Infobrokerstwo w Polsce

2008-12-03 17:27_TW480302_v01_ WOREK_ Infobrokerstwo w Polsce

  • Problem: Jak postrzegany jest rynek usług infobrokerskich w Polsce?
  • Słowa klucze: _ Infobroker_Infobrokerstwo_infobrokering_Infobroker systemowy_menedżer wiedzy_Menedżer procesów informacyjnych
  • Temat: Jak kształtować edukację infobrokerską w Polsce?
  • Dla kogo? Zespół Projektowy Menedżer Procesów Informacyjnych
  • Na kiedy?: stale_edu
  • ŹRODŁO : www.infotigers.com/pdf.php?type=CP&item_id=157
  • Autor: Tadeusz Wojewódzki_www.infobrokerstwo.pl

CYTAT:  „Rynek usług infobrokerskich w Polsce i na świecie.

            W Polsce istnieje kilka konkurencyjnych, profesjonalnych firm infobrokerskich zajmujących się brokerką informacji. Działa też kilku infobrokerów niezwiązanych z żadną organizacją freelancerów. W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej rynek infobrokerski jest bardziej rozwinięty.

rozwinięty. Infobrokerzy zagraniczni specjalizują się. Chętnie korzysta się z usług infobrokerskich, a zawodowi infobrokera nadano odpowiednią rangę i poważanie. Usługi infobrokerskie są odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowania naszych czasów na wiedzę. Mimo coraz powszechniejszego dostępu do informacji, coraz trudniej dotrzeć do tych najbardziej przez nas pożądanych. Paradoksalnie, nadmiar informacji uczynił z niej towar na wagę złota. Społeczeństwo informacyjne pootrzebuje profesjonalnego zajmowania się danymi, informacjami, lawiną wiedzy. I to jest domena infobrokerów systemowych. Systemowych, gdyż infobrokerzy pracują w systemie stanowiącym integralną część organizacji dla której działają. System odpowiada za wiedzę pertynentną -odpowiadającą potrzebom organizacji. Infobroker systemowy autoryzuje źródła informacji, z których korzysta organizacja, uczestniczy w optymalizowaniu wszystkich procesów ich zbierania, przetwarzania i przekazywania. Tylko w niewielkim stopniu potrafimy zautomatyzować proces selekcji danych. Póki co, niezastąpiony jest człowiek – jego wiedza, doświadczenie, zdolności asocjacyjne, innowacyjność, umiejętność kojarzenia faktów i prawidłowości. Tak więc zapotrzebowanie na takie usługi jest ogromne. Na rynku można wyróżnić kilka elementów. Po pierwsze są to jednostki edukacyjne, przygotowujące do funkcjonowania organizacji zgodnie z procedurami infobrokerskimi. Każda jednostka dysponuje innym programem. Generalnie obejmuje on przygotowanie informatyczne i metodologiczne. Większość skupia się na informatycznym, co stanowi istotny składnik edukacji infobrokerskiej. Ale sama edukacja informatyczna nie zamyka procesu edukacji infobrokerskiej. Infobroker nie jest wyszukiwarką internetową. Po wtóre, są to organizacje nazywane czasami wycinkarniami , które profesjonalnie zajmują się wyszukiwaniem treści na zadany temat. Materiał wycinkarni podlega kwantyfikacji, procedurze pertynencji wiedzy, dostosowywania jej do zaudytowanych potrzeb informacyjnych konkretnych odbiorców w organizacji. Po trzecie, to firmy wspierające organizacje w wybranych obszarach takich, jak np. obieg dokumentów. Są to obiegi niezależne, autonomiczne, o ściśle określonych parametrach wynikających z dokumentów takich, jak np. instrukcja kancelaryjna. Tego typu rozwiązania są elementarną konstrukcją nadającą organizacji ład informacyjny. Po czwarte, są firmy określające się jako infobrokerskie. Łączy je głównie odwoływanie się do kodeksu etycznego infobrokerów zrzeszonych w krajach lepiej od nas rozwiniętych, z ofertą stanowiącą mniej czy bardziej okrojoną wersję szacownych wycinkarni. Po piąte, są zapewne firmy, o których wiem zbyt mało, aby na ich temat zabierać głos, a które robią zapewne dużo dobrego na rzecz beneficjenta zagubionego w morzu informacji. Respektowanie reguł dobrego wychowania każe mi zaliczyć tutaj także te firmy, z którymi współpracuję bezpośrednio, a które wdrożyły procedury infobrokera systemowego. Generalnie boimy się najbardziej tych obszarów, które z natury rzeczy nastawione są wrogo wobec wiedzy jako takiej. Obawiamy się barier mentalnych. Obserwujemy organizacje sparaliżowane od wewnątrz syndromem plemienności, gdzie są swoi i obcy , gdzie panuje marazm wynikający z faktu, że swoi nie muszą robić czegokolwiek, aby zostali dobrze ocenieni, a z obcym robienie czegokolwiek najzwyczajniej się nie opłaca, gdyż obojętnie co zrobią i tak będą ocenieni negatywnie. Specyfika pracy infobrokera wynika z faktu permanentnego obcowania z materiałami o cudzej własności intelektualnej. Są to kwestie, które dopiero czekają na sensowne rozwiązania, a przykłady składania pozwów sądowych, jakie zaistniały ostatnio na polskiej scenie obyczajowości zawodowej każą zachowywać szczególną ostrożność. Najlepsze jednak prawo nie wypełni luki, jaka rodzi się zawsze w wyniku braków dobrej chęci i chęci współpracy. Wszystko zależy od tego jak głęboko zaistnieje w naszych realiach merytoryczność – wypierając uznaniowość, politykę, nepotyzm, niekompetencję i zwyczajną głupotę. Różne są miary, ale bez względu na głębokość rodzimych jej pokładów, optymistyczne jest to, że kopalnie odkrywkowe tego surowca pracują coraz bardziej publicznie, że stają się już nie tylko codziennością decydenckich gabinetów, ale elementem życia publicznego. Póki co umiejętności infobrokerskie są gwarancją skuteczności pracownika w realizacji powierzonych mu zadań, których rezultatem będzie wiedza: koncepcja, decyzja, aplikacja do funduszy itd. Skuteczność gwarantująca wyniki oczekiwane w nowoczesnych organizacjach. I to czyni z niej wartość nie mniejszą niż kompetencje z zakresu zarządzania projektami. A co w czasach kultury projektowej może być jeszcze większą wartością? Opracowano na podstawie Infobrokerstwo w Polsce – wywiadu Izabeli Wielickiej z dr Tadeuszem Wojewódzkim dla serwisu e-fakty.pl, dyr. Centrum Infobrokerstwa Systemowego w Międzynarodowym Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie, założycielem serwisu www.infobrokerstwo.pl

ASOCJACJE:      Warto podsumować własne przemyślenia na ten temat. Otóż moim zdaniem istnieją aktualnie przynajmniej trzy ścieżki przygotowywania infobrokerów: 

/1/ oparta na interpretacji infobrokera, jako zawodu analogicznego do już istniejących na rynku, nastawionych na świadczenie usług. Punktem odniesienia są często usługi informatyczne, konsultingowe, doradcze. Infobroker funkcjonuje, jako właściciel czy pracownik firmy infobrokerskiej. Zlecenia dotyczą określonych dziedzin życia gospodarczego. Infobroker wyręcza zleceniobiorców w odszukaniu informacji i dostarcza je w określonym trybie. Firmy infobrokerskie powołują się często na respektowanie określonego kodeksu etycznego o międzynarodowej randze, co ma stanowić gwarancje rzetelności i uczciwości zleceniobiorcy. Nie ma dotychczas jednolitego systemu certyfikacji kompetencji infobrokerskich rozumianych jako świadczenie usług.

/2/ oparta na interpretacji infobrokera, jako specjalisty w zakresie wyszukiwania, porządkowania i udostępniania informacji, która to specjalność funkcjonuje od lat w formule zawodu bibliotekarza. Podkreśla się przy tym nowe role i funkcje w dziedzinie informacji i dąży się do unowocześnienia pracy bibliotekarza oraz bibliotek, jako centrów informacji, wiedzy. Infobrokerstwo traktowane jest jako specjalność w dziedzinie bibliotekoznawstwa. Potwierdzeniem takiego rozumienia infobrokerstwa jest formuła studiów podyplomowych organizowana przez akademickie ośrodki bibliotekoznawstwa. 

  /3/ oparta na rozumieniu infobrokera, jako menedżera procesów informacyjnych /infobrokera systemowego/. Jest to interdyscyplinarna specjalność zajmująca się wszystkimi procesami informacyjnymi – w szeroko rozumianej organizacji /administracji rządowej i samorządowej, NGO, przedsiębiorczości, organizacjach politycznych itd./ Menedżer procesów informacyjnych /MPI/ to specjalność analogiczna do metodyk zarządzania projektami (formuła kierownika projektu) czy zarządzania jakością (formuła pełnomocnika ISO). Jako taka organizacyjnie sytuuje MPI w formie pełnomocnika kierownika jednostki organizacyjnej czy zastępcy ds. wiedzy, procesów informacyjnych itp. MPI odpowiada za adekwatność stanu wiedzy organizacji ze stanem wiedzy w dziedzinie czy dziedzinach statutowego funkcjonowania danej organizacji. Analogicznie do wspomnianych wcześniej specjalności, również w dziedzinie procesów informacyjnych dąży się do standaryzacji zachowań informacyjnych, gwarantującej powtarzalność procesów gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych, informacji, wiedzy.

        Nie ma żadnego racjonalnego powodu do negowania czy preferowania jednego tylko z możliwych sposobów uprawiania infobrokerstwa. Każdy z nich odpowiada nieco innych potrzebom i ma własną ścieżkę rozwoju.

por.

Cisek S., Infobrokerstwo w Polsce. Stan obecny i perspektywy. W: Slideshare [dok. elektr.] 

http://www.slideshare.net/sabinacisek/infobrokerstwo-w-polsce-stan-obecny

[dostęp 8 grudnia 2007]

Kamińska M., Stan infobrokerstwa w Polsce. [dok. elektr.] 

Infobrokerstwo w Polsce. Wywiad z T. Wojewódzkim przeprowadziła I. Wielicka. http://www.e-fakty.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4931&Itemid=67 [dostęp 21.11.2007]

 

ZADANIA:

Zaplanuj bloki tematyczne konieczne dla edukacji infobrokerskiej we wszystkich trzech kierunkach edukacji infobrokerskiej.

Nie sugeruj się tylko grafem zmieszczonym poniżej. Zawsze liczy się innowacyjność.

 

 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.