Metodyka unikania błędów i kosztów.

060203_1530_AN850221_v02 Metodyka unikania błędów i kosztów.

PROBLEM: Powstaje coraz to więcej projektów, przedsięwzięć mających na celu stworzenie unikatowego produktu lub usługi. Uczestnicy danego projektu przy jego realizacji nie są w stanie ustrzec się wielu błędów. To może prowadzić do opóźnienia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu lub do zwiększenia kosztów produkcji. By uniknąć tego typu problemów przy pracy w zespole projektowym pomocna okazać się może metodyka pracy projektowej jaką jest PRINCE2.
SŁOWA KLUCZE: PRINCE2, projekt, zarządzanie, proces, analiza ryzyka, planowanie, realizacja projektu, kierownik projektu, komitet sterujący, użytkownik produktów, koordynacja działań, metodyka, system informatyczny
ODBIORCA: wszyscy uczestnicy zespołu projektowego
CYTAT: „W wyniku analiz licznych projektów zakończonych sukcesami i niepowodzeniami stwierdzono, że w większości przypadków przyczyną niepowodzeń projektów było złe zarządzanie ich przygotowaniem i realizacją, a także to, że organizacje nie wyciągały wniosków z błędów popełnionych we wcześniej zrealizowanych projektach. Tworząc PRINCE2™ wybrano te elementy, które stosowano w projektach zakończonych sukcesem i wprowadzono mechanizmy eliminujące to, co było przyczyną niepowodzeń. PRINCE2™ charakteryzuje się tym, że: wyróżnia osiem procesów, które występują w projekcie i decydują o jego powodzeniu oraz ściśle określa, kto odpowiada za ich realizację; w każdy z ośmiu procesów wbudowane są mechanizmy zapewnienia jakości; skupia się na ciągłej ocenie zasadności kontynuowania projektu (projekty, które straciły uzasadnienie powinny być przerywane niezależnie od wielkości poniesionych już nakładów); przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz w trakcie realizacji projektu wymagana jest analiza ryzyka zagrażającego projektowi i zarządzanie nim; kładzie nacisk na planowanie oparte na produktach, które mają powstać w wyniku realizacji projektu – działania są tylko sposobem ich wytworzenia lub uzyskania; rozdziela bieżące zarządzanie projektem, za które odpowiada kierownik projektu, od decyzji strategicznych, za które odpowiada specjalnie powoływany do tego celu komitet sterujący, a szczególnie jego przewodniczący; w komitecie sterującym projektu są reprezentowane trzy strony projektu: biznes lub inwestor, czyli strona, która zamierza dzięki projektowi osiągnąć określone korzyści, użytkownik produktów powstających w ramach projektu, a także dostawcy usług lub rozwiązań, niezależnie od tego, czy pochodzą z wewnątrz, czy z zewnątrz organizacji. Dzięki temu wszelkie decyzje dotyczące projektu mogą być podejmowane w trybie poszukiwania konsensu, przy decydującym głosie przewodniczącego we wszelkich sprawach dotyczących uzasadnienia biznesowego projektu; precyzyjnie definiuje role w zarządzaniu projektem, zakresy obowiązków i odpowiedzialności przypisane tym rolom oraz określa relacje z innymi rolami w projekcie, nie dopuszczając do ich mieszania (np. nie zezwalając na to, aby kierownik projektu lub zespoły wykonawcze sami oceniali wytwarzane „produkty” projektu); wyróżnia w projektach etapy specjalistyczne lub techniczne, związane z wytwarzaniem produktów projektu, oraz etapy zarządcze, które występują jeden po drugim i pozwalają lepiej sterować projektem oraz ograniczyć ryzyko, że się nie powiedzie; określa procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych i wynikających z nich koniecznych zmian, dzięki czemu wszelkie zmiany są wprowadzane w sposób w pełni kontrolowany; określa wzorce dokumentów i minimalne wymagania odnośnie informacji, które powinny być w nich zawarte; zachowuje poziom elastyczności umożliwiający jej stosowanie do projektów różnego rodzaju i o różnej skali; pozwala dla dobra realizacji projektu koordynować działania podejmowane przez podwykonawców uczestniczących w projekcie, kiedy przy realizacji powierzonych im do wykonania zadań posługują się swoją własną metodyką, np. przy wdrażaniu systemów informatycznych.

 

ŹRÓDŁO : : http://www.crm.com.pl/prince2_geneza.htm
KOMENTARZ
do problemu: Zarządzanie projektem zgodnie z metodyką pracy projektowej jaką jest PRINCE2 ułatwia jego realizację. PRINCE2 pozwala znacznie odciążyć uczestników projektu od bieżącego jego zarządzania, a jednocześnie zapewnić skuteczny nadzór nad jego realizacją. Wszystko to zwiększa szanse doprowadzenia projektu do zaplanowanego końca, terminowo, w ramach budżetu, w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności, które uniemożliwiają dalszą realizację projektu, stosując metodykę PRINCE2 można ograniczyć straty, jakie wiążą się z koniecznością przerwania projektu. Wszystko to sprawia, że PRINCE2 zdobywa sobie coraz większe uznanie na świecie, w tym również w Polsce (zgodnie z tą metodyką był zarządzany bardzo duży projekt zrealizowany przez TP S.A. „Rok 2000”). Liczne kursy i  szkolenia dotyczące PRNCE2 zdają się to tylko potwierdzać. Oznacza to, że za jakiś czas może on stać się powszechnie stosowny w każdej firmie pracującej nad jakimś projektem.
AUTOR: Anna Nowakowska
© 2006 ania17_18@o2.pl

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.