Kurs:BLOKADY MENTALNE NOWOCZESNOŚCI

BLOKADY MENTALNE NOWOCZESNOŚCI 

Tematyka kursu

                Główną przeszkodą we wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w każdej organizacji /urzędzie, firmie/ są BARIERY MENTALNE. To, jak myślimy, jak postrzegamy rzeczywistość, co uważamy za normalne, potrzebne, wartościowe – to decyduje praktycznie o całej reszcie. O stylu naszej pracy, jej efektach, poziomie naszego życia, szansach spełnienia naszym marzeń i aspiracji.

                Najnowsze i najdroższe technologie, decydujące o dobrobycie współczesnych społeczeństw – nawet, jeśli nas stać na nie finansowo- mają szansę zaistnienia w naszych realiach tylko o tyle, o ile stać nas na nie mentalnie. O ile uzyskają mentalne przyzwolenie, na swoją obecność w naszej pracy.

                Kurs BLOKADY MENTALNE pozwala poznać szanse na zmiany we własnym środowisku pracy. Zidentyfikować konkretne bariery oraz wytyczyć kierunki ich blokowania, zmian i stopniowego wykluczenia.

                 Celem kursu jest przygotowanie do świadomej akceptacji zmian znamionujących nowoczesne organizacje.

                Przykłady, do których odwołuje się materiał kursu, pochodzą głównie z obszaru procesów informacyjnych. Procesy te decydują aktualnie o szansach organizacji na wytwarzanie najcenniejszego towaru rynkowego, jakim jest wiedza.

                W kreowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej KURS traktowany może być jako jednostkowe wydarzenie lub jako wejście na ścieżkę certyfikowania kompetencji Menedżera Procesów Informacyjnych.

               

                Adresat kursu

                Adresatem kursu są organizacje zainteresowane zmianami bądź wprowadzające aktualnie zmiany w organizacji, zarządzaniu, informatyce itd. Kurs stanowi istotne, praktyczne wsparcie tych zmian i przyczynia się do przyspieszenia tempa oraz trwałości osiąganych rezultatów.

     Jedną z umiejętności pozyskiwanych na kursie jest mapowanie myśli bardzo przydatne zarówno w technikach notowania, standaryzacji zapis treści, jak i technikach wspierających procesy komunikacyjne w zespołach projektowych.

 

                Dotychczasowe doświadczenia wyniesione ze współpracy z instytucjami wspierającymi rynek pracy, a szczególnie z urzędami pracy wskazują na jego wysoką praktyczną przydatność także w obszarach procesów informacyjnych.

Osoby zainteresowane KURSEM prosimy o kontakt:

wojewodzki@wojewodzki.pl

 

Forma zajęć

      Zajęcia mają charakter interaktywnych warsztatów. Grupy do 15 osób. Każdy uczestnik przy oddzielnym monitorze.
http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=62
      Uczestnicy pracują w zespołach projektowych on line, z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji dotProject, którą można wykorzystywać – po kursie-we własnym miejscu pracy.
       Efekty pracy zespołów stanowią wspólną własność intelektualną jego uczestników. Najlepsze prace publikowane są w wydawnictwach promujących ideę Menedżera Procesów Informacyjnych i jako takie wspierają dokumentacyjnie ścieżkę kariery zawodowej uczestnika kursu.
     Na kursie wykorzystywane są techniki pracy grupowej, techniki wyszukiwania treści oraz ich notowania – z zastosowaniem m.in. techniki Ishikawy. Poznają praktycznie wybrane formuły standaryzacji zapisu informacji oraz wiedzy. Do tworzenia wykresów stosowana jest aplikacja MindMapper (wersja 30 dniowa) lub jej bezpłatny odpowiednik FreeMind.
       Dotychczasowe doświadczenia potwierdziły, że uczestnicy tego kursu uzyskają umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w nowoczesnej organizacji: administracji, firmie produkcyjnej, usługowej, NGO, jednostkach wspierających instytucje rynku pracy, służbę zdrowia, sądownictwie itd.

        Szkolenie trwa 16 godzin
       Absolwenci kursu otrzymują roczny, bezpłatny dostęp (na indywidualne hasło) do dotProject- projektów zrealizowanych na kursie, z uprawnieniami do ich samodzielnego rozwijania.
        Szkolnie ma produktowe nastawienie. Każdy dział zamykany jest produktem zaliczeniowym:

• nowy projekt w dotProject
• drzewo wiedzy
• drzewo problemów
• mapa barier mentalnych obecnych w organizacji
• harmonogram działań blokujących poszczególne bariery
• raport tematyczny burzy mózgów
• konspekt moderatora burzy mózgów itd.

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności przewidzianych w programie kursu, identyfikowanych jako Menedżer Procesów Informacyjnych poziom I.


Szkolenie prowadzone może być w trybie 2 lub 3 dniowych zajęć.

Wariant I
(3 dni szkolenia)

I dzień

16.00- 16.45

Cele kursu
Ścieżka kariery zawodowej- miejsce rezultatów kursu w wybranych modułach ścieżki kariery zawodowej /prezentacja z wykorzystaniem techniki Ishikawy- w MindMapperze/
Zasady oceny prac zaliczeniowych

17.00 -17.45

Uwarunkowania mentalne wspólnych przedsięwzięć w polskich realiach społeczno- gospodarczych
Burza mózgów – blokady i przeciwdziałanie mentalnym uwarunkowaniom wspólnych przedsięwzięć w polskich realiach społeczno- gospodarczych /MindMapper/

18.00- 18.45

DotProject jako środowisko pracy on line zespołów projektowych
Powołanie zespołów i podział obowiązków

19.00- 19.45

Identyfikacja blokad mentalnych poprzez syndromy
Syndrom plemienności i jego konsekwencje dla organizacji

II dzień

10.00-11.45

Harmonogram blokad i przeciwdziałania syndromowi plemienności
Rola metodyk zarządzania projektami z uwzględnieniem PRINCE2
Transparentność administracji – Program Rozwoju Instytucjonalnego

12.00-14.00

Identyfikacja innych syndromów oraz kierunki przeciwdziałania:
Syndrom czarownicy
Syndrom tłuka
Syndrom tęczy

16.00- 16.45

Identyfikacja innych syndromów oraz kierunki przeciwdziałania:
Syndrom wkręconego gwoździa
Syndrom Hausnera
Syndrom pustej taczki
Syndrom etykiety
Syndrom intelektualnej jednorazówki

17.00 -17.45

Podstawy pracy w MindMapperze
Drzewo mentalnych uwarunkowań wspólnych przedsięwzięć /Mindmapper/
18.00- 18.45
Rezultaty pracy zespołowej w dotproject – dodawanie plików, wyznaczanie zadań i czynności

19.00- 19.45

Identyfikacja barier mentalnych we własnym środowisku pracy – nowy projekt

III dzień


09.00-09.45

Indywidualne prezentacje własnych projektów

10.00-10.45

Indywidualne prezentacje własnych projektów

11.00-11.45

Kwantyfikowanie wiedzy jako przykład standaryzacji zapisu treści /blokada Syndromu intelektualnej jednorazówki, Hausnera, plemienności, czarownicy itp./

12.00-12.45

Drzewa problemów i drzewa wiedzy jako przykłady standaryzacji zapis treści

13.00-14.00
Omówienie wyników kursu oraz zasad korzystania z dostępu do dotProject po kursie.


Wariant II (2 dni szkolenia)
– treści jak w wariancie I

                          I dzień

 

10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
13.00-13.45

 

 

16.00- 16.45
17.00 -17.45
18.00- 18.45
19.00- 19.45
20.00- 20.45


                          II dzień

09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45


Podstawą wydania certyfikatu jest zaliczenie prac wykonywanych w trakcie kursu.


Materiały dla użytkowników:

• prezentacje Power Point – druk
• prezentacje Flash – on line
• filmy i scenki – postać elektroniczna
• przykłady drzew wiedzy, problemów, celów – druk, on line
• literatura przedmiotu (forma elektroniczna- w zakresie bezpośrednio tematycznie związanym z podstawowym blokiem tematycznym)- autora projektu:
• Wojewódzki T., Administracja publiczna doby społeczeństwa informacyjnego./w:/ ELECTRONIC COMMERCE. Badania i rozwój. Gdańsk 2003;
• Wojewódzki T, Infobrokerstwo jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005;
• Wojewódzki T Zarządzanie wiedza w administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005;
• Wojewódzki T., Podstawy wiedzy o zarządzaniu projektami. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006
• Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE./w:/”Studia i Badania Naukowe, Ateneum Gdańsk 2006
• Wojewódzki T Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji. /w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. L. Zacher TWP Warszawa 2007
• srebrny znaczek IS (Infobroker Systemowy) – po zaliczeniu kursu
http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=62


Aplikacyjne wsparcie kursu

• dotProject http://www.infobrokerstwo.home.pl/dotproject/ roczny dostęp;
• MindMapper (FreeMind) oraz -dla organizacji bardziej zaawansowanych
• Microsoft Sharepoint Services 3.0 serwer w wersji testowej -na czas kursu http://www.wojewodzki.co.uk oraz 30 dni bezpłatnie- po kursie


Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.