Jakie są czynniki krytyczne efektywności administracji publicznej?

„Analiza  tekstowa uwarunkowań intelektualno – mentalnych, przeprowadzona w oparciu o MSE™, wskazuje na możliwą obecność w administracji publicznej (w latach 2007 – 2012) – następujących stanów rzeczy :

 • niski poziom kultury projektowej potwierdzony nieefektywnym poziomem prac nad zmianami – w dziedzinie regulacji prawnych oraz obszarach decyzyjności,
 • niski poziom kultury projektowej potwierdzony brakiem respektowania jednorodnego, spójnego aksjologicznie systemu wartości społeczno – gospodarczych
 • niski poziom kultury projektowej potwierdzony brakiem respektowania wiedzy dziedzinowej uwarunkowań realizacji działań objętych koncesjami
 • niski poziom kultury decyzyjności potwierdzony brakiem systemu eliminacji czynników krytycznych decyzyjności/…/” – fragment z asocjacji

2014-01-13 1002_TW680303_v01 _WOREK_ administracja publiczna_ okres 2007 – 2012_  zagrożenia efektywności organizacji _ MSE™ _ uwarunkowania intelektualno – mentalne_ korupcja

Problem: Jakie są czynniki krytyczne efektywności administracji publicznej?

Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto: wojewodzki@wojewodzki.pl

CYTAT:”

Źródło: PAP Makro

Opóźnienia w poszukiwaniu gazu z łupków m.in. z powodu nieprawidłowości w administracji rządowej – NIK 

Opóźnienia w procesie poszukiwania i rozpoznania złóż gazu łupkowego w Polsce wynikały nie tylko ze zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej firm, ale i z niewłaściwych działań administracji rządowej – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że w okresie kontroli obejmującej lata 2007-2012 działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą złóż gazu z łupków prowadzono w oparciu o 113 koncesji obejmujących blisko 30 proc. terytorium kraju. Wykonywane prace geologiczne przebiegały jednak na niewielkiej części udzielonego firmom obszaru koncesyjnego, niejednokrotnie z opóźnieniem.

NIK zidentyfikowała szereg nieprawidłowości w działaniach administracji publicznej.

Izba wskazała, że ze znacznym opóźnieniem prowadzono rozpoczęte w 2011 r. prace związane z tworzeniem i nowelizacją prawa dotyczącego poszukiwania i wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków oraz przepisów w zakresie opodatkowania.

„Przygotowywane zmiany prawa w tym zakresie zatrzymały się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Dalsze ich przedłużanie może skutkować ograniczeniem przez przedsiębiorców skali prowadzonych bądź planowanych prac geologicznych oraz nakładów inwestycyjnych ponoszonych na taką działalność, a także zmniejszeniem z ich strony zainteresowania poszukiwaniem złóż gazu z łupków w Polsce” – podała NIK.

Izba wskazała, że nie powołano pełnomocnika rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów.

W ocenie NIK Ministerstwo Środowiska nie potrafiło też właściwie zorganizować prac resortu, tak by poszukiwanie złóż gazu z łupków było priorytetowe.

„Np. w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych sprawami dotyczącymi koncesjonowania poszukiwań złóż gazu z łupków zajmowały się w latach 2007-2012 jedynie trzy osoby. Nierzetelnie i przewlekle prowadzone były przez Ministra Środowiska postępowania administracyjne w sprawie udzielenia (zmiany, przeniesienia) koncesji na poszukiwanie i (lub) rozpoznawanie gazu z łupków. Decyzje wydawane były ze znacznym przekroczeniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (średnio 132 dni przy wymaganych prawem 30). Dopuszczano do nierównego traktowania wnioskodawców oraz do rozpatrywania wniosków niekompletnych, oraz takich, które nie pozwalały w pełni na sprawdzenie wiarygodności ekonomicznej wnioskodawcy. W uzasadnieniach wydanych decyzji nie wskazywano istotnych faktów i dowodów stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku. Występujące nieprawidłowości przy udzielaniu koncesji polegające na dowolności postępowania i nierównym traktowaniu wnioskodawców mogą świadczyć o wysokim zagrożeniu korupcją” – napisano.

NIK krytycznie oceniła też przyjęty przez MŚ sposób udzielania koncesji na poszukiwanie gazu z łupków. Rozdysponowano bowiem cały obszar koncesyjny, blokując tym samym, w ocenie NIK, co najmniej na kilka lat dostęp do koncesji innym przedsiębiorcom.

„Stosując taką strategię koncesyjną nie wzięto pod uwagę ograniczonych możliwości techniczno-ekonomicznych przedsiębiorców, którzy koncesję otrzymali. Wykonanie jednego otworu poszukiwawczego wiązało się bowiem z koniecznością wydatkowania ok. 15 mln USD. Możliwości techniczne koncesjonariuszy pozwalały średnio na wykonanie jednego otworu w ciągu roku. W tej sytuacji rozwiązaniem korzystniejszym mogłoby być udzielenie koncesji większej liczbie przedsiębiorców na mniejszą powierzchnię terenu” – podała NIK.

Izba wskazała też, że brakuje wiarygodnego oszacowania zasobności krajowych złóż gazu łupkowego, a zrealizowana dotychczas liczba odwiertów poszukiwawczych jest zbyt mała. W ocenie NIK pożądane byłoby wykonanie ok. 200 odwiertów, co przy zachowaniu dotychczasowego tempa wierceń zajęłoby ok. 12 lat.

W ocenie Izby niewystarczający i nierzetelny był nadzór urzędów górniczych nad przestrzeganiem przez firmy przepisów w zakresie ochrony środowiska. Minister Środowiska również nie prowadził kontroli przedsiębiorców, w szczególności w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją. NIK krytycznie ocenia też nadzór MŚ, Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG-PIB) i Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) nad podległymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego.

NIK wskazała w raporcie, że nieprawidłowości były też po stronie przedsiębiorstw. Nie wszystkie firmy wykonywały rzetelnie zadania i obowiązki wynikające z udzielonych im koncesji.

„Odnosiło się to w szczególności do przypadków niewykonywania prac geologicznych lub przystępowania do ich realizacji z wielomiesięcznym opóźnieniem, nieterminowego i niewłaściwego naliczania i wnoszenia opłat koncesyjnych na rzecz NFOŚiGW oraz właściwych gmin, nierzetelnego przekazywania Ministrowi Środowiska pisemnych informacji o przystępowaniu do wykonywania prac geologicznych bądź o ich zakończeniu” – napisano.(PAP)

pel/ jtt/ „

Asocjacje:

Analiza  tekstowa uwarunkowań intelektualno – mentalnych, przeprowadzona w oparciu o MSE™, wskazuje na możliwą obecność w administracji publicznej (w latach 2007 – 2012) – następujących stanów rzeczy :

 • niski poziom kultury projektowej potwierdzony nieefektywnym poziomem prac nad zmianami – w dziedzinie regulacji prawnych oraz obszarach decyzyjności,
 • niski poziom kultury projektowej potwierdzony brakiem respektowania jednorodnego, spójnego aksjologicznie systemu wartości społeczno – gospodarczych
 • niski poziom kultury projektowej potwierdzony brakiem respektowania wiedzy dziedzinowej uwarunkowań realizacji działań objętych koncesjami
 • niski poziom kultury decyzyjności potwierdzony brakiem systemu eliminacji czynników krytycznych decyzyjności
  • brak kontroli wewnętrznej w nastawionej na identyfikację i szybkie usuwanie czynników krytycznych decyzyjności
  • brak wymogu lub brak respektowania merytorycznej zasadności decyzji
   • brak wymogu lub brak respektowania racjonalności decyzyjnej
   • brak wymogu lub brak respektowania systemu wartości preferującego interes państwa

Prognozowane konsekwencje obecności wskazanych uwarunkowań:

 • atomizacja zespołu – brak współdziałania ponadjednostkowego
 • opór przed zmianami
 • syndrom plemienności – rozliczanie rezultatów pracy w oparciu o kryterium: swój o obcy
 • syndrom czarownicy – w przypadku niepowodzeń szukanie winnego, a nie przyczyn zjawisk
 • syndrom wkręcanego gwoździa – istotna obecność reguł działania uznawanych za bezsensowne
 • syndrom wagi – rozliczanie wartości intelektualnych według reguł tonażowych (wielkości opracowania)
 • syndrom plemienności – brak zapisywania doświadczeń oraz cząstkowych rezultatów pracy intelektualnej
 • czarna synergia – ujemne rezultaty pracy zespołowej, niższe niż składowe – sumowane indywidualnie

Rekomendacja dalszych prac:

analiza tekstowa cytowanego fragmentu jest podstawą do rekomendacji:

 • przeprowadzenia audytu uwarunkowań intelektualno – mentalnych badanej organizacji
 • rekomendacji zmian organizacyjnych blokujących zidentyfikowane bariery mentalne oraz sposoby myślenia

Raport NIK: http://www.nik.gov.pl/plik/id,5757,vp,7453.pdf

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.