Diagnoza współczesności europejskiej

„Źródła napięć społecznych tkwią właśnie tutaj. Badania tzw. opinii publicznej dotyczą obszarów deklarowanych, a nie respektowanych. Korzystające z nich instytucje funkcjonują w iluzorycznej realności.”

Fragment Asocjacji

  • 2014-02-18 0708_TW680303_v01 _WOREK_ diagnoza współczesności_ sprawy publiczne_ komunikacja społeczna
  • Problem: Jak z perspektywy MSE™ postrzegana jest diagnoza współczesności europejskiej?
  • Słowa klucze: diagnoza współczesności_  pauperyzacja _ hierarchia wartości wspólnotowych _ interpretacja a racjonalna argumentacja
  • Temat:  Jaki jest stan kultury europejskiej ?
  • Dla kogo? Zespół Projektowy Metodyka Kwantyfikowania
  • Na kiedy?: stale_ edu
  • ŹRÓDŁO : A. Pałubicka, Gramatyka kultury europejskiej. EPIGRAM. Bydgoszcz 2013 s.12 -13
  • Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl
  • CYTAT:”

Czasy, w których żyjemy, mają swoją specyfikę. Coraz trudniej skomuni­kować się z bliźnim, coraz trudniej o kompromis w sferze spraw publicznych. Coś, co jest wartościowe dla jednych, staje się bezwartościowe dla innych. Zamykanie się we własnym świecie i unikanie konfrontacji z innym światem to dominujący sposób „radzenia sobie” z nakreśloną sytuacją. Pozostając we własnym świecie, nastawieni jesteśmy na przeżywanie go, dbając o zwiększe­nie zakresu doznań. Jedynie sukces własny i dla siebie wyzwala w nas ambicje. Najszybciej go osiągnąć przez wykorzystanie posiadanej władzy nad innymi, bez żywienia jakichkolwiek wątpliwości wobec własnych predyspozycji w tym względzie. Pogłębia się wszechogarniająca pauperyzacja wszystkich i wszyst­kiego. Jednym ze źródeł tego stanu rzeczy, jak sądzę, jest odczuwalny brak obowiązywania hierarchii spraw w sferze publicznej, w której spotykają się wszyscy obywatele danej wspólnoty, których sprawy te dotyczą. Gdzieś zagu­biliśmy obowiązujące dotychczas hierarchie wartości wspólnotowych. Oprócz tego wskazać można na pewne procesy generowane przez powszechną, jak się zdaje, edukację obejmującą każdego uczestnika kultury Zachodu. Reali­zacja ideałów nowoczesności ujawnia swoje negatywne konsekwencje. Mam na myśli narastającą tendencję do operowania zasadami poprawnego myśle­nia na przesłankach jednak dobranych w sposób indywidualno-subiektywny i bezkrytycznym obstawaniu przy własnych przemyśleniach tylko dlatego, że są własne. Obserwuję brak starań o wiarygodność wyjściowych przesłanek w przeprowadzanych rozumowaniach. Zachowanie takie degraduje znaczenie  racjonalne myślenie. Zacierają się nam bowiem różnice między interpretowa­niem i racjonalną argumentacją. Wszystko jest dyskursem. Czy ten niezbyt optymistyczny obrazek naszych czasów można i należy zmienić czy raczej za­akceptować, trzymając się nadal własnego poglądu na świat? Tego problemu nie poruszam z wyjątkiem „Zakończenia”, raczej pragnę go zrozumieć. Droga historyczna, którą obrałam w niniejszej pracy, oferuje, jak się zdaje, rozumienie procesów kulturowych, których konsekwencją jest współczesność wyłaniająca się z powyższej charakterystyki. Dodam, że naszą współczesność ujmuję jako następstwo skutków, najczęściej nieprzewidywanych i nieuświadamianych, wcześniej podjętych działań ludzkich. Wybór i ocenę doniosłości procesów rozpatrywanych w pracy staram się podporządkować pytaniu: j a k mogło dojść do wyżej zarysowanego stanu kultury europejskiej?

Nakreślona z grubsza kondycja współczesności kształtuje się, jak myślę, wraz z jednoczesnym zanegowaniem obowiązującej dotąd gramatyki kultury europejskiej. Gramatyka, o której mowa, zaznacza się, jak będę się starała wskazać, już w najwcześniejszych okresach historycznych naszej kultury, okazując swoją żywotność aż po współczesność. Zainteresowanie, ja­kie okazywać będę w niniejszej monografii okresom historycznym, nie jest tedy rodzajem ucieczki przed współczesnością i szukaniem w przeszłości jakiegoś pokrzepienia i pocieszenia, czy też jakimś rodzajem rozliczania się z przeszłością, a tylko dokumentowaniem stanów historycznych owej grama­tyki kultury europejskiej, które wygenerowały jedną z możliwych i wpły­wowych dziś kontynuacji. Kontynuacji kwestionującej zarazem pewne elementy tej gramatyki. Zaprzeczenie nowoczesności przez ponowoczesność, wyrażane m.in. przez filozofię postmodernistyczną w różnych jej nurtach, zawiera projekt kultury, który zapowiada poważną, delikatnie mówiąc, prze­mianę gramatyki kultury europejskiej. Narusza, a może nawet pozbawia ją dwóch podstawowych elementów konstytutywnych związanych z aksjologią rozumu. Wyłaniająca się z tych projektów kultura europejska ma charakter jednostronny w porównaniu z jej stanem poprzednim. Nie jest już konty­nuacją tożsamościową kultury europejskiej, w Leibnizjańskim rozumieniu słowa tożsamość.„

Asocjacje:

Zinterpretujmy ten fragment diagnozy A. Pałubickiej z perspektywy MSE™.

Rzecz dotyczy spraw publicznych: hierarchii wartości wspólnotowych (publicznych) oraz wiedzy (dokładniej zasad doboru wyjściowych przesłanek racjonalnego myślenia). Naruszony został ład wartości i ład wiedzy. Taki stan rzeczy skutkować musi konsekwencjami dla ładu decyzyjności.

Naruszenie ładu decyzyjności publicznej (czytelności decyzji, ich zgodności ze stanem wiedzy publicznej oraz respektowanym systemem wartości) jest  symptomem obecności w procesach decyzyjnych braku ładu informacyjnego oraz aksjologicznego (braku systemu wartości wspólnotowych w procesach decyzyjnych). Źródła napięć społecznych tkwią właśnie tutaj. Badania tzw. opinii publicznej dotyczą obszarów deklarowanych, a nie respektowanych. Korzystające z nich instytucje funkcjonują w iluzorycznej realności.

MSE™ – w części diagnostycznej – identyfikuje skalę rozbieżności między przekonaniami respektowanymi, a deklarowanymi. Jej wyznacznikiem jest skala obecności syndromów barier mentalnych. Ponadto identyfikuje się obszary aksjologiczne. Chodzi o systemy wartości deklarowanych i respektowanych. W tym kontekście pojawia się – w odniesieniu do konkretnej organizacji, kwestia hierarchizowania wartości oraz rozbieżności między tym, co wspólnotowe, a indywidualne.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.