Infobroker w nowoczesnej organizacji.

Infobroker w nowoczesnej organizacji.

/tezy wykładu  17-18.10.2006 CPI Warszawa/ 

1.Istotna obecność WIEDZY PERTYNENTNEJ w organizacji decyduje o jej nowoczesności.
2.Pojęcie organizacji rozumiane jest szeroko. Obejmuje ono zarówno przedsiębiorczość, administrację, jak i politykę czy struktury pozarządowe.
3.Każda organizacja uczestniczy w procesach związanych z danymi/ informacją/ wiedzą.     Są to procesy dotyczące TREŚCI, jej identyfikacji oraz operacji na niej.
   Zakres, skala i rezultaty operacji przeprowadzanych na danych, informacjach oraz wiedzy –dostępnych danej organizacji- uzależnione są od kompetencji uczestników procesów oraz posiadanej infrastruktury teleinformatycznej i organizacyjnej.
  Kompetencje uczestników procesów przeprowadzanych na treściach dostępnych organizacji obejmują określoną wiedzę oraz system wartości. W skrócie kompetencje te nazywamy infobrokerskimi nawiązując do nazwy łączonej z funkcją profesjonalnego wyszukiwania informacji.
4.Infobroker (Systemowy- inaczej : Menedżer Procesów Informacyjnych) w przyjętym tutaj rozumieniu jest specjalistą o interdyscyplinarnym przygotowaniu. Obejmuje ono wiedzę umożliwiającą diagnozowanie organizacji pod kątem zadań infobrokerskich, czyli przeprowadzania procedur na treściach danych, informacji i wiedzy. Ponadto znajomość procedur infobrokerskich. Z metodologicznego punktu widzenia jest to wiedza zbliżona do metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMI), itd.
5. Treścią– DANYCH- są znaki, liczby czy nazwy tam zawarte. Treścią INFORMACJI – są stany rzeczy, zdarzenia. Treścią WIEDZY są zależności, tendencje, prawidłowości i prawa.
 Dane docierające do organizacji wymagają procedur identyfikacji, autoryzacji oraz interpretacji w kontekście innych danych, których treść została przez organizacje już wcześniej zaakceptowana i przyjęta. Interpretacja danych pozwala wskazać stany rzeczy oraz tendencje obejmujące zjawiska znajdujące się w zasięgu zainteresowań organizacji. 

 

Rys.1. Dane, informacja, wiedza organizacji (autorstwo TW).

    Zakres zainteresowań organizacji DANYMI, INFORMACJĄ, WIEDZĄ- wyznaczony jest zewnętrznymi oraz wewnętrznymi uwarunkowaniami osiągania jej strategii, celów, czyli strukturą aksjologiczną oraz poziomem metafreleksji- najogólniej kulturą organizacji. Cele cząstkowe zmieniają się w kontekście ich uwarunkowań realizacyjnych. Dlatego też zakres zainteresowań organizacji jest zmienny, a tym samym zmienne są obszary treści potrzebne organizacji -jako całości -oraz poszczególnym punktom zadaniowym.
6.Zasadniczym celem działań infobrokerskich w nowoczesnej organizacji jest zagwarantowanie istotnej obecności wiedzy pertynentnej w działaniach organizacji. Jest to wiedza odpowiadająca konkretnym potrzebom odbiorcy, w danym miejscu i czasie. Charakter tej wiedzy wyznaczony jest rodzajem potrzeb- od poznawczych, ekplanacyjnych, poprzez przesłanki decyzyjne do bezpośrednio optymalizujących działania organizacji.
7.Wiedzę pertynetną, adekwatną do rozpoznanych wcześniej potrzeb odbiorcy, wytwarzać może- w oparciu o powtarzalne, certyfikowane, usankcjonowane
procedury, tylko organizacja odpowiednio do tego przygotowana.

 Tadeusz Wojewódzki

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.