUCZE: refundacja, dofinansowanie, koszty szkolenia, pracownicy młodociani,

ODBIORCA: Specjalista ds. Szkolenia, pracownicy pionu finansowego

CYTAT: „ Pracodawcy zatrudniający młodocianych mogą ubiegać się o refundowanie ze środków Funduszu Pracy wypłaconych im wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom wypłaconych młodocianym wynagrodzeń i składek określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 190, poz. 1951). Powołane rozporządzenie określa także wymiar dopuszczalnej refundacji w granicach określonych w przepisach rozporządzenia nr 68/2001 Komisji Europejskiej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy publicznej udzielanej na szkolenia (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r., s. 20). Omawiana pomoc zalicza się do pomocy na szkolenia ogólne w rozumieniu "rozporządzenia wspólnotowego".

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

·       zatrudnia młodocianych (na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłoszonym przez samorząd województwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

·       osoba prowadząca zakład pracy w jego imieniu lub osoba u niego zatrudniona albo sam pracodawca spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu pracy;

·       w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

 Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych, którzy dokształcają się w szkole zawodowej, powinien zostać złożony do centrum edukacji i pracy młodzieży właściwego ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego w terminie do 30 września każdego roku.

Inne terminy (ogłaszane przez centrum edukacji) obowiązują w przypadku, gdy młodociani nie kształcą się w formach szkolnych. Pracodawca może złożyć wniosek samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

Do wniosku w sprawie umowy o refundację centrum edukacji sporządza opinię w sprawie spełniania przez pracodawcę warunków wymaganych do przeprowadzenia przygotowania zawodowego i przekazuje do OHP.

W przypadku uwzględnienia wniosku OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Następnie, chcąc otrzymać zwrot kosztów, pracodawca składa wniosek do centrum edukacji o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Do wniosku o dokonanie refundacji należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń oraz informacje o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia.

OHP przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie. Jeśli młodociany powtarza rok nauki refundacja nie przysługuje.

Wzory wniosków kierowanych do centrum edukacji oraz umowy o refundację są dostępne na naszej stronie internetowej: www.gofin.pl.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), pracodawcy mogą ponadto ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

·       pracodawca lub osoba prowadząca zakład w jego imieniu albo osoba przez niego zatrudniona posiada wymagane do prowadzenia tego przygotowania kwalifikacje;

·       młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W art. 70b ust.  2 ww. ustawy określono, że kwoty dofinansowania wynoszą:

1) w przypadku nauki zawodu:

·       4.587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,

·       7.645 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć kopie:

·       dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

·       umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

·       dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu przez młodocianego.

Dofinansowanie z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na kształcenie młodocianych nie podlega opodatkowaniu. Podatek należy zapłacić od wynagrodzeń i składek zrefundowanych z Funduszu Pracy.

Takich wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 22 lutego 2006 r. będącym odpowiedzią na pytanie Związku Rzemiosła Polskiego. Dofinansowanie z budżetu państwa odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne. Tym samym stanowi dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Stosownie do art. 21 ust.  1 pkt 47b ustawy o pdof (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r.) dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego. Jednocześnie wydatki sfinansowane z tego tytułu nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Zwolnienia przedmiotowe dla dochodów z tytułu dotacji na pokrycie kosztów kształcenia obowiązują do 31 grudnia 2006 r.

Inaczej przedstawia się kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy. Otrzymane z tego funduszu środki na pokrycie ww. kosztów podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze fakt, że źródłem finansowania jest Fundusz Pracy, w sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie przedmiotowe dla dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Wydatki związane z wynagrodzeniami wypłacanymi młodocianym pracownikom oraz składkami na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w części finansowanej przez płatnika stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Wynagrodzenia pracowników mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie ich wypłacenia bądź postawienia do dyspozycji, a składki finansowane przez pracodawcę – w momencie ich zapłaty do ZUS.

Pełna treść pisma Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów jest dostępna na stronach internetowych Związku Rzemiosła Polskiego: www.zrp.pl.„

ŹRÓDŁO : http://www.gofin.pl

KOMENTARZ do problemu: Po zmianie przepisów dotyczących refundacji wynagrodzeń i dofinansowania kosztów szkolenia, należy przedsięwziąć starań i wysiłków aby spełnić warunki otrzymania pomocy publicznej: tj. dążyć do podpisania umowy z OHP (warunkiem jest także zawód w którym odbywa się szkolenie), zatrudnić osoby szkolące spełniające odpowiednie kwalifikacje umożliwiające staranie się o refundację i dofinansowanie. Zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

AUTOR:Grzegorz Pawlak gp1959@o2.pl

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.