Formuła zlecenia jako czynnik krytyczny pracy brokera informacji

Od momentu zdefiniowania Brokera informacji w KRAJOWYM STANDARDZIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH analiza uwarunkowań tego zawodu powinna skupić się na dokonanych tam ustaleniach i rozpisać je w możliwie szerokiej formule, pokazującej różne aspekty funkcjonowania tego zawodu, a szczególnie zagrożenia. Ten typ refleksyjności może zaowocować propozycjami organizacyjnej natury, wspierających bezpośrednio warsztat infobrokerski– w dbałości o jakość świadczonych usług.

 • 2014-04-27 1114_TW680303_v01 _KWANT_ broker informacji_ krajowy standard kompetencji zawodowych_ infobroker jako pośrednik _ zlecenie usługi brokera informacji
 • Problem: Brak zadowolenia z efektów pracy brokera informacji?
 • Słowa klucze: _broker informacji _zlecenie
 • Temat: Zobowiązania brokera informacji wynikające z opisu zawodu
 • Dla kogo? Zespół Projektowy Metodyka Kwantyfikowania
 • Na kiedy?: stale_ edu
 • ŹRODŁO : Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych. Broker informacji (researcher). Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa 2013 s.6
 • Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl

 CYTAT:”

2. Opis zawodu

2.1.         Synteza zawodu

Broker informacji (researcher) zajmuje się pozyskiwaniem, oceną, analizą i dostarczaniem różnego typu informacji na zlecenie.

2.2.         Opis pracy i sposobu jej wykonywania,
obszary występowania zawodu

Broker informacji (researcher) jest zawodem o charakterze usługowym, pole­gającym na wyszukiwaniu, analizie i udostępnianiu informacji na zlecenie. Pełni on rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyj­nymi (media, biblioteki, zasoby internetowe itp.). Dostarczone przez brokera informacje muszą odnosić się do przedmiotu zlecenia i cechować się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami. Broker informacji (researcher) dysponuje wiedzą z zakresu sposobów pozyskiwania informacji oraz oceny jej wartości. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i korzy­sta jedynie z legalnych źródeł informacji. W tej profesji występować może specja­lizacja w zależności od rodzaju dostarczanej informacji, np. broker informacji biznesowej lub informacji prawniczej. Wymiennie do nazwy broker informacji stosowany jest termin infobroker. Brokerzy informacji coraz częściej pracują w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie informacja odgrywa ważną rolę, mimo że firmy te nie są określone jako infobrokerskie. Informacje dostarczana przez brokera informa­cji są wykorzystywane bezpośrednio przez zamawiającego lub mogą być podda­wane dalszemu opracowaniu. Efekty pracy przedstawiane są w formie raportów, baz danych lub innych opracowań infobrokerskich. „

Asocjacje:

Broker informacji -Opis pracy i sposobu jej wykonania,
Broker informacji -Opis pracy i sposobu jej wykonania,

Jest to model optymalny – z perspektywy potrzeb informacyjnych, występujących już na poziomie artykulacji jasno sformułowanej potrzeby: „brakuje nam informacji X”. Może to być konkretny kontrahent, ale równie dobrze cała baza dotycząca branży. Tak czy owak broker informacji odpowiada na konkretną potrzebę informacyjną, która dotyczyć może konkretnego, wskazanego przez zleceniodawcę obszaru danych, informacji czy wiedzy.

Odpowiedź musi spełniać warunki pertynencji. Można je przyrównać do uwarunkowań pracy krawca, który szyje garnitur dla jednego, konkretnego klienta. Cechy finalnego produktu określa „miara krawiecka” stosowana w trakcie przymiarki – sposób parametryzacji klienta. Ponadto usługa obejmuje określenie potrzeb klienta, a jakość garnituru musi dokładnie odpowiadać zleceniu, gdzie oprócz miary będzie próbka materiału i konkretny model zaakceptowany przez klienta.

Treści zleceń infobrokerskich - warunek pertynencji
Treści zleceń infobrokerskich – warunek pertynencji

Im opis produktu będzie dokładniejszy, a porządek wagi elementów produktu – jaśniej wyłożony, tym większa jest szansa na to, że osiągnięty zostanie wspólny cel: zadowolenie klienta i wykonawcy. Tak, jak dla krawca- pobieranie miary, wybór modelu garnituru, materiału oraz dodatków -w postaci podszewki, guzików itp. jest określaniem warunków pertynencji produktu finalnego, tak samo dla infobrokera – umowa określająca cechy produktu infobrokerskiego, ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia wspólnego zadowolenia.

W obu przypadkach – krawca i infobrokera – mamy do czynienia z usługą. Im więcej elementów oczekiwanego produktu będzie „na papierze”, a mniej w głowach uczestników zlecenia, tym lepiej dla produktu finalnego. Największym niebezpieczeństwem dla obu stron są bowiem założenia poczynione odnośnie produktu finalnego przez jednego z uczestników i przyjęte przez niego milcząco, jako oczywiste – z domniemaniem, że ten drugi myśli identycznie.

Moment identyfikacji produktu finalnego usługi infobrokerskiej jest punktem newralgicznym. Dobre praktyki z tego zakresu powinny stanowić istotne źródło wzbogacania realnego warsztatu infobrokerów uczących się tego zawodu oraz doskonalących jego wybrane aspekty.

W polskich uwarunkowaniach organizacyjnych rolę koordynatora tej problematyki pełniło dotychczas Centrum Promocji Informatyki – w Warszawie. Korzystając z doświadczeń tej organizacji można zdecydować się obecnie na zainicjowanie cyklu warsztatów i seminariów poświęconego właśnie upowszechnianiu dobrych praktyk inforbrokerskich.

Samo zlecenie infobrokerskie -jest wprawdzie ważkim, ale nie jedynym dokumentem kreującym kontekst jakości pracy infobrokera. Niemniej warto poświęcić mu więcej uwagi wykorzystując podpowiedzi w tym zakresie sugestie zarówno:

 • prawników
 • metodyków zarządzani projektami (np.PRINCE2)
 • praktyków dysponujących case study
 • usługobiorców – przedstawicieli organizacji chłonnych informacji

Celem warsztatów z tego zakresu będzie wypracowanie optymalnej formy zlecenia, jako standardu zawierającego konieczne elementy takiego dokumentu chroniące zadowolenie partnerów zlecenia i dobrze rokujące dalszą ich współpracę.

Zlecenie infobrokerskie – uzgodnione w zakresie formy i treści z usługobiorcą – osadzone jest w kontekście wewnętrznej dokumentacji infobrokera nastawionej zarówno na treść zlecenia, ale także samego zleceniodawcę. Mamy tutaj na myśli dokumentację poprzedzającą bezpośredni kontakt ze zleceniodawcą.

Analiza infobrokerska zleceniodawcy
Analiza infobrokerska zleceniodawcy

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.