Kultura projektowa

W przyjętym tutaj znaczeniu kultura projektowa jest stanem rzeczy wyznaczonym w danej organizacji poziomem rozbieżności między sposobem myślenia respektowanym w danej organizacji, a deklarowanym – w kontekście realizowanego projektu. Rozbieżność ta określana jest na podstawie:

  • 4 matryc syndromicznych identyfikujących charakter oraz skalę obecności syndromów barier mentalnych, ich wzajemne uwarunkowania oraz obecne i prognozowane konsekwencje w dziedzinie: decyzyjności, relacji międzyludzkich, komunikacji oraz kapitału ludzkiego
  • paradygmatów myślenia

Wykaz publikacji dr Tadeusza Wojewódzkiego  – nawiązujących do wybranych aspektów kultury projektowej:

1.     Wojewódzki T.,, Twierdzenia optymalizacyjne w naukach społecznych. „Prakseologia” 1986/1-2;

2.     Wojewódzki T.,, Założenia idealizacyjne w naukach medycznych. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1988/1;

3.     Wojewódzki T.,, Strategia informatyzacji administracji publicznej społeczeństwa informacyjnego./w:/ HUMAN- COMPUTER INTERACTION. Gdańsk 2003;

4.     Wojewódzki T.,, Administracja publiczna doby społeczeństwa informacyjnego./w:/ ELECTRONIC COMMERCE. Badania i rozwój. Gdańsk 2003;

5.     Wojewódzki T.,, Infobrokerstwo jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005;

6.     Wojewódzki T.,, Zarządzanie wiedza w administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005;

7.     Wojewódzki T.,, Rola i znaczenie projektu we współczesnej organizacji. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

8.     Wojewódzki T.,, Podstawy wiedzy o zarządzaniu projektami. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

9.     Wojewódzki T.,, Zarządzanie zakresem projektu. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

10.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie czasem w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

11.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie kosztami projektu. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

12.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie jakością w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

13.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

14.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie komunikacją w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

15.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie ryzykiem w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

16.  Wojewódzki T.,, Wsparcie aplikacyjne zespołu projektowego. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

17.  Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE. /W:/ Studia i Badania Naukowe. Europeistyka. Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku Rok I Nr 1/2006

18.  Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji./w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. Lech W. Zacher. Warszawa 2007

19.  Wojewódzki T., Uwagi na kanwie sposobu myślenia. Filo-Sofija nr 12 (2011/1) s.333 -357

20.  Wojewódzki T,. Jeśli nie wiadomo o co chodzi.” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/1

21.  Wojewódzki T. ,Rekomendacja sukcesu w projekcie dużym i małym” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/2

22.  Wojewódzki T. ,Od czego zależy sukces w energetyce?” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/4

23.  Wojewódzki T., Informatyk –partner czyli kto? ” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/4

24. Wojewódzki T., Rola PCM w kształtowaniu unijnej kultury organizacji „Studia i Badania Naukowe. EuropeistykaR.V Nr 2/2011 s.125 -139

Wykaz ważniejszych szkoleń związanych tematycznie z infobrokerstwem, prowadzonych przez dr Tadeusza Wojewódzkiego

 

 


Lp.

Imię i nazwisko trenera który

będzie uczestniczył w

wykonywaniu zamówienia

 

NAZWA SZKOLENIA/WARSZTATU wraz z zakresem tematycznym

 

 

Organizator

szkolenia lub warsztatu

 

Termin szkolenia lub warsztatu

od (DD/MM/RRR)

do (DD/MM/RRR

Liczba dni szkoleniowych

1

dr Tadeusz Wojewódzki,[1]

 

1.               Uwarunkowania technologiczne społeczeństwa informacyjnego w oparciu o doświadczenia WŁASNE wyniesione z prac w PANELU EKSPERTÓW 1.5. ZPORR Społeczeństwo Informacyjne – woj. POMORSKIEGO .

 

Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

 

17.10.2005

18.10.2005

 

 

 

 

2 x 8 h = 16 h

 

2.   Technologia informacji. Przygotowanie do obecności w społeczeństwie informacyjnym.

 

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

 

01.10.2004

 

23.05.2013

 

25 dni  x 10 lat = 250 h

3.    Jak kształtować kompetencje zawodowe w uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego

 

Projekt PHARE 2002 Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu pod nadzorem PARP „Promocja Startu Zawodowego Absolwentów Poprzez Powołanie Ośrodków Pomocy Absolwentom”- OPA Gdańsk 2004/ 2005;

 

 

2004/ 2005

 

2 dni  x 8 h = 16 h

4.   Procesy informacyjne w procedurach projektowych w dobie społeczeństwa informacyjnego

 

 Projekt EFS „Nowoczesne techniki i metody zarządzania projektami- Studia Podyplomowe” realizowane przez Wszechnice Polską Szkołę Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warszawie 2006- 2008;[2]

 

2006- 2008

 

10 dni x 8 h = 80 h

5.   Organizacja procesów informacyjnych w centrach doradztwa zawodowego doby społeczeństwa informacyjnego

 

Projekt „Doradztwo zawodowe- Studia Podyplomowe”  EFS realizowanego przez Wszechnice Polską Szkołę Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warszawie 2006- 2008;

 

2006 – 2008

 

2 dni x 8 h – 16 h

6.   Infobroker w praktyce organizacji wspierających rynek pracy w perspektywie „Kapitału ludzkiego” 2007 -2013. Nowe zawody doby społeczeństwa informacyjnego.

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ranach Europejskiego Funduszu społecznego SPO RZL Działanie 1.1.,

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.

 

29 01 2008

30.01.2008

 

1 dzień x 4 h = 4 h

7.   Zarządzanie procesami informacyjnymi na rynku  pracy. (Rynek pracy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego).

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie[3]

23.10.2008

24.10.2008

 

1 dzień x 8 h = 8 h

8.   Infobroker w nowoczesnej organizacji. Zarządzanie wiedzą w dobie społeczeństwa informacyjnego

 

Centrum Promocji Informatyki w Warszawie[4]

 

17.10 2006

18.10. 2006

 

2 dni x 4 h = 8 h

9.   Zarządzanie informacją. Porządkowanie wiedzy w centrach informacji.

 

Pomorski Urząd Marszałkowski

 

14.12.2009

15.12.2009

 

2 dni x 4 h = 8 h

10.Jak skutecznie zarządzać projektami? Uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego,

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Lubuski lider[5]

Zielona Góra

Gorzów Wlkp.

 

2009 maj/ czerwiec[6]

 

6 dni x 6 h = 36 h

11.Controlling syndromiczny w uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego

Klubu Pełnomocnika, DEKRA Certification i KEMA Quality

Warszawa

 

20.12.2010

20.12.2010

 

1 dzień x 4 h= 4 h

12.Mentalne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego

Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Kulturoznawstwa

zespół prof. Anny Pałubickiej

 

24.02.2011

24.03.2011

 

1 dzień x 4 h= 4 h

13.Kultura projektowa zespołów funkcjonujących w uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego

Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku

 

21.02.2011

10.06.2011

 

4 dni x 8 h = 32 h

14. PROJEKT POKL.08.01.01-06-041/10  „Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy”

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

01.02.2011

31.07.2012

kurs on –line

styczeń – lipiec 2012

III Zjazdy

6 dni x 8 h= 32 h

 

 

 

15. ”Skuteczne zarządzanie kluczem do sukcesu MMŚP na Lubelszczyźnie”

„Lubelskie Centrum Consultingu”

1.10.2012

30.09.2013

2 dni x 8 h= 16 h

2 dni x10 h =20 h

 

 

 

 

Wykaz publikacji dr Tadeusza Wojewódzkiego wykorzystywanych w szkoleniach z zakresu INFOBROKER SYSTEMOWY

1.     Wojewódzki T.,, Twierdzenia optymalizacyjne w naukach społecznych. „Prakseologia” 1986/1-2;

2.     Wojewódzki T.,, Założenia idealizacyjne w naukach medycznych. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1988/1;

3.     Wojewódzki T.,, Strategia informatyzacji administracji publicznej społeczeństwa informacyjnego./w:/ HUMAN- COMPUTER INTERACTION. Gdańsk 2003;

4.     Wojewódzki T.,, Administracja publiczna doby społeczeństwa informacyjnego./w:/ ELECTRONIC COMMERCE. Badania i rozwój. Gdańsk 2003;

5.     Wojewódzki T.,, Infobrokerstwo jako nowa płaszczyzna wsparcia administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005;

6.     Wojewódzki T.,, Zarządzanie wiedza w administracji publicznej./w:/ Społeczeństwo informacyjne 2005 Katowice 2005;

7.     Wojewódzki T.,, Rola i znaczenie projektu we współczesnej organizacji. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

8.     Wojewódzki T.,, Podstawy wiedzy o zarządzaniu projektami. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

9.     Wojewódzki T.,, Zarządzanie zakresem projektu. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

10.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie czasem w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

11.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie kosztami projektu. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

12.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie jakością w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

13.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

14.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie komunikacją w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

15.  Wojewódzki T.,, Zarządzanie ryzykiem w projekcie. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

16.  Wojewódzki T.,, Wsparcie aplikacyjne zespołu projektowego. WSZECHNICA POLSKA, Warszawa 2006

17.  Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE. /W:/ Studia i Badania Naukowe. Europeistyka. Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku Rok I Nr 1/2006

18.  Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji./w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. Lech W. Zacher. Warszawa 2007

19.  Wojewódzki T., Uwagi na kanwie sposobu myślenia. Filo-Sofija nr 12 (2011/1) s.333 -357

20.  Wojewódzki T,. Jeśli nie wiadomo o co chodzi.” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/1

21.  Wojewódzki T. ,Rekomendacja sukcesu w projekcie dużym i małym” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/2

22.  Wojewódzki T. ,Od czego zależy sukces w energetyce?” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/4

23.  Wojewódzki T., Informatyk –partner czyli kto? ” Zarządzanie Projektami. Magazyn”2013/4

          

Umiejętności istotne ze względu na projekt, potwierdzone rolami w projektach

·        Dyrektor programu -Projekt e-MINDER (IST-2000-28403) – PUW Gdańsk- w ramach Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej konsorcjum realizującego projekt (Polska, Hiszpania, Włochy, Francja) ;zadaniem było opracowanie elektronicznego kursu w standardzie IMS (Global Learning Consortium  oraz przeprowadzenie pilotowego wdrożenia w wybranych instytucjach administracji publicznej województwa pomorskiego

·        Dyrektor programu TELENET IST-1999-10459, HOPE IST-2000-262 ;

·        Trener, wykładowca i doradca w projektu PHARE 2002 Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu pod nadzorem PARP „Promocja Startu Zawodowego Absolwentów Poprzez Powołanie Ośrodków Pomocy Absolwentom”- OPA Gdańsk 2004/ 2005; /problematyka HR; istotna obecność MSE ®   /

·        Ekspert panelu ekspertów województwa pomorskiego -1.5 ZPORR Społeczeństwo informacyjne 2004-2006

·        Dyrektor programu BIP – OITBD PUW Gdańsk –  realizowane projekty – obejmowały software oparty z jednej strony na wymogach formalnych, a z drugiej na poznaniu uwarun-kowań informacyjnych i komunikacyjnych odbiorcy

 

·        Koordynator Merytoryczny Projektu EFS „Nowoczesne techniki i metody zarządzania projektami- studia podyplomowe” realizowanego przez Wszechnice Polską Szkołę Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warszawie 2006- 2008;/ istotna obecność MSE ®   zarówno na etapie aplikowania, jak i w  wykładanej tematyce/

·        Sekretarz Projektu „Doradztwo zawodowe- studia podyplomowe” EFS realizowanego przez Wszechnice Polską Szkołę Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warszawie – /problematyka HR/

·        Trener, wykładowca -Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie – Eurodoradztwo, Zarządzanie Projektami w wykorzystaniem metodyki PRINCE2 – problematyka HR; istotna obecność MSE ®  /

 

·        Trener, wykładowca – Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy-Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach integrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego ; problematyka HR

·        Wykładowca- „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;  problematyka HR

 

·        Trener, wykładowca – Lubuski Lider” projekt współfinansowany z EFS i budżetu państwa w ramach ZPORR 2009  /problematyka HR; istotna obecność MSE ®  /;

·        Wykładowca EQUAl- Szkolenie Operatorów Informacji w ramach projektu „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”. 2007;/problematyka HR/;

·        Wykładowca, trener – 3.1 Studia podyplomowe „Zarządzanie Innowacyjnymi Technologiami”  w projekcie  „Pomorska Platforma Innowacyjnej Współpracy Akademicko Przemy-słowej” INNOPOMERANIA.- „Bariery innowacyjności” i „Zarzadzanie innowacjami II; wykłady + platforma internetowa ; 2010 – projekt HR +  istotna obecność MSE ®

·        Koordynator Merytoryczny , trener, wykładowca projektu “Indobroker systemowy – projekt POKL 2012 / /projekt HR; istotna obecność MSE ®   w wykładanej tematyce/

·        Wykładowca, współautor projektu-  Projekt dla Polskiego Związku Motorowego pn. “Badanie kompetencji pracowników Biura ZG PZM” 2011/ istotna obecność MSE ®   w wykładanej tematyce/

·        Trener, wykładowca, współautor projektu – Badanie uwarunkowań zarządzania zmianą i program ich optymalizacji  -Metodyką Syndromiczną – PESA Bydgoszcz 2012 / istotna obecność MSE ®  /

·        Trener projektu Skuteczne zarządzanie kluczem do sukcesu MMŚP na Lubelszczyźnie – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lipiec- wrzesień 2013 Lublin

·        Uczestnik projektu „Zbudowanie efektywnego zintegrowanego modelu zarządzania projektami, programami, portfelami” dla TAURON PE S.A. /2013/ – odpowiedzialny za: MSE i Drzewa decyzyjności

 

Wieloletni pracownik naukowo -dydaktyczny Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz uczelni komercyjnych – Atenum SW w Gdańsku. Teoretyk i praktyk  MSE ®  rozwijający ten produkt koncepcyjnie – w oparciu o środowisko badawcze Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu /pierwsze publikacje metodologiczne – z obszaru zarządzania wiedzą – od lat 70-tych; łącznie ponad 30 publikacji poświęconych wybranym aspektom MSE®– produkt interdyscyplinarny z wdrożeniami dziedzinowymi w środowiskach biznesu i administracji publicznej /projekt wyróżniony przez COMPUTERWORLD w 2005/;

 

 


[1] por. http://www.infobrokerstwo.pl/ -prowadzony przez Tadeusza Wojewódzkiego, poświęcony problematyce społeczeństwa informacyjnego  oraz http://infobrokerstwo.home.pl/moodle_makp/ – kursy on-line

[2] wykaz publikacji autorstwa dr Tadeusza Wojewódzkiego wykorzystywanych w wymienionych szkoleniach

[3] http://www.wup.pl/index.php?id=699&offset=3

[4] http://www.ebib.info/2006/80/a.php?zawadzka

[5] http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=62

[6] w dokumentacji KFE faktury na „INFOBROKER SYSTEMOWY” Iwona Gronkowska  

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this:

Ta strona używa cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej Informacji

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii Dla Państwa wygody używmy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis nasz stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: - cookies google-analytics.com – statystyki dla naszej witryny - cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny mac.gov.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny) - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) Pozostałe nasze serwisy używają także: - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie) - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai) - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność) - cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Zamknij