E-learning a tworzenie systemu zarządzania wiedzą w firmie

060203_2110_ND850610_v04 E-learning  a tworzenie systemu zarządzania wiedzą w firmie
PROBLEM: E-learning drogą do tworzenia systemu zarządzania wiedzą w firmie
SŁOWA KLUCZE: e- learning, zasoby, wiedza, zarządzanie wiedzą, system zarządzania wiedzą, Internet, intranet, szkolenia
ODBIORCA: Zespoły projektowe- zarządzanie wiedzą, firmy, społeczeństwo informacyjne
CYTAT: „W warunkach współczesnej, dynamicznej gospodarki oraz globalizacji rynków, kapitał ludzki jest jednym z najwyżej cenionych zasobów każdej firmy. Szybkość przepływu wiedzy i wymiany doświadczeń w ramach firmy, łatwy dostęp do szerokich zasobów otoczenia zewnętrznego oraz umiejętność tworzenia na tej podstawie wartości dodanej decyduje dzisiaj o konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku. Zintegrowane podejście do zasobów intelektualnych w firmie zakłada budowanie wewnętrznych systemów zarządzania wiedzą, które wspomagają wykorzystywanie w sposób optymalny wiedzy oraz doświadczeń pracowników, ułatwiają dostęp i korzystanie z różnych źródeł know-how, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. (…) Medium pozwalającym na zintegrowane podejście do zasobów intelektualnych w firmie oraz budowę wewnętrznego systemu zarządzania wiedzą jest Internet i/lub w wymiarze korporacyjnym – intranet. Dzięki tym rozwiązaniom możliwa jest budowa wewnętrznego systemu zarządzania wiedzą, który pozwala w pełni i efektywnie wykorzystać zasoby intelektualne firmy oraz zidentyfikować obszary, które wymagają wsparcia. W ramach takich zaawansowanych systemów diagnozuje się braki w kompetencjach pracowników z uwzględnieniem celów biznesowych firmy oraz opracowuje się ścieżki szkoleniowe uzupełniające i rozwijające wiedzę. Ponadto system daje możliwość standaryzacji wiedzy, dokonywania ocen pracowniczych i opracowywania planów rozwojowych. Funkcje, jakie powinien spełniać prawidłowo zbudowany system zarządzania wiedzą, to m.in. popieranie współpracy, dzielenie się wiedzą, ciągłe doskonalenie się i uczenie pracowników oraz tworzenie kultury dbałości o zasoby intelektualne firmy, multiplikowanie ich wartości oraz podnoszenie efektywności ich wykorzystania.
Jedną z dróg do zbudowania całościowego systemu zarządzania wiedzą jest stworzenie systemu zarządzania szkoleniami w systemie e-learning. E-learning to metoda oparta na wykorzystaniu najnowszych technologii, umożliwiających kształcenie na odległość. Zaprojektowana i stworzona została dla przedsiębiorstw, które są zainteresowane ciągłym pogłębianiem swojej wiedzy za pośrednictwem Internetu. Z zastosowaniem nowoczesnych metod stosowanych w telekomunikacji przesyła się: głos, wideo, tekst, grafikę oraz dane komputerowe. Obecne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt uczestników i prowadzących szkolenie w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem audio- lub wideokonferencji.
E-learning staje się dzisiaj w wielu przypadkach jedyną metodą, która zapewnia dostęp do wiedzy na masową skalę.(…) Proponowana metoda umożliwia wspomaganie zarówno procesu pozyskiwania, zapisywania, dystrybucji, jak i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozwiązania e-learningowe pomagają przełamać ograniczenia wynikające z tradycyjnego postrzegania procesu nauczania, jak również obniżyć koszty związane z zarządzaniem wiedzą w organizacji. System zarządzania szkoleniami gwarantuje kontrolowany dostęp każdego pracownika do niezbędnej dla niego wiedzy, w najdogodniejszym czasie, z każdego miejsca, po optymalnych kosztach. Zapewnia indywidualizację procesu nauczania dzięki umożliwieniu dostosowania zakresu, intensywności, tempa i poziomu programu do potrzeb firmy lub indywidualnego użytkownika oraz możliwość wielokrotnego korzystania z dostarczonej wiedzy, z samoobsługowym dostępem do dedykowanego materiału i dodatkowym wsparciem. (…) W idealnie realizowanym systemie zarządzania wiedzą, procesowi szkolenia powinni zostać poddani pracownicy, partnerzy biznesowi oraz klienci. W sytuacji, kiedy wszystkie te grupy są coraz bardziej rozproszone i zdecentralizowane, formuła e-learning wydaje się jedyną optymalną.”

ŹRÓDŁO: 06-02-03 http://www.egov.pl /index.php?option=com_docman&Itemid=41&task=view_category&catid=15&order=dmdate_published&ascdesc=DESC

KOMENTARZ do problemu: W erze ogromnego napływu wiedzy wykorzystanie rozwiązań e-learning staje się wymogiem konkurencyjności dla wewnętrznych systemów szkolenia. Jednocześnie stanowi pierwszy krok do stworzenia przez organizację, kompleksowego i efektywnego systemu zarządzania wiedzą, który stanowi szansę na uzyskanie przez nią przewagi konkurencyjnej na rynku. Głównym założeniem jest tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie dostępnej wiedzy i kompetencji do realizacji celów biznesowych organizacji. System zarządzania wiedzą optymalizuje i scala w jedną całość wszystkie procesy, które mają charakter ciągły i zachodzą nieprzerwanie w dobrze funkcjonującej organizacji. Celem zarządzania wiedzą jest przede wszystkim pobudzanie potencjału ludzkiego do innowacyjności, kreatywności oraz wykorzystanie w pełni efektów dla podniesienia wartości firmy. Zalety e- learningu to m.in. oszczędność pieniędzy, eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny; oszczędność czasu, pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy i nie powodują zaniedbań w pracy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych obowiązków. Kolejną korzyścią jest brak dezorganizacji pracy. Tradycyjne grupowe szkolenie w których uczestniczy jednocześnie cały dział znacznie utrudnia i dezorganizuje pracę, a często również powoduje straty. Szkolenia internetowe rozwiązują ten problem- pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla nich i biznesu porach. Mechanizmy nauki grupowej umożliwiają pracownikom zdobywania wiedzy od kolegów i instruktorów oraz współdzielenie doświadczenia. Pracownicy mogą być bardziej produktywni i szybciej podejmować właściwe decyzje biznesowe, ponieważ cała wiedza i doświadczenie organizacji są stale dostępne i wykorzystywane przy pokrewnych projektach w postaci bazy wiedzy. E- learning to nowoczesny sposób nauczania przy nieograniczonym dostępie do wiedzy. Pracownicy firmy doskonalą swoją wiedzę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi. Według analityków w 2005 roku 80% szkoleń odbywać się będzie za pomocą Internetu. Pracownik zawsze w dogodnym dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych, np. w przypadku nowych produktów, czy też usług, może zweryfikować posiadane wiadomości. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek.

AUTOR: Natalia Dzicewicz  n.dzicewicz@wp.pl 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.