Filo-Sofija

 

MSE™  jest produktem interdyscyplinarnym. Współpraca oznacza tutaj zarówno przedsięwzięcia dokonane, jak i nieukrywane sympatie. Ich wyrażanie tutaj i teraz wiąże się ze zgodnością idei respektowanych w praktyce naukowej i w przedsiębiorczości. Przez obie strony: cytowaną i cytującą.

 

FILO-SOFIJA
FILO-SOFIJA

 

„Zapis tytułu nawiązuje do staropolskiej formy łacińskiego słowa philosophia, które – jak wiadomo – oddawało brzmienie greckie. W tej postaci zapisu obecne są trzy dziedzictwa: greckie, łacińskie i rodzime. Choć nie wyczerpują one wszystkich tradycji ważnych dla filozofii, to
wskazują na najistotniejsze z nich. Podział wyrazu złożonego na człony oddzielone od siebie i jednocześnie powiązane łącznikiem został oparty na filologicznych wzorach.

Znaczenie i funkcja tego podziału są jednakże odmienne od tych, które ustaliły się w językoznawstwie. Łącznik wskazuje na napięcie, które istnieje pomiędzy członami filo-
oraz -sofija. W ten sposób oddane zostaje, istniejące w filozofii, niemożliwe do całkowitego spełnienia, dążenie „Miłomędrca” ku mądrości. Ostateczną literalną postać tytułu zawdzięczamy Poecie. „Piękna i bardzo młoda jest Filo-Sofija / I sprzymierzona z nią poezja w służbie Dobrego” pisze Czesław Miłosz w wierszu Zaklęcie. W poetyckiej pochwale rozumu i przymierza filozofii z poezją zarówno -Sofija, jak i Filo- są pisane dużą literą. Zastosowana licentia poetica, uwydatniając wagę każdego z członów i twórcze napięcie między nimi, dopełnia zapis tytułu
motywami twórczości, poezji oraz sublimacji zarówno „dążenia-miłowania”,
jak i mądrości.

Natomiast w kształcie graficznym tytułu można znaleźć i hiatus, i zwierciadlane odbicie, i wreszcie cień, na podobieństwo Sokratesowego cienia niewiedzy, niezbywalnego momentu
filozofowania.” http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/index” [dostęp 15 listopada 2013].