Ośrodki kształcenia infobrokerów w Polsce

 

 • 2016-11-21 0858_TW680303_v01 _KWANT_ infobrokerstwo_ kształcenie infobrokerów
 • Problem: Jak kształcone są kompetencje infobrokerskie w Polsce
 • Słowa klucze: edukacja akademicka, kompetencje brokera, programy kształcenia
 • Temat:  Ośrodki kształcenia infobrokerów w Polsce
 • ŹRODŁO:. T.Wojewódzki, Komunikacja wiedzy. /w:/Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, pod redakcją Małgorzaty Kowalskiej i Tadeusza Wojewódzkiego, Gdańsk: Ateneum. Szkoła Wyższa 2015, 38 s. ISBN 978–83–61079–32–3 s. 195 -203
 •  Autor: Tadeusz Wojewódzki mailto:wojewodzki@wojewodzki.pl

CYTAT: ”

/…/ Przemysław Krysiński[1]

 

Ośrodki kształcenia infobrokerów w Polsce

 

Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powstają nowe zawody i umiejętności. Jedną z najbardziej pożądanych profesji jest infobroker. To specjalista, który zajmuje się profesjonalnym wyszukiwaniem, analizą i opracowaniem informacji. Artykuł stanowi przegląd oferty edukacyjnej skierowanej do infobrokerów w Polsce. Jest to również próba podsumowania dotychczasowej działalność w zakresie kształcenia przedstawicieli tej profesji.

Słowa kluczowe: edukacja, oferta szkoleniowa, ośrodki kształcenia, Polska.

 1. prowadzenie

Postęp cywilizacyjny i związany z nim rozwój nowych technologii mają znaczący wpływ na kształtowanie rynku pracy. W obliczu rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych powstają nowe zawody i specjalności, które wypierają niepopularne profesje. Graficy komputerowi, researcherzy, webmasterzy, twórcy stron internetowych czy analitycy internetowi to zawody przyszłości, na które wciąż jest duże zapotrzebowanie. I wszystko wskazuje na to, że taki stan utrzyma się jeszcze przez kilka kolejnych lat. W gronie najbardziej pożądanych profesji znalazł się także infobroker – specjalista w zakresie profesjonalnego wyszukiwania informacji, wzbogaconej o analizę i opracowanie. Według prognoz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu Na Pracę oraz raportów innych organizacji (m.in. European Working Condition Observatory, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) do roku 2020 r. zawód infobrokera będzie jednym z 10 najbardziej poszukiwanych na rynku pracy [12].

 

 1. Początki kształcenia specjalistów informacji

O kształceniu infobrokerów w Polsce możemy mówić dopiero od kilku lat. Do niedawna podstawę do kreowania zawodu infobrokera stanowił kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Studia te przekazywały wiedzę na temat różnych typów źródeł informacji (katalogi, bibliografie, bibliograficzne i specjalistyczne bazy danych) oraz uczyły właściwego wykorzystywania nowych technologii w procesie profesjonalnego wyszukiwania, oceny, selekcji, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

W obliczu narastających zmian zaczęto modyfikować programy studiów bibliotekoznawczych i dostosowywać je do potrzeb rynku pracy. Pojawiły się także studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa, które zapoczątkowały rozwój innych form kształcenia w tym zakresie. Dziś oferta jest dużo bardziej zróżnicowana i obejmuje także szkolenia (realizowane w trybie stacjonarnym oraz e-learningowym), studia licencjackie i magisterskie. Coraz więcej szkół i uczelni uruchamia różnorodne formy kształcenia w tym kierunku. Tę okazję wykorzystują zarówno instytuty bibliologiczne, jak i dziennikarskie oraz szkoły o profilu biznesowym i menedżerskim[2].

 

 1. Studia stacjonarne i/lub niestacjonarne

Kształcenie infobrokerów w ramach studiów licencjackich lub magisterskich jest wciąż mało popularne w Polsce. Składa się na to wiele czynników, wśród których można wymienić: brak doświadczenia w tej dziedzinie, ograniczoną liczbę specjalistów, trudności związane z opracowaniem pełnowartościowego programu czy chociażby opór w środowiskach akademickich oraz brak otwartości na zmiany i wciąż rosnące potrzeby rynku pracy. Są oczywiście wyjątki, które mogą stanowić przykład dla pozostałych ośrodków.

Spośród uczelni publicznych tylko Uniwersytet Jagielloński (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) prowadzi uzupełniające studia magisterskie o specjalności „broker informacji” w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo [12].

Oferta uczelni niepublicznych jest bardziej zróżnicowana. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (Wydział Dziennikarstwa) prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kształcąc brokerów informacji w ramach jednej z wielu specjalności [6]. Od 2014 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu oferuje studia w ramach specjalności systemy informatyczne w zarządzaniu na kierunku zarządzanie. Ich program jest zbieżny z treściami realizowanymi na typowych studiach infobrokerskich. Przewiduje kształcenie w zakresie wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz dostarczenie wiedzy na temat technik i metod profesjonalnego zbierania informacji [15].

Warto wspomnieć o nowych propozycjach studiów, dostępnych zarówno na uczelniach państwowych, jak i niepaństwowych. Mimo że nie są to typowe studia infobrokerskie, kształcą specjalistów w zakresie fachowego wyszukiwania informacji. Doskonałym przykładem jest uruchamiana od roku akademickiego 2014/2015 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim analityka społeczna i internetowa. Program studiów jest bardzo zróżnicowany i innowacyjny. Studia otwierają drogę do poznania cyfrowego świata, zrozumienia postępującego procesu wirtualizacji rzeczywistości społecznej oraz dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu szeroko pojętej nauki o Internecie. Dodatkowo pozwalają trafnie rozpoznawać, definiować, analizować i prognozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Kierunek studiów wykorzystuje wiedzę z takich obszarów jak: socjologia, psychologia społeczna, ekonomia, informatyka, zarządzanie. Umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących wykorzystania Internetu w gospodarce [1].

 

 1. Studia podyplomowe

Oferta jest bardzo zróżnicowana i na bieżąco dostosowywana do potrzeb odbiorców. Zazwyczaj są to studia dwusemestralne, realizowane przez instytuty bibliologiczne. Kształcenie w tym zakresie proponują:

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa:
  • nazwa kierunku: Broker informacji,
  • wiedza i umiejętności: znajomość źródeł informacji z różnych dziedzin wiedzy, m.in. z zakresu prawa, medycyny, biznesu, techniki; wyszukiwanie informacji w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji; obsługa oprogramowania przydatnego w pracy infobrokera; prowadzenie własnej firmy infobrokerskiej; współpraca z firmami zajmującymi się fachowym wyszukiwaniem informacji; praca w dowolnej instytucji, w której istnieją komórki zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, np. w firmach informatycznych, prawniczych, farmaceutycznych, zajmujących się monitorowaniem mediów [3];
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:
  • nazwa kierunku: Infobrokering i wywiad rynkowy,
  • wiedza i umiejętności: możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i kompetencji społecznych pożądanych w działalności infobrokerskiej i w szerzej rozumianym sektorze informacyjnym współczesnej gospodarki; założenie i prowadzenie własnej małej firmy lub zatrudnienia w istniejących organizacjach, w tym także w bibliotekach, mediatekach i ośrodkach informacji [9];
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii:
  • nazwa kierunku: Podyplomowe Studia w Zakresie Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją,
  • wiedza i umiejętności: rola informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie; zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych; źródła, metody i narzędzia profesjonalnego wyszukiwania informacji; ocena informacji; projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi; organizacja, selekcja, porządkowanie i przekazywanie informacji i wiedzy oraz biegłe posługiwanie się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi [14];
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej:
  • nazwa kierunku: Broker informacji,
  • wiedza i umiejętności: znajomość zagadnień obiegu, udostępniania informacji ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich ważniejszych obszarów nauki i gospodarki m. in. prawa, medycyny, informacji gospodarczej; profesjonalne wyszukiwanie i opracowanie informacji dla potrzeb komercyjnych [4];
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych:
  • nazwa kierunku: Archiwistyka i współczesne infobrokerstwo,
  • wiedza i umiejętności: wyszukiwanie, selekcjonowanie, gromadzenie i formatowanie informacji przy użyciu nowych technologii [2];
 • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej:
  • nazwa kierunku: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, specjalność: „broker informacji/bibliotekarstwo praktyczne”,
  • wiedza i umiejętności: sprawne wyszukiwanie, selekcja i ocena jakości informacji, tworzenie źródeł i zasobów informacji, wdrażanie narzędzi cyfrowych w informacji oraz znajomość metod pracy z użytkownikiem informacji) [11];
 • Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, Wydział Nauk Politycznych:
  • nazwa kierunku: Brokerstwo Informacji (Infobroker),
  • wiedza i umiejętności: profesjonalne przetwarzanie informacji; przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w zróżnicowanych technologicznie i organizacyjnie środowiskach zawodowych, typowych dla innowacyjnych firm [7];
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń:
  • nazwa kierunku: Broker Informacji,
  • wiedza i umiejętności: podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie: selekcji i przekazywania informacji klientom, monitorowania mediów drukowanych i elektronicznych, informacji nt. danej branży, dostarczania treści do serwisów internetowych, portali korporacyjnych, wydawnictw i biuletynów [5].

Na koniec należy wspomnieć o tych ośrodkach akademickich, które prowadzą studia podyplomowe z szeroko pojętego zarządzania informacją i wiedzą. Wśród uczelni państwowych są to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Gdańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Lubelska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. W gronie uczelni niepublicznych wyróżnić trzeba: Polsko-Japońska Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w Warszawie, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie. Mimo że prowadzone przez te ośrodki kierunki studiów nie mają charakteru stricte infobrokerskiego, ich program kształcenia zawiera treści, które obecne są w programach studiów podyplomowych dedykowanych specjalistom w dziedzinie fachowego wyszukiwania informacji.

 

 1. Kursy i szkolenia

Krótkie formy kształcenia w zakresie infobrokerstwa cieszą się największym zainteresowaniem wśród odbiorców. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia, seminaria stanowią doskonałą alternatywę dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje lub nabyć nowe umiejętności. Tego typu inicjatywy są prowadzone zarówno przez firmy prywatne, jak i instytucje państwowe (szkoły, biblioteki). Coraz częściej w realizacji tych przedsięwzięć wykorzystywane są także nowoczesne metody wspierania procesów edukacyjnych, takie jak np. e-learning, pozwalające na dotarcie do większej liczby odbiorców.

W najnowszej ofercie kursowej wyróżnić należy kursy infobrokerskie prowadzone od 2014 r. Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu [13] i przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu [10]. Pierwszy z kursów przeznaczony dla studentów filozofii UAM i realizowany jest stacjonarnie przez 40 godzin. Jego podstawowym celem jest wykształcenie kluczowych – zarówno w życiu zawodowym, jak i akademickim – kompetencji w zakresie działalności informacyjnej. W ramach kursu główny nacisk kładzie się na doskonalenie umiejętności efektywnego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji, poszerzenie wiedzy niezbędnej w pracy z informacją oraz rozwijanie nastawienia na współdziałanie w ramach zespołu. Drugi z wymienionych kursów dedykowany jest bibliotekarzom,  trwa 15 tygodni i dostępny jest na platformie Moodle. Uczestnictwo w nim wiąże się z kosztem ok. 230 zł. Wśród celów kształcenia znajdują się zaznajomienie słuchaczy z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, przybliżenie specyfiki zawodu brokera informacji i jego roli jako przewodnika po zasobach informacyjnych oraz reguł i prawidłowości rządzących tego typu działalnością, charakterystyka typów źródeł, metod i narzędzi wyszukiwania profesjonalnej informacji, prezentacja nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz przykłady ich zastosowania, wykształcenie umiejętności biegłego poruszania się po źródłach informacji, formułowania trafnych strategii wyszukiwawczych i krytycznej oceny informacji, poziomu jej wiarygodności, przydatności, dostępności i pilności dostarczenia do odbiorcy, uświadomienie strategicznej roli informacji w procesach biznesowych oraz zmian zachowań informacyjnych  i modeli przepływu informacji.

Podobną inicjatywę powołał do życia Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, który w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje nieodpłatne e-szkolenie „broker informacji” w ramach projektu „Przyszłościowe zawody społeczeństwa informacyjnego” [17].

Innym przykładem są szkolenia dostępne za pośrednictwem serwisu Infobrokerstwo.pl – Kurs Infobrokerski DEVOTEAM [8] oraz warsztaty opracowane pod kierunkiem Tadeusza Wojewódzkiego [16]. Kursy przygotowują do roli infobrokera systemowego w każdej organizacji (przedsiębiorczość, administracja, organizacje pozarządowe, uczelnie, media itp.), niezależnie od poziomu zaawansowania rozwojowego. Uczestnicy poznają i utrwalają podstawowe procedury infobrokerskie oraz przygotowywani są do wykonywania zadań w warunkach pracy zespołów projektowych – w formule stacjonarnej i wirtualnej. Tym samym otrzymują niezbędne kompetencje do zatrudnienia w formule telepracy.

Niezwykle ciekawym przedsięwzięciem są także seminaria z cyklu Infobroker, organizowane od 2006 r. przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie. Poza dostarczaniem szerokiego spektrum wiedzy z zakresu uwarunkowań funkcjonowania infobrokera w nowoczesnym społeczeństwie (aspekty gospodarcze, zawodowe, technologiczne, prawne), ich organizatorzy stwarzają uczestnikom szansę na kształcenie umiejętności praktycznych. Celowi temu służą towarzyszące wykładom warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy wspólnie rozwiązują i omawiają różnego typu zadania infobrokerskie.

 

 1. Podsumowanie

Wciąż poszerzająca się oferta studiów z zakresu wyszukiwania, opracowywania i wykorzystywania informacji świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na kwalifikacje infobrokerskie. Pozwala to mieć nadzieję na wzrost liczby ośrodków decydujących się na otwieranie kierunków dedykowanych wyłącznie tej profesji. Nieśmiałe próby modyfikacji programów na studiach bibliologicznych, rosnąca liczba ofert studiów podyplomowych dla przyszłych brokerów informacji oraz prowadzone szkolenia i kursy dokształcające stanowią silną odpowiedź na potrzeby rynku pracy, co pozwala wierzyć, że taki stan rzeczy będzie utrzymywał się w najbliższych latach.

 

Bibliografia:

 1. Analityka społeczna i internetowa. (b. d.). Dostęp: http://www.kul.pl/analityka-spoleczna-i-internetowa,art_52592.html [odczyt: 30.11.204].
 2. Archiwistyka współczesna i infobrokerstwo. (2014). Dostęp: http://www.uwm.edu.pl/human/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=2 [odczyt: 30.11.204].
 3. Broker informacji. (2011–2014). Dostęp: http://www.ujk.edu.pl/ibib/ index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=140&Itemid=59 [odczyt: 30.11.204].
 4. Broker informacji. (2014). Dostęp: http://www.uni.lodz.pl/studia/studium, tematyka,451 [odczyt: 30.11.204].
 5. Broker Informacji. (b. d.). Dostęp: http://www.podyplomowe.wsg.byd.pl/ id,260/broker-informacji [odczyt: 30.11.204].
 6. Broker informacji. (b. d.). Dostęp: http://www.wsh.pl/strona/84/broker-informacji [odczyt: 30.11.204].
 7. Brokerstwo Informacji (Infobroker). (2009–2014). Dostęp: http://wssmia.edu.pl/podyplomowe/brokerstwo-informacji-infobroker [odczyt: 30.11.204].
 8. Infobroker systemowy. (2014). Dostęp: http://www.coe.com.pl/infobroker-systemowy.html [odczyt: 30.11.204].
 9. Infobrokering i wywiad rynkowy. (2010–2014). Dostęp: http://www.inib.uj.edu.pl/studia-podyplomowe [odczyt: 30.11.204].
 10. (b. d.). Dostęp: http://bptorun.edu.pl/moodle/login/index.php [odczyt: 30.11.204].
 11. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, specjalność: broker informacji/bibliotekarstwo praktyczne. (2014). Dostęp: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/programy-studiow-ects-stud-pod/19-informacja-naukowa-i-bibliotekoznawstwo [odczyt: 30.11.204].
 12. Kowalska M. (2009). Nowe role i specjalności pracowników bibliotek: broker informacji. [w:] Antczak-Sabala B., Kowalska M., Tkaczyk L. (red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność. Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa, s. 39–56.
 13. Kurs infobrokerski. (2014). Dostęp: http://filozofia.amu.edu.pl/kurs-infobrokerski/ [odczyt: 30.11.204].
 14. Podyplomowe Studia w Zakresie Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją. (2014). Dostęp: http://www.inibi.umk.pl/infobrokerstwo [odczyt: 30.11.204].
 15. Systemy informatyczne w zarządzaniu. (b. d.). Dostęp: http://www.wsb.pl/ torun/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/systemy-informatyczne-w-zarzadzaniu [odczyt: 30.11.204].
 16. Szkolenia – warsztaty. (b. d.). Dostęp: http://infobrokerstwo.pl/oferta/ szkolenia-warsztaty [odczyt: 30.11.204].
 17. Zawody przyszłości. Broker informacji. (b. d.). Dostęp: http://centrumedukacji.
  eu/login/index.php [odczyt: 30.11.204].

 

Infobrokers Training Centers in Poland

 

Abstract: During the development of information and communication technologies, new professions and skills are formed. Information broker is one of the most desireable profession. It is a specialist who is interested in professional information retrieval, supported with analysis and preparation. The article is an overview of infobrokers education in Poland and attempt to summarize the current activities in the field of training of the profession.

 

Keywords: education, courses, training centers, Poland.

 

[1] mgr, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, e-mail: krys@umk.pl

[2] Nazwy kierunków studiów podano w brzmieniu oryginalnym (użycie wielkich i małych liter), zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach WWW poszczególnych ośrodków kształcenia.

Asocjacje:

Kompetencje brokera informacji należą do obszarów dobrze rozpoznanych i realnie wdrażanych w systemie edukacji akademickiej. Artykuł Przemysława Krysińskiego dookreśla te kompetencje omówieniem podstawowych zagadnień obecnych w sylabusach istniejących w Polsce programów kształcenia z zakresu szeroko rozumianego infobrokerstwa. Autor analizuje nie tylko ofertę studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, ale także obecną na polskim rynku ofertę kursową.

AKADEMIA KOMPETENCJI HR -Kompetencje Infobrokerskie

AKADEMIA KOMPETENCJI HR -Kompetencje Infobrokerskie

Dlaczego taka nazwa?

W moim przekonaniu są przynajmniej dwa powody:

 1. merytoryczny – gdyż problematyka studiów podyplomowych koncentruje się na obszarze kultury organizacji, a to jedna z dziedzin HR /kulturę organizacji kształtują procesy obecne w zasobach intelektualnych i społecznych/;
 2. formalny -gdyż kompetencje infobrokerskie nie są zazwyczaj rozpoznawane w realnej praktyce HR, nie tylko jako odrębny, ale i ważki obszar kompetencji, stąd zamysł konstrukcji nazwy studiów akcentującej wspomnianą lukę i zarazem ja wypełniającej

 

Źródła Metodyki Dycyzyjności Merytorycznej

Składowe MDMWyrażana potocznie potrzeba społeczna, żeby było „mądrzej i sprawiedliwiej” znajduje swoje odpowiedniki w refleksyjności pozornie bardzo odległej od praktyki i codzienności. Przykładem takiej odpowiedzi może być Metodyka Decyzyjności Merytorycznej.

Problem MDM jest natury praktycznej, gdyż chodzi tutaj o zmianę powszechnej praktyki podejmowania decyzji, głównie społeczno – gospodarczych, administracyjnych. Zmiany przełomowej, gdyż polegającej na przejściu od koncentrowania się głównie na formalnej poprawności decyzji (zgodności z prawem), na ocenę merytorycznej zawartości treści decyzji czyli koncentrowaniu się głównie na jej zgodności ze stanem wiedzy – w danej dziedzinie problemowej. Taki przełom wymaga reorientacji myślenia o zarządzaniu i jego organizacji, zmiany myślenia o zawartości kompetencji zespołów projektowych oraz menedżerów. Fundamentalnego znaczenia nabiera w takich uwarunkowaniach procesów decyzyjnych jakość wiedzy oraz poziom kultury infobrokerskiej (kompetencji infobrokera systemowego, odpowiedzialnego za procesy technologii wiedzy).

MDM prezentujemy  fragmentami. Dzisiaj z  obszaru ŹRÓDŁA – mowa o udziale Information Literacy w koncepcji MDM™.

Czytaj dalej „Źródła Metodyki Dycyzyjności Merytorycznej”

Infobrokerskie wydarzenie w Warszawie

Zapraszamy do udziału w XLIII edycji seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
– NARZĘDZIA INFORMATYCZNE INFOBROKERINGU W OBSZARZE BIZNESU, ADMINISTRACJI I NAUKI

Warszawa, 01.04.2014r.

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium pt. „Narzędzia informatyczne infobrokeringu w obszarze biznesu, administracji i nauki”, podczas którego zaproszeni specjaliści odpowiedzą na pytanie jak pozyskać rzetelną i bezpłatną informację z Internetu. Omówione zostaną miedzy innymi narzędzia informatyczne infobrokeringu, kryteria i sposoby oceny wyszukanej informacji, jak również zagadnienia dotyczące roli informacji i jej analizy w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa oraz miejsca infobrokeringu w wywiadzie gospodarczym.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/nii/formularz_pr10.php

Czytaj dalej „Infobrokerskie wydarzenie w Warszawie”

Niezbędnik humanisty

Tadeusz Wojewódzki, Niezbędnik humanisty

Znak firmowy MSE
Nasze produkty znakujemy naszym logo

W naukach humanistycznych tkwi potencjał, analogiczny do tego, jaki znamy z dziedzin technicznych. Z tą różnicą, że humanistyczny nie jest wykorzystywany. Problem nie tkwi w samych naukach humanistycznych, ale pewnych wyobrażeniach praktyczności, przydatności wiedzy. Wyobrażenia na ten temat ukształtowały nauki techniczne i po części dziedziny zarządzania. Tymczasem wiele problemów współczesnych organizacji, związanych z ich efektywnością, ma przyczyny mentalne i paradygmatyczne, a więc humanistyczne. Ich rozpoznanie w kategoriach intelektualnych wspomnianych dziedzin wiedzy – nie jest możliwe.

Filologów, filozofów, kulturoznawców, bibliotekoznawców oraz całą rzeszę studentów innych kierunków humanistycznych nie pyta się – po części z grzeczności, a po trosze z przezorności – o ich realne plany zawodowe. Pytanie: – W jakich organizacjach mogą być przydatne Twoje kompetencje? – oczywiste w stosunku do studenta politechniki, zadane studentowi filozofii czy filologii polskiej, traci na swojej oczywistości. Odpowiedź:  – Moje, humanistyczne kompetencje mogą być przydatne w każdej organizacji – budzić może zdziwienie. Co najgorsze – zdziwienie przedsiębiorców, administracji, ale i po części – samych humanistów, także akademickich. Wprawdzie zamiast systemów rekrutacji pracowniczej, funkcjonuje często w naszych realiach system koneksji, a nie kompetencji, to jednak marzenie o normalności, o normalnej pracy i takim pracodawcy oraz merytorycznych kryteriach oceny kompetencji pracowniczych – czynią zadane wcześniej pytania – i ważkimi i aktualnymi

Czytaj dalej „Niezbędnik humanisty”

Infobroker

Maria H. Kamińska
absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Łódzkiego
kaminska.maria@onet.eu

Stan infobrokerstwa w Polsce A.D. 2007 

1. Gospodarka oparta na wiedzy – szanse i potrzeby 

    Przełom XX i XXI wieku stał się bezsprzecznie wiekiem informacji, sama informacja natomiast najważniejszym zasobem gospodarczym dzisiejszych przedsiębiorstw. Współczesne procesy gospodarcze z ich dynamiką oraz ogólnoświatowym zasięgiem nie byłyby możliwe bez globalizacji gospodarki i  rozwoju tzw. „gospodarki opartej na wiedzy”, w której najważniejszą wartością staje się wysokiej klasy wiedza, a produkty działających przedsiębiorstw charakteryzuje wysoki udział tej wiedzy.[1] Konkurencja między przedsiębiorstwami polegać więc będzie na szybkości generowania i wdrażania innowacyjnych pomysłów. Wyszukiwanie nowych technologii, bycie o krok przed konkurencją, powoduje konieczność zacieśnienia powiązań między twórcami wiedzy, środowiskami biznesowymi a globalnym rynkiem.

Czytaj dalej „Infobroker”

Bloki tematyczne oraz wykaz umiejętności praktycznch- wskazówki dla studentów ATENEUM

Bloki tematyczne

 

1.     Cechy społeczeństwa informacyjnego

2.     Technologia informacji w nowoczesnej organizacji

3.     Zasady racjonalnej informatyzacji organizacji w uwarunkowaniach społeczeństwa informacyjnego

4.     Specyfika projektów w działaniach organizacji

5.     Bariery technologiczne i mentalne współczesnych organizacji

6.     Wsparcie aplikacyjne procesów informacyjnych w nowoczesnej organizacji

7.     Certyfikowanie umiejętności pracowniczych

8.     Zasady kreowania ścieżki kariery zawodowej

9.     Techniki pracy grupowej

10.  Metodyki zarządzania projektami

 

Umiejętności:

1.     Przygotowanie organizacji do optymalnego funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego

2.     Przeprowadzenie audytu informacyjnego organizacji

3.     Identyfikacja i mapowanie informacyjnych problemów organizacji

4.     Identyfikacja czynności, zadań, strategii, misji organizacji w kontekście uwarunkowań kompetencji pracowniczych

5.     Aplikacyjne wsparcie systemu infobrokerskiego w organizacji

6.     Identyfikacja pętli zadaniowych w organizacji

7.     Przygotowanie standardów zachowań w systemie informacyjnym organizacji

8.     Inicjowanie procesów zwiększających asocjacyjną sprawność zespołu

9.     Kwantyfikowanie treści w systemie informacyjnym

10. Autoryzacja źródeł zasilania systemu informacyjnego w organizacji

11. Opracowanie standardów zapisu treści zasilających system informacyjny w organizacji

12. Aplikacyjne wsparcie wybranych elementów systemu informacyjnego w organizacji

13. Identyfikacja problemu/ hierarchizacji spraw/ myślenie produktowe

14. Tworzenie drzewa problemu/ identyfikacja przyczyn- skutków

15. Tworzenie drzewa wiedzy/ identyfikacja luk wiedzy

16. Tworzenie drzewa celów/ identyfikacja wykluczeń aksjologicznych

17. Ocena koncepcji projektu- matryca logiczna

18. Audyt infobrokerski organizacji/ przygotowanie organizacji do

19. Tworzenie wiedzy pertynentnej/ identyfikacja potrzeb informacyjnych odbiorcy

20. Kwantyfikowanie treści/ identyfikacja słów kluczy

21. Praktyczne stosowanie technik pracy grupowej- burzy mózgów, techniki Ishikawy

22. Identyfikacja progów mentalnych organizacji/ identyfikacja zewnętrznych oraz immanentnych uwarunkowań organizacji

23. Racjonalizacja działań organizacji/ opracowanie podstawowych standardów

24. Praca w zespole wirtualnym /przygotowanie do telepracy/ z wykorzystaniem aplikacji dotProject

25. Tworzenie raportów wyszukiwania oraz innych rezultatów realizacji zadań/ likwidacja pętli zadaniowych w organizacji

26. Kreowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej

Materiały autorskie:

 

Wojewódzki T., Kultura projektowa organizacji- pochodna procesów integracyjnych z UE. /W:/ Studia i Badania Naukowe. Europeistyka. Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku Rok I Nr 1/2006

 

Wojewódzki T., Zarządzanie treścią jako wyznacznik kultury projektowej nowoczesnej organizacji./w:/ Zarządzanie problemami w nowoczesnej organizacji. red. Lech W. Zacher. Warszawa 2007

 

Mind Mapping i business mapping w zarządzaniu projektami

Mind Mapping i business mapping w zarządzaniu projektami
– Efektywniejsze planowanie początkowe
to większa szansa na sukces projektu

„Przeszłość to zawsze prolog.”

William Shakespeare

Użycie narzędzi wizualnego odwzorowania biznesu na etapie planowania zwiększa szansę szczęśliwego zakończenia każdego przedsięwzięcia. Techniki Mind Mappingu i Business Mappingu (business mapping, czyli innymi słowy mapowanie procesów biznesowych to jedno z częstszych zastosowań techniki Concept Mapping) polepszają przejrzystość, ułatwiają uzyskanie konsensusu, pozwalają szybciej rozpocząć prace i lepiej je nadzorować. W rezultacie otrzymany produkt (rezultat projektu) jest bardziej dopasowany do oczekiwań klienta lub własnych, pozwalając na wcześniejsze niż konkurencja (i skuteczniejsze) wejście na rynek.

Alarmujące statystyki

Statystyki związana z realizacją projektów są wprost alarmujące: „standardowy” projekt trwa blisko dwa razy dłużej i kosztuje prawie dwa razy więcej, niż zaplanowano! Różnorodne badania prowadzone na całym świecie pokazują, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest „brak klarowności, co do celu projektu”. Znane organizacje, w tym komisje Packard’a i Hearth’a, Government Accounting Office, Standish Group i AMR Research, wskazały ważność planowania wstępnego w określaniu przejrzystej wizji projektu. Mimo to, wiele zespołów projektowych wpada w swoistą „pułapkę aktywności”, czyli tendencję do szybkiego przesunięcia projektu z fazy planowania do realizacji. Zbyt często projekty rozpoczynają się od przydziału zadań i planowania aktywności, zamiast analizy alternatywnych możliwości w zakresie struktury projektu, sprecyzowania możliwych celów projektu oraz jasnego sprecyzowania, jak będzie mierzony sukces realizowanego właśnie przedsięwzięcia.

Projekty rozpoczynają się od kreatywnych pomysłów

Analizy prowadzonych projektów pokazują, że im bardziej przejrzysta jest wizja tego, co chcemy osiągnąć, tym większe są szanse na jej osiągnięcie. Naturalnie rozumiemy, że architekci nie rozpoczynają budowy domy od zaplanowania prac dla robotników ani nawet od narysowania planów konstrukcyjnych. Co więcej, oczekujemy, że najpierw spotkają się z klientem dla określenia, co ten chciałby by mieć w domu. Obejrzą działkę i jej otoczenie, a potem wykonują pierwsze szkice i pokażą je do wstępnej oceny, aby klient stwierdził, że coś takiego chciałby mieć. Dopiero, gdy posiadają jasny pogląd, jaki ma być dom, przystępują do wykonania szczegółowych rysunków, które jak wykresy Gantta, arkusze kalkulacyjne czy programy do zarządzania projektem, prowadzą projekt do szczęśliwego końca.

Dlaczego więc niektóre projekty rozpoczynane są mimo braku jasności, co do ich celów? Dlaczego rozpoczynają się bez przygotowania najmniejszego szkicu oczekiwanego produktu? Dlaczego do rozpoczęcia projektu wystarcza stwierdzenie typu „chcę mieć dom?. Niestety, pytanie „jaki” pozostaje najczęściej bez odzewu.

Odpowiedzi na te pytania są proste, ale zarazem trudne do akceptacji. Po pierwsze, szczególnie w erze ekonomii internetowej, istnieje imperatyw kończenia projektów z niespotykaną szybkością. Po drugie, większość osób podejmujących absolutnie kluczowe decyzje w projektach biznesowych nigdy nie przeszło formalnego przeszkolenia w zakresie metodyki prowadzenia projektów. Nie rozumieją zatem konieczności planowania wstępnego, albo po prostu nie wiedzą, jak to zrobić.

Kolejny, mniej namacalny problem leży w samych narzędziach do zarządzania projektem, co jest pośrednio związane, szczególnie w polskich warunkach, z planowaniem korporacyjnym. W opublikowanym w październiku 2001 roku raporcie, AMR Research podkreśliło konieczność dobrego planowania, wskazując, że „firmy powinny upewnić się, że projekty idą w parze z bieżącymi priorytetami biznesowymi i mają dobrze zdefiniowane i mierzalne kryteria sukcesu”. Następnie AMR Research wskazała możliwy powód braku takiego planowania w projektach, mówiąc, iż „narzędzia do zarządzania projektem maja bardzo duże możliwości w zakresie realizacji, ale są bardzo słabe, jeśli chodzi o planowanie”.

Właściwe planowanie wstępne to podstawa powodzenia projektu

Większość współczesnych aplikacji do zarządzania projektami zbiera i prezentuje informacje w postaci liniowej albo wykresów typu Gantta, opracowanych do harmonogramowania zadań „urzędniczych”, jak planowanie czy budżetowanie. Oczywiście harmonogramy i zależności pomiędzy zadaniami są niezbędne w dobrym zarządzaniu projektami, ale sukces przedsięwzięcia zależy zwykle od możliwości liderów projektu do opracowania przejrzystego, dobrze zaplanowanego przedsięwzięcia, dzięki swobodnym, strategicznym i kreatywnym pomysłom na samym początku prac. A także, być może nawet ważniejszej, prawidłowej komunikacji z najwyższym kierownictwem firmy. Należy podkreślić, iż narzędzia do harmonogramowania wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno w zakresie posługiwania się nimi jak i w zakresie samego projektu. Doświadczenie pokazuje, że wyjaśnianie przy ich pomocy zawiłości i zależności projektowych zarządowi firmy jest z góry skazane na niepowodzenie. A na pewno narzędzia takie nie nadają się do pokazania celów projektu, opracowanych pomysłów i rozwiązań!

Gdy projekt jest już realizowany, dalszy jego sukces zależy od czegoś więcej, niż tylko utrzymywanie wszystkiego w ryzach czasu i budżetu. Biuroprojektu oraz zespół muszą także zbudować i utrzymać konsensus pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia, jasno i treściwie prowadzić komunikację przez cały czas życia projektu oraz utrzymać równowagę pomiędzy „widokiem ogólnym” a koncentracją na szczegółach. Tego typu elementy procesu zarządzania projektem mogą być najlepiej realizowane przy pomocy narzędzi, które zbierają i prezentują informacje w sposób, który odwzorowuje nasze naturalne procesy myślowe.

Powstanie oprogramowania biznesowego do odwzorowania myśli

Od ponad 50 lat nauka wie, że nasz mózg lepiej odbiera i przetwarza informacje, gdy jest ona prezentowana w formie „pasującej do obu półkul mózgowych”. Uhonorowane Nagrodą Nobla (Roger Sperry, 1981) badania mózgu rozpoczęły się w latach 50-tych odkryciem, iż często nie zauważamy, jak pracuje nasz mózg. Zarówno anatomicznie jak i funkcjonalnie jest on podzielony na dwie półkule. Lewa strona przetwarza informacje w sposób uporządkowany, logiczny i analityczny, przy użyciu języka, sekwencji, kolejności, list i hierarchii. Prawa z kolei jest naszą bardziej „kreatywną” stroną, miejscem dla intuicji i wyobraźni, w którym odbieramy i przetwarzamy kolory, obrazy i rytmy oraz wspomnienia i skojarzenia. Badania pokazały, że najlepiej przetwarzamy, generujemy i zapamiętujemy informacje, jeśli w procesach tych „uczestniczą” obie półkule mózgu.

Mapy myśli (Mind Mapps, Mind Mapping) zostały opracowane w Anglii w latach 70-tych przez Tony’ego Buzana – specjalistę od pamięci i uczenia się.Kluczowym elementem tego podejścia są intuicyjne „skróty myślowe” w postaci słów i fraz kluczowych, połączone z kolorami, obrazami oraz odnośnikami (relacjami) – wszystko w formie elastycznej i łatwo modyfikowalnej do potrzeb użytkownika mapy.

Kategoria oprogramowania znana jako „business mapping” (odwzorowanie myśli do zastosowań biznesowych) ewoluowała, aby dać użytkownikom bardziej „kompletne koncepcyjnie” środowisko pracy z łatwym w obsłudze i intuicyjnym interfejsem. Najbardziej znane w tym zakresie programy komputerowe to:

– MindMapper – powstało na początku lat 90-tych w USA,

– MindGenius – powstało w połowie lat 90-tych w Anglii.

Obszary zastosowań Map Myśli w zarządzaniu projektami.

Międzynarodowa organizacja Project Management Institute w znanym wydawnictwie PMBOK Guide (Project Management Book of Knowledge) wskazuje 9 obszarów kompetencji, niezbędnych w zarządzaniu projektami:

 • Zarządzanie integralnością projektu
 • Zarządzanie zakresem projektu
 • Zarządzanie harmonogramem projektu
 • Zarządzanie kosztami projektu
 • Zarządzanie jakością projektu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie komunikacją projektu
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Zarządzanie zakupami

Spośród tych dziewięciu obszarów, tylko w trzech warto stosować oprogramowanie wspomagające harmonogramowanie i rozliczanie prac realizowanych w ramach projektu. W pozostałych obszarach wykorzystywać trzeba inne środki i techniki wspomagające zarządzanie projektem.

Mind Mapping jest jedną z najbardziej uniwersalnych technik, które stosować możemy we wszystkich obszarach kompetencji. Forma elektroniczna map myśli, jaką uzyskujemy poprzez wykorzystanie oprogramowania MindMapper, ma dodatkowe, nieocenione dla przedsiębiorstwa, zalety. Dzięki mapom myśli możemy jasno i zrozumiale wizualizować koncepcje, cele, zadania. Możemy zaplanować i rozdzielić prace, wykonać przegląd projektu, przygotować dokumentację albo prezentację danych. Mapy Myśli doskonale nadają się do planowania spotkań, przygotowania zaproszeń (dzięki hiperlinkom można wskazać potrzebne dokumenty) oraz opracowania notatki ze spotkania i wysłania jej wszystkim uczestnikom łącznie ze wszystkimi połączonymi dokumentami.

Współczesne projekty są coraz bardziej skomplikowane, najczęściej poprzez różnorodne wymagania techniczne. Jednak dążenie do realizacji przedsięwzięć w coraz krótszym czasie, przy ograniczonych zasobach ludzkich, materialnych czy finansowych, wymaga od zespołu realizacyjnego posiadania nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także odpowiedniej kreatywności. Dobry pomysł, jak zrealizować wyznaczone zadanie, pozwala często na olbrzymie oszczędności. Burza mózgów, znana pewnie wszystkim technika twórczego rozwiązywania problemów, znajduje swój nowy wymiar w połączeniu z oprogramowaniem oraz technikami Mind Mappingu. Przy zastosowaniu takiego „zestawu” do generowania pomysłów, rozwiązań, prowadzenia analiz oraz wszelkich innych prac koncepcyjnych, zespół projektowy jest w stanie odnaleźć w sobie umiejętności i możliwości, które poprzednio były poza jego zasięgiem.

Niezwykle istotną sprawą w kierowaniu każdym przedsięwzięciem, jest zapewnienie sprawnej i właściwej komunikacji. Za pomocą mapy myśli można opracować i zdefiniować ścieżki komunikacji. Skuteczną w zastosowaniu jest technika przygotowanych szablonów, opisujących działania, elementy o których należy pamiętać, osoby odpowiedzialne. Osobne gałęzie opisują terminy realizacji zadań, przyporządkowanie do określonego projektu oraz inne, ważne czynniki „otoczenia”. Na odpowiednio opracowanej mapie przedstawić można wszystkie kluczowe elementy związane z projektem, co pozwala na wyjątkowo przejrzyste przedstawienie pomysłów, problemów, analiz czy rozwiązań. Mapa umieszczona na serwerze firmowym umożliwia, poprzez darmowy program do podglądu map, otworzenie i przejrzenie jej przez każdego pracownika w firmie. Eksport do formatu HTML pozwala na zapisanie mapy w formie kolejnych stron internetowych na firmowym serwerze www, gdzie dostępne są dla wszystkich osób, zaangażowanych w projekcie. W ten sposób tworzyć można biuletyny informacyjne, sprawozdania z osiągnięcia kamieni milowych albo skrótowe informacje dla zarządu.

Wiedza dzisiaj

W dzisiejszym świecie wiedza i właściwe zarządzanie nią to jedna z większych przewag nad konkurencją. Wiedza przedsiębiorstwa jest ściśle powiązana z jego zasobami ludzkimi i warunkuje zdolność organizacji do efektywnego działania. Związana jest zawsze z ludźmi i powstaje na styku wiedzy poprzedniej. Jednak przedsiębiorstwa często napotykają na problemy związane z wykorzystaniem, kontrolowaniem, gromadzeniem i tworzeniem nowej wiedzy, której nośnikiem są pracownicy oraz otaczający świat.

Konieczne zatem jest wprowadzenie takich technik i metodologii pracy, które poprzez oparcie się na naturalnych procesach przyswajania wiedzy i pracy mózgu pozwolą i wzmocnią procesy tworzenia, wykorzystania i dzielenia się wiedzą. Nie można jednak nigdy zapominać o pozytywnym wpływie odpoczynku oraz czynników zewnętrznych na stan i funkcjonowanie naszego umysłu.

Mind Mapping, Business Mapping (Concept Mapping) i komputer

Jako, że człowiek jest kreatywną, ale często leniwą istotą, a świat komputerów stale się rozwija, specjalne oprogramowanie do tworzenia mind map zostało zaprojektowane przez wiele firm. Poza walorami papierowej wersji mind mapy, komputerowa mind mapa stwarza o wiele więcej możliwości. Jednym z najbardziej funkcjonalnych programów wspierających metody Mind Mappingu jest MindMapper firmy SimTech. Program, oprócz możliwości poprawiania i tworzenia od nowa mind mapy, podświetlania kluczowych haseł, czy dodawania komentarzy ukrytych w plikach, pozwala także na:

 • Eksport i pełną dwustronną synchronizację z MS Project – bardzo przydatne przy zarządzaniu projektami – oficjalnie rekomendowany przez metody PMI i PRINCE2 oraz uznany przez Wall Street Jurnal za jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami
 • Eksport i import mind mapy do MS PowerPoint i stworzenie szybkiej prezentacji
 • Eksport i import mind mapy do MS Word – przygotowanie dokumentacji z zachowaniem struktury i nagłówków
 • Osadzanie dowolnej aplikacji Windows w programie MindMapper poprzez mechanizm OLE
 • Eksport i pełną dwustronną synchronizację z MS Outlook- tworzenie planów dnia, miesiąca itp., dodawanie zadań i kontrolowanie ich wykonania

· Zapewnia pełną kompatybilność z MS Office, posiada pełne wsparcie ze strony firmy Microsoft

 • Zainstalowanie programu na większości palmtopów i jego sprawne funkcjonowanie
 • Wykorzystanie kilkudziesięciu szablonów: plany dnia, zarządzanie projektami itp.
 • Wykorzystanie całej gamy kolorów, zdjęć, symboli i obrazków
 • Eksport do HTML – tworzenie stron WWW
 • Export do formatu XML
 • Równoczesną pracę nawet 100 i więcej osób na jednaj mind mapie dzięki serwerowi konferencyjnemu
 • Wykorzystanie specjalnych trybów wyświetlania mapy i poziomów szczegółowości
 • Wykorzystanie własnego modułu prezentacyjnego
 • Łatwe tworzenie uproszczonego wykresu Gantta, aby szybko zwizualizować harmonogram projektu oraz szybkie nanoszenie zmian

Czym jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami (Project Management) to zbiór zasad, metod i technik zarządzania stosowanych w projekcie dla osiągnięciu zadowolenia klienta, które rozumie się jako zrealizowanie określonego celu w założonym czasie i w ramach przydzielonego budżetu.

Ogólny zbiór zasad PM został skodyfikowany przez Project Management Institute w aktualizowanym PMBOK (Project Mgmt Body of Knowledge). Dla potrzeb tego artykułu posłużono się metodyką zawartą w PMBOK.

Kierownik projektu pracuje zawsze w ramach dynamicznego trójkąta zależności: czasu, budżetu i zakresu. Wymagania odnośnie terminów często bywają bezlitosne. We współczesnym, zmiennym otoczeniu biznesu szybkość odpowiedzi na potrzeby klienta, nacisk na innowacyjność i efektywne zarządzanie kosztami decydują o sukcesie bądź porażce w walce o pozycję na rynku. To wymusza na współczesnych organizacjach wprowadzanie zmian: coraz częstszych i na coraz większą skalę. Dla rosnącej grupy firm i organizacji strategią odpowiedzi na te nowe wyzwania staje się stosowanie zasad zarządzana projektami.

Metodyki i narzędzia projektowe

Jakkolwiek współczesny Project Management jest dyscypliną stosunkową młodą, liczącą niespełna 20 lat, to część organizacji wypracowała już własne, kompleksowe metodyki projektowe, przystosowane najczęściej do konkretnych środowisk, w jakich realizują one własne przedsięwzięcia. Własną metodyką pochwalić się może IBM, Oracle czy Microsoft. Z Anglii wywodzi się metodyka PRINCE2, a ogólny zbiór zasad PM sklasyfikował Project Management Institute w aktualizowanym PMBOK (Project Mgmt Body of Knowledge)

Wszystkie metodyki, – mimo że obrosły własnymi terminologiami, standardami i szablonami dokumentów, wywodzą się z jednego zbioru kardynalnych zasad zarządzania projektami. Wszak podstawowymi narzędziami pracy kierownika projektu pozostaje ołówek i gumka.

Kierownik projektu ma dziś do dyspozycji szereg specjalistycznych narzędzi ułatwiających pracę w chaosie, jaki stanowi projekt z jego złożoną strukturą, zmiennymi wymaganiami, burzliwym otoczeniem i nierzadko konfliktami wewnątrz organizacji.

Specyfika współczesnych projektów

Mimo stosowania coraz bardziej zaawansowanych technik i narzędzi wspomagających prace w projekcie ryzyko niepowodzenia pozostaje wysokie, o czym stale donoszą alarmujące statystyki. Dzieje się tak za sprawą niezwykłej złożoności współcześnie realizowanych projektów oraz dużej zmienności środowiska, w jakim są przeprowadzane. Mimo stosowania zaawansowanych technik zarządzania ryzykiem nie sposób przewidzieć obecnie wszystkich sytuacji, które mogą zagrozić uzyskaniu zaplanowanego rezultatu w założonym czasie i budżecie. Współczesny kierownik projektu wie doskonale, że o sukcesie projektu nie decyduje sama precyzyjna estymacja pracy, racjonalny harmonogram i dostęp do zasobów.

Ważną cechą współcześnie realizowanych projektów jest to, że prowadzone są przez zespoły powoływane jedynie na czas ich trwania spośród różnych pionów funkcjonalnych organizacji. To rodzi konflikty kompetencyjne i problemy w pozyskiwaniu zasobów do prac w projekcie.

Kierownicy projektów wymieniają najczęściej następujące przyczyny niepowodzeń projektów:

1. Brak rzeczywistego wsparcia ze strony sponsorów

2. Brak szybkiej reakcji udziałowców projektu na zagrożenia

3. Niewłaściwie sporządzona specyfikacja wymagań (definicja projektu)

4. Nierealistyczne wymagania klienta

5. Nieefektywna komunikacja w projekcie

Jak wynika z powyższej listy, przyczyny niepowodzeń projektów najczęściej nie są natury technicznej, ale wynikają z błędów w ocenie sytuacji i braku efektywnej komunikacji, czyli stanowią tzw. „czynnik ludzki”.

O sukcesie projektu decyduje zatem skuteczne zarządzanie przepływem informacji, dostrzeganie na czas i właściwa ocena powstających zagrożeń i szans oraz szybkie komunikowanie idei pomiędzy udziałowcami projektu, zespołem projektowym i klientem, odbiorcą projektu. Niezbędną cechą kierownika projektu jest, zatem kreatywność, jednak rozumiana nie tyle jako wymyślanie nowych idei, lecz kreatywność jako umiejętność łączenia faktów, analizowania ich powiązań i tworzenia na ich bazie nowych rozwiązań, lepiej odpowiadających na bieżące potrzeby w projekcie.

Dobór ludzi do projektu i metodyki doboru

Obecnie, kapitał, technologia, wyposażenie techniczne i strategia, adekwatne do celów projektu, nie gwarantują powodzenia realizacji projektu. Elementem decydującym staje się czynnik ludzki. Stworzenie odpowiedniego zespołu projektowego to jeden z ważniejszych etapów PM.

Tworzenie zespołu jest procesem transformacji grupy osób, które mogą posiadać różne zainteresowania, wykształcenie i doświadczenie w zintegrowany i efektywny zespół roboczy. Najpierw jednak należy wyselekcjonować odpowiednie osoby i przydzielić im zadania i obowiązki w taki sposób, aby naturalne predyspozycje człowieka odpowiadały konkretnym zadaniom w projekcie.

Jest wiele znanych metod doboru i selekcji pracowników, jak np. Predictive Index, OPQ, Meurs, metoda Thomas International. Wszystkie one określają potencjał i optymalne dopasowanie zasobów ludzkich do wymagań danego stanowiska pracy, czy zadania w projekcie.

Metoda Thomas International jest efektem wieloletniej pracy psychologów. Dowiedziono, że człowiek w zależności od środowiska pracy – antagonistycznego lub sprzyjającego, może przyjmować różne postawy: aktywną lub pasywną (tzw. teoria Marstona). W 1956 r. amerykański psycholog Thomas Hendricson oparłszy się na ww. teorii, określił, iż postawy te są uzależnione od cech osobowości i predyspozycji danej osoby. Początkowo metodę Thomasa wykorzystywał Pentagon, jednak od lat 70 zaczyna być wykorzystywana na całym świecie.

Najczęstsze zastosowania metody Thomasa to:

· Analiza Profilu Osobowego

· Rozmowy okresowe

· Czynniki motywujące

· Rekrutacja i wybór

· Dokształcanie i doskonalenie pracowników

· Dobór pracowników w zespole

· Profil kierownictwa przedsiębiorstwa lub projektu

· Indywidualny styl kierowania i zarządzania

· Zachowanie w sytuacjach pod presją

· Konfliktowość w stosunkach międzyludzkich

· Wydajność

· Reorganizacja bądź restrukturyzacja

Projekt jako żywy organizm

Rzeczywistość projektowa prawie nigdy nie odpowiada przyjętemu planowi. Konieczna jest stała i bieżąca kontrola oraz aktualizacja planu projektu w stosunku do planu bazowego, zdefiniowanego w fazie inicjacji projektu. Efektywne zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi (ryzykiem, zmianami, problemami i błędami) zapewnia właściwą reakcję na spodziewane lub już zaistniałe zaburzenia. Regularne spotkania zespołu projektowego i raporty z przebiegu prac, jak również wewnętrzne i zewnętrzne kontrole projektu dostarczają zweryfikowanej wiedzy o rzeczywistych nakładach i postępach prac, stanie budżetu, jakości produktów projektu oraz bieżącym stanie analizy sytuacji wyjątkowych. Projekt należy zatem traktować jak żywy organizm, który musi szybko reagować na bodźce płynące ze swojego otoczenia, w którym informacje krążą niczym decydujące o życiu płyny ustrojowe.

Mind Mappig a zarządzanie projektami

Mind Mapping jest prostym i jednocześnie bardzo efektywnym narzędziem wspomagającym pracę kierownika projektu. Ta kreatywna technika pozwala organizować informację w sposób nieliniowy, zapewniając swobodny i naturalny przepływ idei i umożliwiając łatwe nimi zarządzanie oraz ich zapis.

Mind mapa pozwala prezentować strukturę problemu za pomocą prostego obrazu, na którym organizacja myśli jest czytelna i pełna.

„Gdy masz przed oczami cały obraz zagadnienia, zaczynasz spontanicznie tworzyć własne powiązania, które wcześniej nie przyszłyby ci do głowy. To jest jak pamięć cache w komputerze – kiedy procesor (mózg) nie jest w stanie przetworzyć danej ilości informacji korzysta z pamięci zewnętrznej (myślenie wizualne)” stwierdza Young Chung, Prezes i Dyrektor Generalny SimTech Systems, firmy tworzącej oprogramowanie MindMapper Professional do tworzenia Mind Map i zarządzania projektami.

Rys.3. Mind mapa projektu

W mind mapie wykorzystuje się słowa, linie, symbole, skojarzenia, kolory, kształty, wymiary i całą możliwą różnorodność form graficznych po to, aby maksymalnie stymulować mózg. Cała informacja na temat definicji projektu, przebieg spotkania projektowego czy raport z audytu organizuje się w postaci mapy powiązanych rozgałęzień. Projekt staje się centralnym punktem obrazu, z którego rozchodzą się konary w postaci planów, struktury prac, kosztów, zasobów. Drzewo pozwala organizować wszystkie informacje w układ rozgałęzień, które można wyróżniać, grupować i łączyć, skupiając się na detalach najmniejszych elementów i jednocześnie nie tracąc z oczu pełnego obrazu projektu.

Korzyści z Mind Mappingu w zarządzaniu projektami

Mind mapping ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu obszarach zarządzania projektami. Oprócz tego, że jest niezastąpionym narzędziem do budowania struktury projektu, stymulatorem kreatywności podczas sesji burzy mózgów, systemem prowadzenia spotkań czy sposobem na formatowanie dokumentów projektowych, Mind Mapping skutecznie wspomaga proces uczenia się i zapamiętywania, przesuwając znacząco krzywą uczenia się. Przyjęcie systemu Mind Mappingu w prowadzeniu projektu pozwala jednocześnie łatwiej zapamiętywać gromadzone informacje, jak również efektywniej je wykorzystywać.

Podsumowując można wskazać następujące zastosowania Mind Mappingu w zarządzaniu projektami:

 1. Właściwa ocena sytuacji i dokonywanie optymalnych wyborów
 2. Szybkie organizowanie myśli własnych oraz członków zespołu projektowego
 3. Kreatywność indywidualna i grupowa
 4. Definiowanie, analiza i rozwiązywanie problemów
 5. Redefiniowanie celów w odniesieniu do czasu, zasobów, zmiennych wymagań
 6. Wspomaganie pamięci i procesu uczenia się
 7. Zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole projektowym.

Przykłady zastosowań Mind Mappingu w zarządzaniu projektami

Mind mapping stosowany jest z powodzeniem jako narzędzie wspomagające zarządzanie projektami przez wiele firm na całym świecie. Dość wymienić British Petroleum, Boeing, Xerox, Oracle.

Rys. 4. Wykorzystanie Mind Mappingu w zarządzaniu projektami – przykład zapisu Definicji Projektu.

Ciekawym przykładem zastosowania Mind Mappingu był projekt w zakładach lotniczych Boeing. Kierownik projektu Mike Stanley zmienił gruby podręcznik procedur jakości na półtorametrową mind mapę. Stosowany jako integralne narzędzie w programie identyfikowania projektów naprawy jakości mind mapping pozwolił 10-krotnie obniżyć zakładane koszty wprowadzenia programu. W ciągu miesiąca dzięki technice Mind Mappingu zidentyfikowano ponad 500 projektów naprawy jakości, co przyczyniło się do oszczędności rzędu 10 milionów dolarów.

Lista referencyjna – firmy wykorzystujące metody Mind Mappingu, Business Mappingu oraz programy MindMapper Professional i MindGenius Business

· Na świecie
AEG, Accenture, Alcatel SEL, Allianz, American Express, AT&T, Autodesk, Bank of America Corp., Bank One Corp., BASF, Bayer AG, Bayerische Landesbank, Bertelsmann, BMW, Boeing, British Airways, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Caterpillar, Cap Gemini Ernst & Young, Coca-Cola, Compaq Computer, DaimlerChrysler, Dell Computer, DeTeCSM GmbH, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Dresdner Bank, E.ON, Eastman Kodak, Ford Motor, FedEx, Ford Motor Company, Fraunhofer Gesellschaft, General Electric, General Motors, Gillette, Goldman Sachs Group, Heidelberger Druckmaschinen AG, Henkel, Hewlett-Packard, Honeywell, Intel, IBM, Ingram Micro Inc., Itellium, Johnson & Johnson, KarstadtQuelle, Lufthansa Group, MAN, Merryll Lynch, Metro, Munich Re Group, Microsoft, Motorola Inc., NASA, Nike, Nokia Corporation, Otto Versand, Oracle, Procter and Gamble, Preussag, ProAlpha AG, Robert Bosch, Roche Diagnostics GmbH, Rödl und Partner, RWE DEA AG, SchwanStabilo, Siemens, Sonax, SAP, Sun Microsystems, ThyssenKrupp, Unilever, Visa InternationalTecis Ecom AG, Vitra AG, Volkswagen, Walt Disney…

· W Polsce
– Biznes:

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Commercial Union, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Credit Suisse,Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska,Towarzystwo Ubezpieczeniowe Nationale Nederlanden, Towarzystwo Ubezpieczeniowe WARTA, PriceWoterhouseCoopers, Beskidzki Fundusz Inwestycyjny, Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska, Nestle Polska, Olympus Optical Polska,PolskieKoleje Państwowe, PilkingtonAutomotive,MasterfoodsPolska, Johnson&Johnson, OM Consulting, HSBC, XEROX, TVP, Hochtief, GlaxoSmithKline, Eurobank, Polcard, Naftobazy, PKN Orlen, Macrosoft, ComputerLand, Comarch, Betacom, Hewlett-Packard, Optimus, Bertelsmann, Martin&Jacob, Medical Tribune, Tequila BTL, Rzeczpospolita (PRESPUBLICA), GM RECORDS, Sorella, Telekomunikacja Polska
– Edukacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Akademia Ekonomiczna Poznań, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Politechnika Koszalińska, Politechnika Świetokrzyska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński.
– Administracja
Urzędy Celne, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Poczta Polska, Centralny Zarząd Służby Więziennej, ZUS

Literatura:

1. AMR Research Alert – Aktywne zarządzanie projektami: Skończmy z dobrym robieniem złych rzeczy, 11 października 2001

2. Buzan, T. The Mind Map book A Plume Book 1996

3. Buzan, T. Use Both Sides of Your Brain

4. Buzan, T. Make the Most of Your Mind

5. http://www.mindmapper.com

6. http://www.mindgenius.com

7. http://www.buzancenters.com

8. http://www.nova-mind.com

9. http://www.maps.jcu.edu.au/netshare/learn/mindmap/

10. http://www.mind-map.com/

11. http://www.brand.com.pl

12. http://www.k2lider.pl

13. www.mindmapping.pl– Klub Miłośników Mind Mappingu

14. Pinto, J.K. Successful Information System Implementation. The Human Side

15. Millet, K. Project Management. A Managerial Approach

16. The Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute

17. Choo, G. Map Your Mind

18. Kurtis, J. Właściwy człowiek na właściwym miejscu PRACAiTY 15/2001

19. Wągrzyn, M. Thomas pomoże znaleźć właściwą osobę GAZETA PRAWNA 78/2001

Streszczenie:

Mind Mapping i Business Mapping są nowymi i sprawdzonymi metodami używania i usprawnienia pamięci, koncentracji i kreatywności poprzez planowanie i tworzenie struktury na wszystkich poziomach z wykorzystaniem kluczowych pojęć. Celem jej jest przyspieszenie zdolności uczenia się, zapamiętywania i zapisywania informacji. Jako proste i bardzo efektywne narzędzie wspomaga pracę kierownika projektu. Poprzez nieliniowe organizowanie informacji pozwala wizualizować naturalny proces twórczego myślenia i pozwala panować nad złożoną naturą współczesnych projektów. Obecnie jest ona stosowana z wielkim sukcesem przez międzynarodowe firmy, renomowane uniwersytety i wyróżniających się artystów.

Summary:

Mind Mapping and Business Mapping is a new exciting way of using and improving memory, concentration, and creativity through planning and structuring thought on all levels, in order to accelerate the ability to learn, remember, and record information. Thanks to that Mind mapping is one of the simplest yet most powerful tools that a project manager can use. As this creative technique uses a non-linear way of organizing information it enables you to capture the natural flow of your ideas and allows control over the whole complexity of nowadays projects. Currently it is used with great success by multinational organizations, leading universities, and outstanding artists.

Cechy i umiejętności infobrokera

060126_1740_AK850722_v01 Cechy i umiejętności infobrokera
PROBLEM: Jakie są czynniki krytyczne cechy i umiejętności infobrokera?
SŁOWA KLUCZE: infobrokerstwo, infobroker, umiejętności, informacje,

ODBIORCA: Zespół problemowy- grupa studentów, użytkownicy Internetu

CYTAT: „Specjalista ten musi posiadać umiejętność przystosowania i znajdowania się w różnych sytuacjach. Trzeba być kreatywnym i posiadać umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, należy także umieć radzić sobie z dużymi ilościami informacji i być zdolnym do przedstawiania ich w zwięzłej, syntetycznej formie….

Wyszukiwanie informacji na zlecenie to nie tylko Internet…. Trzeba znać zasady komunikacji naukowej, obiegi informacyjne. Należy także dobrze orientować się w zagadnieniach wykorzystania baz i serwisów informacyjnych, zasobów bibliotek. Trzeba opanować metodykę tworzenia zestawień bibliograficznych. Niezbędne jest doświadczenie w prowadzeniu poszukiwań w najróżniejszych źródłach….

Kolejną ważną cechą jest zwykła „ciekawość świata”, ludzie którzy nie koniecznie są omnibusami, ale interesują się wieloma aspektami życia, czytają prasę, książki itp. łatwiej odnajdują się w nietypowych sytuacjach, z którymi infobroker ma do czynienia na co dzień.

W zakresie umiejętności, których każdy z nas może się nauczyć najczęściej wymienia się:

 • umiejętność prowadzenia małej firmy,
 • umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i sprzedaży usług,
 • zdolność do korzystania z zasobów informacyjnych tych elektronicznych jak i tradycyjnych,
 • znajomość źródeł informacji z danej branży, serwisów informacyjnych ,
 • umiejętność pomocy klientowi w rozwiązywaniu problemów przez wykorzystanie dostępnych informacji,
 • umiejętność pisania raportów i streszczeń na podstawie dużej ilości źródeł,
 • swobodna komunikacja słowna, pisemna, telefoniczna itp.”

ŹRÓDŁO : http://www.sikor.net/broker/tekst.php?id=17&%20kategoria=5 ( cytowano dnia 2006-01-26)
KOMENTARZ do problemu: Infobrokerstwo staje się coraz bardziej popularne w dzisiejszych czasach. W dobie natłoku informacji konieczne jest, aby byli ludzie, którzy będą umieli znajdować oraz weryfikować dane. Sprawi to, że staną się one wiarygodne i będzie można korzystać z nich bez obaw.
W czasach społeczeństwa informacyjnego wielu ludzi ma szansę odnalezienia się w tej dziedzinie. Uruchamiane zostają powoli studia wyspecjalizowane w tym kierunku, które z pewnością  wyszkolą świetnych fachowców. Tacy ludzie idealnie odnajdą się przy pracy nad np. projektami edukacyjnymi. Dzięki swym umiejętnościom znajdą wszelkie informacje dotyczące dotychczasowego funkcjonowania systemu oświatowego- programów i sposobów nauczania. Dostarczą danych o funkcjonowaniu szkolnictwa zagranicą, co umożliwi porównanie ich z naszymi realiami edukacyjnymi i wykorzystaniu w miarę możliwości nowych rozwiązań. Wszystko to będzie pomocne przy stworzeniu projektu nowego funkcjonowania oświaty nastawionej na rozwój młodego człowieka. 
My, zwykli ludzie, często zagubieni w gąszczu informacji, potrzebujemy takich osób, którzy zadbają o to, aby nasza wiedza była rzetelna, wiarygodna, a przede wszystkim prawdziwa
.AUTOR: Agnieszka Kosedowska

UWAGI MODERATORA: W opracowaniach dotyczących społeczeństwa informacyjnego podkreśla się rolę wiedzy jako towaru. Wspomina często o infrastrukturalnych uwarunkowaniach, o dostępie do internetu oraz poziomie komputeryzacji. Jako oczywisty- pomijany bywa milczeniem poziom kompetencji odbiorcy treści pozyskiwanych dzięki nowoczesnych technikom i technologiom. W polskich realiach cywilizacyjno- kulturowych znaczonych poziomem powszechności sztuki czytania ze zrozumieniem- zagadnienie tworzenia oraz użytkowania wiedzy w organizacji nabiera szczególnego znaczenia. Powszechniejsze korzystanie, ale co najważniejsze- wytwarzanie produktu w postaci wiedzy- wymaga realizacji szeregu programów edukacyjnych. Obejmują one kompetencje informatyczne (choćby na poziomie ECDL), ale ponadto programy z zakresu szeroko pojętego zarządzania wiedzą. We wspomnianych opracowaniach nie wspomina się natomiast o specjalistach, których znawstwo dotyczy WIEDZY. Na poziomie organizacji specjalista z tego zakresu powinien zajmować się wszystkimi procesami, które wiążą się z pozyskiwaniem wiedzy, jej gromadzeniem, udostępnianiem, archiwizowaniem itd. Nazywamy ich INFOBROKERAMI SYSTEMOWY nawiązując tym samym do istniejącej już specjalności INFOBROKERA, ale nadajemy temu terminowi szersze znaczenie. O ile infobroker, broker informacji – w tradycyjnym rozumieniu tego terminu- zajmuje się wyszukiwaniem informacji i funkcjonuje w formule, która najbliższa jest firmie konsultingowej, o tyle INFOBROKER SYSTEMOWY jest – z założenia- pracownikiem organizacji, a specjalność infobrokerska jest jednym z elementów kreowanej przez niego ścieżki kariery zawodowej (dlatego system studiów podyplomowych wydaje się najlepszym rozwiązaniem w edukacji infobrokera systemowego). Nie miejsce tutaj na pełniejszy opis tej koncepcji. Uwagi poczynione w tym miejscu mają jedynie na celu wskazanie, iż cytowane przez Autorkę rozumienie terminu „infobroker” jest jednym z możliwych.(infobroker systemowy – dr Tadeusz Wojewódzki).
© 2001 wojewodzki.pl

PODYPLOMOWE STUDIA INFOBROKERSKIE W GDAŃSKU

PODYPLOMOWE STUDIA INFOBROKERSKIE (MPI)

W GDAŃSKU

          Miło nam zakomunikować, że Szkoła Wyższa ATENEUM w Gdańsku ogłosiła nabór na „Podyplomowe Studium Infobrokerstwo – narzędzia i metody zarządzania wiedzą w nowoczesnej organizacji”.
     Program studiów kładzie zdecydowany nacisk na przygotowanie absolwenta do samodzielnego funkcjonowania w zróżnicowanych technologicznie i organizacyjnie środowiskach zawodowych.
        Program adresowany jest do:

 • Pracowników administracji rządowej i samorządowej;
 • Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla;
 • Uczestników zespołów projektowych aplikujących o fundusze unijne oraz realizujących przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych;
 • Nauczycieli;
 • Pracownicy działów informatycznych (IT);
 • Pracownicy działów zasobów ludzkich (HR);
 • Pracownicy działów odpowiedzialnych za prawidłowe wdrażanie strategii w organizacji;
 • Pracownicy działów badawczo-rozwojowych.

        Realizacja programu przewiduje pracę w wirtualnych zespołach projektowych, infobrokerskie wsparcie liderów organizacji, infobrokerskie wsparcie procesów decyzyjnych, kreowanie zespołów projektowych w tradycyjnych strukturach organizacyjnych, itd. Realizacja programu studiów opiera się na zespole praktyków dysponujących wieloletnim doświadczeniem w problematyce studiów oraz kadrze naukowej środowiska trójmiejskiego i warszawskiego.

  
Więcej na stronie: http://www.ateneum.edu.pl/

Czy TQM, ISO 9000, Six Sigma spowalniają innowacje

060114_0815_TW480302_v01_WOREK _Czy TQM, ISO 9000, Six Sigma spowalniają innowacje

TEKST CYTOWANY UWAGICzy TQM, ISO 9000, Six Sigma spowalniają innowacje?

Autor: Wanda Żółcińska. Artykuł został zaczerpnięty ze strony on-line CEO – Magazyn kadry zarządzającej z działu aktualności (http://cio.cxo.pl/).

Profesor Mary J. Benner z Uniwersytetu Wharton uważa, że nadszedł czas aby krytycznie przyjrzeć się programom zarządzania procesami w firmie, ocenić ich przydatność i używać ich bardziej ostrożnie.

W badaniu przygotowanym wspólnie z profesorem Michaelm Tushmanem z Harvard Business School, profesor Benner zauważyła, że zarządzanie procesami może niekorzystnie wpłynąć na działanie firmy i spowolnić wprowadzanie innowacji. "Jeśli są odpowiednio zastosowane, działania związane z zarządzaniem procesami mogą pomagać firmom w zwiększaniu efektywności, ale istnieje ryzyko nieodpowiedniego użycia tych systemów w szczególnych obszarach firmy, w których ludzie powinni być innowacyjni" – zauważa Mary Benner. "Nowe technologie służące do wytwarzania nowych produktów, są trudne do zmierzenia. Ten rodzaj innowacji może zostać zepchnięty na margines, gdy firma koncentruje się nadmiernie na mierzalnych procesach".

TQM, strategia, w której cała firma koncentruje się na ciągłych ulepszeniach, powstała w 1980 roku w odpowiedzi na konkurencję z Japonii (i pracę Williama Edwardsa Deminga). Six Sigma zaczęła swoją karierę w Motoroli i największą popularność zyskała w połowie lat 90. głównie dzięki słynnym działaniom General Electric. Celem jest poprawienie jakości firmy, tak aby ograniczyć liczbę defektów, poprzez systematyczne zmiany w procesach i staranne statystyczne pomiary wyników. TQM kładzie większy nacisk na zaangażowanie pracowników w całą organizację, natomiast Six Sigma opiera się na wyszkolonych ekspertach (zielone pasy i czarne pasy), którzy pracują nad rozwiązywaniem ważnych problemów, ucząc inne osoby w firmie.

Program promujący ISO 9000 rozpoczął się w 1987 roku, dzięki Międzynarodowej Organizacji dla Standaryzacji. Celem było zapewnienie jednakowych standardów procesów w firmach. ISO 9000 angażuje trzecią stronę, która przyznaje certyfikat.

Poza tymi trzema programami istnieje wiele innych, które wpisują się w zarządzanie procesami. Sposób ich użycia stale zmienia się. Tak, jak podejście firm do tych technik. Zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki wydajności kosztowej ma swoje granice. A gdy konkurenci firmy zaczną stosować podobne praktyki, trudno jest utrzymać przewagę. Poza tym firmy coraz częściej opierają swoją konkurencyjność na innowacyjności.

Z opracowania profesor Benner wynika, że firmy powinny osiągnąć równowagę między dwoma rodzajami działalności: poprawianiem bieżących operacji, aby podnieść konkurencyjność w krótkim czasie oraz badaniem, które przyniosą profity w przyszłości. Wahanie się między entuzjazmem dla zarządzania procesami a wprowadzaniem innowacji, nie przynosi tej równowagi. Zbyt wiele zarządzania procesami na wszystkich poziomach organizacji czyni innowacje łatwiejszymi do implementacji, ale może zdusić odważne, przełomowe innowacje. Z drugiej strony trudno jest koncentrować się na systematycznym, ciągłym polepszaniu jakości i redukowaniu kosztów w całej organizacji, jeśli jest ona całkowicie nastawiona na przyszłe innowacje.

Dla menedżerów ważne jest, aby uświadamiali sobie istnienie takiego dylematu. Firmy powinny starać się jednocześnie zarządzać procesami i wprowadzać innowacje. Tutaj wiele zależy od podzielności uwagi szefów poszczególnych działów – najlepiej, jeśli jednocześnie pracowaliby nad np. wprowadzaniem Six Sigma i wspomagali tworzenie innowacji, już bez Six Sigma.

Firmy mogą odczuwać pokusę wprowadzenia zarządzania procesami, aby upewnić się, że poprawiają sposób w jaki wprowadzają innowacje – np. szukają nowych rynków. Jednak innowacja może nie poddać się ściśle określonym procesom i ich miarom.

Zarządy firm powinny przede wszystkim zdać sobie sprawę z faktu, że programy zarządzania procesami mają swoje ograniczenia i nie można ich ślepo wprowadzać we wszystkich obszarach firmy.

Na podstawie: Knowledge @ Wharton "TQM, ISO 9000, Six Sigma: do process management programs discourage innovation?"

Studia podyplomowe z zakresu infobrokerstwa w Trójmieście

Studia podyplomowe z zakresu infobrokerstwa.

               W Trójmiecie przygotowywane są studia podyplomowe z zakresu infobrokerstwa!!!
    Z informacji, które możemy przekazać już dzisiaj wynika, że będą się one kończyły- poza dyplomem- szeregiem certyfikatów umożliwiających optymalizację procedur kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej.
    Program studiów przewiduje aktywne uczestnictwo w pracach wirtualnych zespołów projektowych opartych na metodyce PRINCE2 oraz PMI, pozyskanie kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w roli infobrokera systemowego w organizacji oraz na wolnym rynku.
    Program studiów adresowany jest do osób świadomie kreujących własne ścieżki kariery zawodowej, nastawionych na pozyskiwanie umiejętności podnoszących radykalnie wartość ich oferty na rynku pracy. Kompetencje uzyskanie w ich toku będą przydatne w każdej organizacji – zarówno administracji publicznej, jak i obszarze przedsiębiorczości. Zakres ich obejmuje zarówno optymalizację procesów wspierających lidera organizacji, zarządzania wiedzą oraz informacją, tworzenie argumentacyjnego kontekstu decyzyjnych drzew wiedzy, akredytację źródeł wiedzy oraz informacji, narzędzi komunikacji wewnątrz projektowej oraz relacji z Klientem, jakości, bezpieczeństwa informacji, auditów oraz audytów infobrokerskich, informatycznych itd.
                 Więcej informacji – w najbliższym czasie.
dr Tadeusz Wojewódzki

Ta strona używa cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej Informacji

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii Dla Państwa wygody używmy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis nasz stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: - cookies google-analytics.com – statystyki dla naszej witryny - cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny mac.gov.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny) - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) Pozostałe nasze serwisy używają także: - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie) - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai) - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność) - cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Zamknij