Jakie są możliwości dofinansowania projektów?

2007-02-28 19:40_JM800524_v01_fundusze UE dla B+R_zasoby ludzkie_kwant 

SŁOWA KLUCZE: fundusze UE, badania i rozwój, szkolnictwo wyższe, zasoby ludzkie

TEMAT: Jakie są możliwości dofinansowania projektów?    

PROBLEM: pozyskiwanie środków Unii Europejskiej przez szkoły wyższe

ODBIORCA: Jan Iksiński

 

CYTAT:

„Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego, zarówno poprzez stworzenie korzystnych warunków systemowo – organizacyjnych dla efektywnego zarządzania szkolnictwem wyższym, jak też poprzez wywołanie impulsów rozwojowych wpływających  na dostępność i rozwój tych kierunków kształcenia, których znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy jest największe. Wsparciem w ramach Priorytetu objęte zostanie również stymulowanie podaży absolwentów kierunków ścisłych poprzez zamawianie kształcenia na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
i technicznych.

I. Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni  – budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez umożliwienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej

projekty konkursowe:

Programy rozwoju uczelni obejmujące m.in.:

– przygotowywanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów,

dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy,

– rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne skierowane do studentów
i słuchaczy oraz do osób zewn
ętrznych (zwiększenie roli szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym),

– opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia w formie
e-learningu (studia wy
ższe, podyplomowe, kursy),

– lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wzmocnienie roli akademickich biur karier współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże
i praktyki studenckie) oraz zwi
ększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów rozwojowych,

– podnoszenie kompetencji kadry akademickiej realizującej proces dydaktyczny w celu podwyższania jakości nauczania,

– programy współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji procesu dydaktycznego (np. wymiana studentów, wymiana kadr, kształcenie w językach obcych itp.),

– organizowanie staży i szkoleń przydatnych dla prowadzenia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej
w wiod
ących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych,

– organizowanie i wdrożenie przez uczelnie pomocy stypendialnej (o charakterze socjalnym i/lub motywacyjnym) dla studentów.

W ramach projektu można, na określonych zasadach, sfinansować dodatkowo: wyposażenie uczelni
w specjalistyczne pracownie/laboratoria niezb
ędne do realizacji procesu nauczania objętego programem rozwojowym; dostosowywanie budynków i pomieszczeń uczelni do zadań wynikających z realizacji programu rozwojowego; zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego niezbędnego do uruchomienia i prowadzenia nauczania w formie e-learningu

II. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy – wykorzystanie potencjału szkolnictwa wyższego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez zapewnienie wysokiej liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

projekty systemowe = realizacja przez uczelnie wyższe programów rozwojowych na zlecenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

III. Wzmacnianie kompetencji kadr systemu B+RZwiększenie kompetencji zasobów kadrowych systemu B+R (badania i rozwój) oraz wzmocnienie roli nauki w procesie kształcenia.

 projekty konkursowe

– projekty w zakresie kształtowania umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji wyników (kursy, szkolenia),

– projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników systemu B+R oraz przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki,

– przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia naukowe w procesie kształcenia

 

ŹRÓDŁO: Szczegółowy opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

www.

 

KOMENTARZ do problemu:

Na podstawie powyższych opisów można opracować kilka projektów, skierowanych na rozwój zasobów ludzkich, zarówno na rozwój i podnoszenie kompetencji studentów, kadry dydaktycznej, jak również przedsiębiorców.
a) Po pierwsze można opracować projekt, w ramach którego zostaną wprowadzone zajęcia fakultatywne
dla studentów, które pomogą im na przykład uzupełnić wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, co wpłynie na lepsze przygotowanie zarówno do egzaminów, jak i do pracy zawodowej. Podstawą do opracowania projektu będzie badanie ankietowa przeprowadzone wśród studentów, kadry dydaktycznej, przedsiębiorców, analiza trendów edukacyjnych.

b) Po drugie można opracować projekt skierowany do przedsiębiorców i promujący kształcenie ustawiczne (naukę przez całe życie). Podstawą opracowania projektu będzie badanie ankietowe sondujące zainteresowanie przedsiębiorców zakres i formą kształcenia pracowników.

c) Po trzecie można opracować projekt skierowany zarówno do studentów, jak i przedsiębiorców, tak aby uczelnia stała się miejscem spotkań teorii i praktyki.

d) Po czwarte można opracować projekt skierowany do kadry dydaktycznej, aby podnieść jej kwalifikacje dydaktyczne.

W ramach powyższych projektów można rozważyć dokonanie zakupów inwestycyjnych.

AUTOR: Joanna Makuch

 

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.