Kultura i polityka informacyjna organizacji, a zlecenie infobrokerskie

Znak firmowy MSE
Nasze produkty znakujemy naszym logo

 Jaki jest de facto sposób myślenia organizacji? Można na to pytanie relatywnie trafnie odpowiedzieć, ale taką organizację należy poddać audytowi, co nie musi wynikać z zadania infobrokerskiego i jest  raczej pewnie, że z niego wprost nie wynika dla zleceniodawcy. Ważne jest jednak co innego: zdając sobie sprawę z obecności obszaru wartości – przestrzegać będziemy konsekwentnie metodologicznej zasady neutralności aksjologicznej. Mówiąc potocznie: w naszych materiałach inforbrokerskich nie formułujemy żadnych ocen. Eliminujemy takie wyrażenia, jak: lepszy, gorszy, korzystny, opłacalny, nowoczesny, oryginalny, wartościowy, bezcenny, oryginalny itd. Chodzi bowiem o to, aby pozostawać ze zleceniobiorcą tylko na płaszczyźnie wiedzy, pomijając wartości, o których zasobach i porządku -nic nie wiemy i możemy łatwo doprowadzić do konfliktu aksjologicznego: do sprzeczności, wykluczenia, niezgodności. Ponadto taka postawa metodologiczna jest zgodna z zasadami rzetelności intelektualnej wyłożonymi w polskim DEKALOGU ROZUMU

2014-05-22 1023_TW680303_v01 _KWANT_ kultura i polityka informacyjna organizacji_ zlecenie infobrokerskie_ oceny

  • Problem: Wpływ kultury i polityki informacyjnej organizacji na ocenę produktu infobrokerskiego
  • Słowa klucze: kultura informacyjna_ polityka informacyjna_
  • Temat: Przydatność informacji gospodarczej w prowadzeniu działalności gospodarczej
  • Dla kogo? zespół brokerów informacji
  • Na kiedy?: stale_ edu
  • ŹRODŁO : Januszko – Szakiel A., Brokering Informacyjny jako istotne ogniwo biznesu w dobie kryzysu gospodarczego /w:/ W: Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu: wybrane aspekty. (red.) Dariusz Fatuła. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 35-42
  • Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl

CYTAT:”Z wypowiedzi ekonomistów wynika, że w dobie kryzysu gospodarczego wszel­kie biznesowe decyzje wymagają szczególnej staranności; powinny być poprze­dzone między innymi wnikliwą analizą sytuacji rynkowej, pieczołowicie dokonaną oceną ryzyka, skrupulatnym rozpoznaniem konkurencji, etc. Jednocześnie zazna­czono, że w procesach tych kluczowe znaczenie ma dostęp do źródeł jak naj­szerszej informacji gospodarczej1.

Pod pojęciem informacja gospodarcza, a także określeniami synonimicznymi, to jest informacja biznesowa i informacja ekonomiczna2, należy rozumieć najogólniej dane, fakty i statystyki dotyczące procesów i zjawisk gospodarczych, potrzebne przedsiębiorstwu do podejmowania decyzji3. W nieco precyzyjniejszej

1Na podstawie wypowiedzi prezentowanych podczas konferencji „Nowoczesny Bank Spół­dzielczy, czyli jak budować przewagę konkurencyjną banków spółdzielczych w dobie kryzysu finansowego”, zorganizowanej przez Krajowy Rejestr Długów w dniach 7–8 maja 2009 r. w Ja­chrance k. Warszawy ,http://www.bs.net.pl/?miesiac=&rok=&archiwum=00010 (22.05.2009);
S. Forlicz, Informacja w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, passim;
M.H. Kamińska, Infobrokerstwo w Polsce, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 1 (91),s. 13–16.

2Pojęcia informacja gospodarcza, informacja ekonomiczna oraz informacja biznesowa są zazwyczaj traktowane jako synonimy i stosuje się je wymiennie. Jednak w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, że informacja gospodarcza jest pojęciem zakresowo znacznie szerszym od pozostałych dwóch. Na podstawie: J. Glapa, Informacja gospodarcza w Książnicy Pomor­skiej, „EBIB” 2002, nr 11 (40), http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/glapa.php (22.05.2009).

3A. Grzecznowska, Użytkowanie informacji biznesowej w sektorze małych i średnich przed­siębiorstw w warunkach zmieniającego się rynku usług informacyjnych, „EBIB” 2002, nr 11 (40),
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/grzecznowska.php (22.05.2009); J. Oleński, Standardy informa­cyjne w gospodarce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 138–141.

definicji, informacja gospodarcza jest utożsamiana z informacją o przedsiębior­stwach, produktach i usługach firm, potrzebach kooperacyjnych firm, targach i wystawach, misjach i wizytach gospodarczych, kształceniu i szkoleniach, usłu­gach w zakresie prowadzenia specjalistycznej dokumentacji handlu zagraniczne­go, wspomaganiu finansowym, przepisach prawnych, różnorodnych organizacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach wspierających działalność podmiotów gospodarczych, krajach, ludziach gospodarki; to informacja o charakterze biblio-graficzno-dokumentacyjnym, referencyjnym, analitycznym, statystycznym4 .

Aby informacje gospodarcze były pomocne w prowadzeniu działalności go­spodarczej, przezwyciężaniu trudności, wynikających ze stale rosnącej konku­rencji, kryzysów politycznych bądź gospodarczych recesji, istotne jest ich poja­wienie się w odpowiednim czasie i miejscu. Ważne jest również to, aby informacje te były aktualne i rzetelne5. W zależności od tak zwanej kultury informacyjnej6, a także od przyjętej polityki informacyjnej, organizacje rozmaicie radzą sobie z zagwarantowaniem niezbędnej podstawy dla swoich działań w postaci wiedzy pertynentnej, to jest odpowiadającej konkretnym potrzebom, w danym miejscu i czasie7. W organizacjach nowoczesnych, nastawionych na działanie kompetentne i efektywne, dostarczanie wiedzy pertynentnej to zadanie specjali­stów – brokerów informacji.

4       W. Januszko, Systemy informacji gospodarczej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2002, passim.

5       A. Grzecznowska, Użytkowanie informacji biznesowej

6       Ch. Wei Choo et al., Information Culture and Information Use: An Exploratory Study of Three Organizations, „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2008, Vol. 59 (5), s. 792–804. Dostęp online z bazy Ebsco.

7       T. Wojewódzki, Infobroker w nowoczesnej organizacji, http://infobrokerstwo.pl/infobroker-w-nowoczesnej-organizacji/ (22.05.2009).  „

Asocjacje:

Z perspektywy infobrokerskiej – zleceń inforbrokerskich – szczególnie istotne są dwie relatywizacje odnoszące się do organizacji, jako zleceniodawcy usługi infobrokerskiej /płaszczyzna brokera informacji oraz środowiska pracy rozwiązującego określone problemy /infobroker systemowy/:

  • do kultury informacyjnej organizacji
  • do polityki informacyjnej organizacji

Bez znajomości wskazanych uwarunkowań trafność treści produktu infobrokerskiego może być uznana – przez zleceniodawcę – za przysłowiową kulę w płot. Przekazywane treści mogą bowiem posiadać bardziej bezpośredni związek zarówno z jednym, jak i drugim elementem uwarunkowań.

Nie w każdej sytuacji konieczne jest czy nawet potrzebne jest rozeznanie tych uwarunkowań.

Po wtóre – sama praktyka infobrokerska – może inicjować pewne procesy lub wprost przeciwnie. Warto w tym miejscu dookreślić reguły rzetelności infobrokerskiej.

Dla określenia ich ram warto odwołać się tutaj do polskiego produktu, którego wagi – dla artykulacji fundamentów intelektualnej rzetelności – trudno przecenić: DEKALOGU ROZUMU Andrzeja Grzegorczyka. Jego omówieniem warto zając się bardziej szczegółowo – w kontekście zachowań inforbrokerskich. Natomiast tutaj ograniczymy się do poruszenia jednej tylko kwestii: roli ocen i oceniania w warsztacie infobrokeringu.

Można – w pewnym uproszczeniu – przyjąć, że elementami łączącymi kulturę informacyjną organizacji oraz jej politykę informacyjną – jest sposób myślenia. Ten – ma dwie formuły obecności w organizacji: deklarowaną oraz respektowaną. W oficjalnych dokumentach – wizji, strategii organizacji itd. – znajduje się deklarowany system wartości, którym przypisać można określoną wiedzę. Natomiast w praktyce, w konkretnych działach – respektuje się inne wartości oraz korzysta z innej wiedzy.

Jaki jest de facto sposób myślenia organizacji? Można na to pytanie relatywnie trafnie odpowiedzieć, ale taką organizację należy poddać audytowi, co nie musi wynikać z zadania infobrokerskiego i raczej pewne jest, że z niego wprost nie wynika( dla zleceniodawcy). Ważne pozostaje jednak co innego: zdając sobie sprawę z obecności obszaru wartości – przestrzegać będziemy konsekwentnie metodologicznej zasady neutralności aksjologicznej. Mówiąc potocznie: w naszych materiałach inforbrokerskich nie formułujemy żadnych ocen. Eliminujemy takie wyrażenia, jak: lepszy, gorszy, korzystny, opłacalny, nowoczesny, oryginalny, wartościowy, bezcenny, oryginalny itd. Chodzi bowiem o to, aby pozostawać ze zleceniobiorcą tylko w płaszczyźnie wiedzy, pomijając wartości, o których zasobach i porządku – naszego zleceniobiorcy – nic nie wiemy i możemy łatwo doprowadzić do konfliktu aksjologicznego: do sprzeczności, wykluczenia, niezgodności.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.