Jak bronić się przed mobbingiem w pracy?

 • 080622_1805_MK590530_v01­ Jak bronić się przed mobbingiem w pracy?
  PROBLEM: Jak bronić się przed mobbingiem?

  SŁOWA KLUCZE: mobbing, praca, pracownik
 • ODBIORCA: ZP mobbing
 • CYTAT:

     „Mobbing to psychiczne, długotrwale szykanowanie pracownika w pracy przez przełożonych lub przez innych pracowników. Nie chodzi tu o zwykły konflikt personalny czy krótkotrwale spięcia. Mobbing polega na sprzysiężeniu się przeciwko komuś w celu psychicznego wyniszczenia i wykluczenia go ze społeczności. Często przybiera formy bardzo wyrafinowane, tak że nie wszyscy orientują się, kto jest mobbingującym, a kto poddawany mobbingowi. Jednak zwykle mobbingującym, czyli szykanującym niewygodnego podwładnego jest przełożony, szczególnie wtedy, gdy czuje się zagrożony jego aktywnością czy talentami. Czasem jest to grupa pracowników znęcająca się moralnie nad kolegą, trzymając z przełożonym i upatrując w tym szansy awansu.

SYNDROM OKUPANTA

Nazwa  PLIKU:2008-06-23 0606_TW480302_v01_ WOREK _SYNDROM OKUPANTA_ (nie)Przyjazne państwo? Polska 2008

Problem: Jakie są wymagania współczesnego Państwa wobec Obywatela?
Słowa klucze: wynajem mieszkań_ obowiązki wynajmującego_ SYNDROM OKUPANTA
Temat: Jakie obowiązki ciążą na osobie wynajmującej lokal mieszkalny
Dla kogo? Zespół Projektowy Przyjazne Państwo
Na kiedy?: stale – edu

ŹRODŁO : http://www.podatki.egospodarka.pl/31691
,Obowiazkowa-kasa-fiskalna-gdy-najem-mieszkania,1,65,1.html

Autor: Tadeusz Wojewódzki_ www.infobrokerstwo.pl_ wojewodzki@wojewodzki.pl

 CYTAT:Obowiązkowa kasa fiskalna gdy najem mieszkania?

20.06.2008, 13:57

Obecne rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych przestanie obowiązywać z dniem 01 lipca 2008 r. Resort finansów opracował już nowe w tym zakresie. Zawiera ono większość zwolnień określonych w poprzednim. Niestety fiskus po raz kolejny pokusił się o zmniejszenie grona podatników, którzy mogą z tego zwolnienia skorzystać. Kasy fiskalne będą np. musiały posiadać niektóre osoby trudniące się wynajmem mieszkań.

Przede wszystkim kasy fiskalne od 1 listopada 2008 r. bezwzględnie będą musieli stosować podatnicy zajmujący się dostawą wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU.

To w sumie najbardziej widoczna zmiana. Wydawać by się mogło zatem, że reszta podatników, którzy obecnie korzystają ze zwolnień, może spać spokojnie. Niestety nic bardziej mylnego. W nowym rozporządzeniu zostały bowiem „kosmetycznie” zmienione poz. 5, 9, 15, 16, 18-20, 23 załącznika zawierającego katalog czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej (zmiany te także będą obowiązywać od 1 listopada 2008 r.). Pozycje te zawierają:

 • poz. 5 – PKWiU ex 55.23.15 – Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych
 • poz. 9 – PKWiU ex 63.12.14 – Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia
 • poz. 15 – PKWiU 70.2 – Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek
 • poz. 16 – PKWiU 70.3 – Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie
 • poz. 18 – PKWiU ex 74.2 – Usługi architektoniczne i inżynierskie – wyłącznie usługi rzeczoznawstwa
 • poz. 19 – PKWiU 74.5 – Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
 • poz. 20 – PKWiU 74.6 – Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
 • poz. 23 – PKWiU ex 74.84 – Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów


Ta „kosmetyka” polega na dodaniu znaczka „5)”, który jednak niesie diametralne zmiany dla podatników. Dlaczego? Otóż wskazuje on, że „Korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest niezależnie od spełnienia innych wymogów tylko wtedy, kiedy świadczenie wszystkich usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wymienionych w tej pozycji jest dokumentowane przez podatnika fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące odbiorcę.”

Co się zatem zmieniło? Przede wszystkim obecnie wszyscy podatnicy świadczący powyższe usługi mogą skorzystać ze zwolnień określonych w tych pozycjach, bez względu na to, czy powyższe czynności dokumentują fakturami VAT czy też nie. Widać zatem, że ustawodawca ograniczył to prawo tylko dla niektórych z nich.

Ponadto, jak podaje „Gazeta Prawna” niektóre osoby prywatne (nieprowadzące działalności gospodarczej) trudniące się wynajmem prywatnych lokali, które nawet nie mają świadomości, że są podatnikami VAT, lecz korzystają ze zwolnienia w tym podatku, będą musiały zakupić kasy fiskalne. Dlaczego?

Otóż, jak wskazano wyżej, rozporządzenie przewiduje możliwość dalszego korzystania ze zwolnienia jedynie w sytuacji, gdy podatnik wystawia na te czynności faktury VAT identyfikujące odbiorcę. Dowody te mogą jednak wystawiać tylko czynni podatnicy VAT. Tym samym zmiany rozporządzenia w mniejszym stopniu odczują przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, gdyż oni w tych sytuacjach wystawią jedynie dodatkowy dokument – fakturę za usługi. Nie będzie z tego jednak mogła zrobić osoba fizyczna, która wynajmuje swój prywatny lokal, a co za tym idzie – ona będzie musiała kasę zakupić.

Oczywiście od powyższego istnieją pewne wyjątki. Podatnicy ci mogą bowiem skorzystać np. ze zwolnienia z uwagi na obroty. Ponadto, jak podkreślają eksperci wypowiadający się w dzienniku, kasy nie trzeba będzie kupować także w sytuacji, gdy płatności za te usługi będą następowały w całości za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (co wynika z poz. 38 załącznika do rozporządzenia).

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl   „

SKOJARZENIA:

            W działaniach administracji publicznej nadal utrzymuje się zauważalna tendencja do regulacji prawnych pogłębiających dyskomfort Obywatela. Zmusza się go do dodatkowych działań zabierających jego prywatny czas, a dodatkowo – pieniądze.

            Najbardziej narażone na konsekwencje działań administracji – są jednostki aktywne. Emeryt, który żyje tylko z emerytury i nie stara się dorobić do niej paru choćby groszy- może spać spokojnie. Ale już jego kolega, który postanowił obniżyć sobie komfort życia i zarobić na wynajmie części własnego mieszkania– spodziewać się może w Polsce – i słusznie-negatywnych konsekwencji swojej aktywności- ze strony Państwa. Nie wystarczy zgłoszenie faktu wynajmu do urzędu skarbowego i wykonanie czynności, o których został poinformowany nasz emeryt. W Polsce obowiązuje zasada: JESTEŚ AKTYWNY – BĄDŹ CZUJNY. Grożą Ci poważne konsekwencje ze strony państwa starającego się okiełznać Twoja aktywność i ująć ją we wciąż nowe karby administracyjne. Nowe, ale budowane zawsze według tej samej idei: Państwo zobowiązuje Obywatela do …. .

             W kraju zorientowanym na szukanie korzeni i rodowodu wszystkich i bez mała wszystkiego, bardziej niż nastawionym na intensywny rozwój- warto poszukać historycznych korzeni takiego modelu państwa, rodowodu takiego myślenia i wartościowania, które karało Obywatela za jego aktywność -całą paletą wciąż zmieniających się restrykcji. Poszukujących historycznych korzeni odesłać można do ideologii niemieckiego okupanta z okresu II wojny światowej, który najbardziej karał za aktywność właśnie. Każdą. Nic bowiem narodu nie zabija tak szybko i tak skutecznie, jak bierność, niechęć czy strach przed działaniem- jako takim.

            Jeśli iść wskazanym tropem, to zachowania administracji zmieniającej nieustannie reguły gry i narzucającej Obywatelowi wciąż nowe, dodatkowe zobowiązania- określić można jako SYNDROM OKUPANTA. Są to bowiem działania, które interpretować można jako karę za aktywność. Państwo nie występuje w tak określonych relacjach jako wspierające aktywnych, pomagające im finansowo, organizacyjne doradczo, ale jako egzekutor haraczu za aktywność.

                         Dla Obywatela, który respektuje standardy zachowań przyjaznego państwa istotną wartością jest jakość życia mierzona przewidywalnością zachowań państwa wobec Obywatela wyrażająca się w dbałości o jego wygodę i psychiczny komfort. Obywatel w tym systemie czuje się jak „u siebie”, a nie „u nich”. Taki stan rzeczy buduje się jasnością, czytelnością, przejrzystością, jednoznacznością i stabilnością reguł gry Państwa wobec Obywatela. Potocznym wyrażeniem tego stanu jest przekonanie: „Robię swoje, co do mnie należy i mam święty spokój.” Zasada: JESTEŚ AKTYWNY- BĄDŹ CZUJNY- nie ma z tym nic wspólnego.

ZADANIA:

/1/ Wyszukaj przykłady wypowiedzi urzędników państwowych wysokiego szczebla deklarujących przyjazne nastawienie Państwa do Obywatela.

/2/ W oparciu o wybrane przykłady nowych regulacji prawnych (od 2008 roku) przeprowadź rekonstrukcję logiczną wymaganych przez nie zachowań Obywatela skalując zaangażowanie jego wolnego czasu i środków finansowych.

/3/ w oparciu o zrekonstruowane wzorce zachowań opracuj model relacji obywatel- urząd obowiązujący aktualnie w Polsce przy rozwiązywaniu metodami administracyjnymi ważkich społeczne problemów

Infobroker

Maria H. Kamińska
absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Łódzkiego
kaminska.maria@onet.eu

Stan infobrokerstwa w Polsce A.D. 2007 

1. Gospodarka oparta na wiedzy – szanse i potrzeby 

    Przełom XX i XXI wieku stał się bezsprzecznie wiekiem informacji, sama informacja natomiast najważniejszym zasobem gospodarczym dzisiejszych przedsiębiorstw. Współczesne procesy gospodarcze z ich dynamiką oraz ogólnoświatowym zasięgiem nie byłyby możliwe bez globalizacji gospodarki i  rozwoju tzw. „gospodarki opartej na wiedzy”, w której najważniejszą wartością staje się wysokiej klasy wiedza, a produkty działających przedsiębiorstw charakteryzuje wysoki udział tej wiedzy.[1] Konkurencja między przedsiębiorstwami polegać więc będzie na szybkości generowania i wdrażania innowacyjnych pomysłów. Wyszukiwanie nowych technologii, bycie o krok przed konkurencją, powoduje konieczność zacieśnienia powiązań między twórcami wiedzy, środowiskami biznesowymi a globalnym rynkiem.

Czytaj dalej „Infobroker”

Jak skorzystać z dofinansowania na e-usługi?

080615_1905_MK590530_v01­ Jak skorzystać z dofinansowania na e-usługi?
PROBLEM: Jak skorzystać z dofinansowania na e-usługi?

SŁOWA KLUCZE: e-usługi, dotacje unijne
ODBIORCA
: ZP e-usługi

CYTAT:

Będą dodatkowe środki dla przedsiębiorców na tworzenie usług i produktów cyfrowych oraz elektronicznych systemów wymiany informacji.

 

Coraz częściej, szczególnie wśród młodych osób, można spotkać się z twierdzeniem, że to, czego nie ma w Internecie, po prostu nie istnieje. Chociaż rzeczywistość nie wygląda jeszcze tak strasznie, to trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że współczesne firmy muszą aktywnie działać w sieci.

Posiadanie własnej strony internetowej jest już standardem, a właściwie pewnym minimum. Trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które w dłuższej perspektywie ma szansę na rozwój i przetrwanie na współczesnym rynku, nie dysponując taką stroną.

Jednak wkrótce może się okazać, że dysponowanie stroną, która służy wyłącznie do reklamy i zaprezentowania firmy oraz jej produktów/usług, może być niewystarczające. W wielu przypadkach odbiorcy chcą mieć dostęp do produktów bez wychodzenia z domu. Natomiast to może zapewnić tylko świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Podążać e-drogą

Na szczęście na rozwój usług internetowych nowo powstałe firmy mogą uzyskać wsparcie. Przewiduje je projekt rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej.

Ze wsparcia jednak będą mogły skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa zaliczane do sektora mikro- i małych firm. Drugim warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest funkcjonowanie na rynku krócej niż rok. Dłuższa historia wyklucza w tym przypadku ze wsparcia. Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia pomoc może być przyznana na stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych drogą elektroniczną (e-usługi) oraz wytwarzanie produktów cyfrowych, niezbędnych do ich świadczenia.

Maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro. (…)

 

Sklep w Internecie

Jednym z możliwych do realizacji projektów jest założenie sklepu internetowego. Jednak pod warunkiem, że za pomocą stworzonego serwisu będą świadczone usługi drogą elektroniczną (np. transakcje on-line). Wszystko, co potrzebne do jego uruchomienia, może zostać w dużej części sfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa. (…)

Przykładowo do tzw. wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone te poniesione na zakup:

wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej;

       sprzętu elektronicznego;

       usług prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych (w szczególności zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych);

       usług pomocniczych (transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych);

       usług księgowych, prawnych, eksperckich i doradczych;

       materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

 

Ponadto w budżecie projektu mogą być umieszczone wydatki związane z najmem i eksploatacją pomieszczeń (przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie, przy czym nie może on przekraczać dwóch lat).

 

Business-to-Business

To samo rozporządzenie przewiduje również wsparcie dla rozwoju elektronicznego biznesu typu B2B (Business-to-Business). Jego celem jest inspirowanie wspólnych przedsięwzięć niezależnych firm prowadzonych w formie elektronicznej. (…)
Dotacja, o jaką mogą się ubiegać, zależy od ich wielkości oraz miejsca realizacji inwestycji i może wynieść od 40 do 70 proc. poniesionych tzw. wydatków kwalifikowanych. Niezależnie od tego minimalna wartość wsparcia musi wynieść 20 tys. zł, a maksymalna nie może przekroczyć 2 mln zł. (…)
Tylko w grupie

Aby skorzystać z dotacji przewidzianej w działaniu 8.2, firma musi nawiązać współpracę z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Musi ona zostać potwierdzona umową. Istotne jest to, że nie ma wymogu, aby również te przedsiębiorstwa należały do sektora MSP. Współpracę w zakresie automatycznej wymiany informacji można zatem prowadzić z dużą firmą.
Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia zarówno o charakterze technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym. Muszą one prowadzić do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.
Co to oznacza? Typowy projekt może obejmować wdrażanie nowych lub integrację już istniejących systemów informatycznych przedsiębiorstw albo wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Wydatkami kwalifikowanymi, czyli tymi, o refundację których można się ubiegać, są wydatki niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio związane z jego realizacją. Co istotne, mogą one być poniesione dopiero po dniu uzyskania od instytucji przyjmującej wniosek potwierdzenia (drogą elektroniczną lub pisemną), że projekt kwalifikuje się do wsparcia.

ŹRÓDŁO:  Kołtuniak M., Będzie wsparcie finansowe dla rynku e-usług. http://www.rp.pl/artykul/120551.html      2008.06.15   18:10

 KOMENTARZ do problemu:

Gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych stworzył ogromną szansę dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać nowe metody przetwarzania informacji w swoich dziedzinach. W dobie społeczeństwa informacyjnego dostęp oraz możliwość załatwiania wszystkich spraw przez Internet, e-usługi mają szerokie pole do działania. Ogólnoświatowe spowolnienie gospodarki sprawia, że portfele konsumentów zaczynają chudnąć, co musi prowadzić do szukania sposobów na oszczędzanie. Internet daje taką możliwość dzięki szybkiemu porównywaniu cen. Poza tym klienci mają coraz mniej czasu na codzienne wizyty w sklepach, a e-zakupy to rozwiązanie bardzo korzystne. Jeśli sklepy internetowe wykorzystają tę możliwość udostępniając ponadto przyjazne klientowi strony i dobrą organizację, to ich przyszłość rysuje się bardzo pomyślnie.

Celem osi priorytetowej 8 jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” zarezerwowano 850 mln euro ze środków UE i budżetu państwa.  Jest to szansa dla młodych ludzi, którzy chcieliby zaistnieć w biznesie elektronicznym a dla przedsiębiorców możliwość obniżenia kosztów produkcji i dystrybucji dzięki zastosowaniu nowej formy współpracy między sobą.

Należy jednak pamiętać, że wydatkami na które będzie można uzyskać dofinansowanie będą jedynie wydatki niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio związane z jego realizacją. Będą mogły być dokonywane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i do dnia określonego w umowie (jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy).

zob. też:
http://www.mrr.gov.pl/
ProgramyOperacyjne+2007-2013/Innowacyjna+Gospodarka

http://di.com.pl/news/21260,0,Internet_przyszloscia_handlu.html http://di.com.pl/news/
21178,0,Spowolnienie_gospodarcze_niestraszne_e-sklepom.html
http://www.rp.pl/artykul/9211,65148.html

AUTOR: Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

Jak otrzymać dotacje UE na założenie firmy na wsi?

080614_2150_MK590530_v01
PROBLEM
:_Jak otrzymać dotacje UE na założenie firmy na wsi?
SŁOWA KLUCZE:_dotacje_firma_wieś

ODBIORCA: ZP dotacje UE

CYTAT:

„W tym roku ruszy program pomocy przeznaczony na rozwój małych firm na wsi. Wysokość wsparcia ma zależeć od liczby stworzonych nowych miejsc pracy. Eksperci podkreślają, że pomoc z UE zmniejszy ukryte bezrobocie na wsi. (…)

W tym roku pierwsze osoby będą mogły założyć mikrofirmy na wsi za pieniądze z UE. W przypadku stworzenia pięciu lub więcej miejsc pracy będzie można otrzymać bezzwrotną pomoc w wysokości nawet 300 tys. zł. Co ważne będzie ją można uzyskać na założenie niemal każdego biznesu, a nie tylko związanego z działalnością rolną. Pomoc nie będzie też adresowana wyłącznie do osób ubezpieczonych w rolniczym systemie ubezpieczeń. Ma to być zachętą do zakładania na terenach wiejskich nowych firm. (…)

 Liczy się liczba etatów

Skala pomocy ma zależeć od liczby stworzonych miejsc pracy. Wnioskodawca otrzyma 100 tys. zł, jeśli tzw. ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie jednego lub dwóch miejsc pracy. Na 200 tys. zł będzie mogła liczyć osoba, jeśli stworzy trzy, cztery etaty. O 300 tys. będzie się można ubiegać, jeśli w nowej firmie znajdzie zatrudnienie pięć lub więcej osób. Przy czym poziom pomocy wynosi maksymalnie 50 proc. (…)

1 mln ukrytych bezrobotnych

Projekt rozporządzenia zakłada, że pomoc będzie adresowana do osób, które będą prowadzić bardzo różny rodzaj działalności. Firma tworząca nowe miejsca pracy będzie więc mogła przeznaczyć unijne środki na przykład na budowę lub modernizację budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Będzie też mogła inwestować otrzymane pieniądze w zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, w tym też komputerowego. Pieniądze z UE mogą też być przeznaczone na pomoc na zagospodarowanie terenu oraz zakup środków transportu (z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż ośmiu osób łącznie z kierowcą).

 

Wnioski w 2008 rok

Według Dariusza Wojtasika ARiMR może rozpocząć przyjmowanie wniosków o dofinansowanie już w sierpniu. Zastrzega jednak, że będzie to możliwe, jeśli w lipcu będzie wydane rozporządzenie, nad którym pracuje obecnie resort rolnictwa.

Osoba zainteresowana założeniem firmy za unijne środki będzie musiała złożyć do ARiMR wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników. Od momentu przyjęcia wniosku agencja ma cztery miesiące na podpisanie umowy z beneficjentem. Następnie, po zrealizowaniu inwestycji bądź jednego z jej etapów, przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o płatność. Wtedy agencja powinna w ciągu trzech miesięcy zweryfikować wniosek i wypłacić pieniądze.”

KOMENTARZ:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeznaczono 1,023 mld zł  jako na tworzenie nowych miejsc pracy na polskiej wsi. Program ten ruszy w drugim półroczu br. Bezzwrotna pomoc przewidziana będąca zachętą dla wszystkich osób mieszkających na wsi do zakładania mikrofirm, w wydatny sposób powinna wpłynąć na zmniejszenie w tym środowisku ukrytego bezrobocia, szacowanego na ponad 1 mln osób. Wysokość wsparcia finansowego zależeć będzie od ilości stworzonych miejsc pracy, co ma na celu zmotywowanie przyszłych właścicieli nowotworzonych firm do zatrudniania większej ilości pracowników. Co ważne, ta forma dotacji przewidziana jest nie tylko dla rolników, ale wszystkich mieszkańców wsi. Rolnicy oprócz tego  mogą uzyskać wsparcie z funduszy unijnych w ramach programu „Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej”, skąd mogą otrzymać nawet 100 tys. zł. Muszą jednakże spełnić jeden warunek, otóż tworząc swoje  dodatkowe źródło dochodu (np. sklep czy firmę transportową) nie będą mogli zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa.

patrz także:

http://biznes.gazetaprawna.pl/

artykuly/20664,od_dzis_dotacje_ue_dla_rolnikow_zakladajacych_wlasna_firme.html

http://bizns.gazetaprawna.pl/artykuly/20534,nowe_wsparcie_ue_dla_rolnikow.html

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/19398,100_tys_zl_na_prowadzenie_wlasnej_firmy.html

ŹRÓDŁO:  Wiktorowska B.,

1 mld euro trafi na wieś na nowe miejsca pracy. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/
21249,1_mld_euro_trafi_na_wies_na_nowe_miejsca_pracy.html
  2008.06.14  20:30
AUTOR: Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

Jak zyskać na zatrudnieniu kobiet?

080610_1105_MK590530_v01 Jak zyskać na zatrudnieniu kobiet?
PROBLEM:_Jak zyskać na zatrudnieniu kobiet?

SŁOWA KLUCZE:_telepraca_równość szans_zatrudnienie kobiet

ODBIORCA: ZP praca na odległość

CYTAT:  "Warto zachęcać kobiety do obejmowania stanowisk kierowniczych i zakładania własnych firm, ponieważ są dobrymi szefami i zarządzają w sposób partnerski" – uważa Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. Nie można jednak zapominać, że płeć piękna – choć formalnie równoprawna – w rzeczywistości w swej pracy zawodowej boryka się z wieloma problemami. Nie wszystkie kobiety, które chcą – mogą pracować. Dlatego KPP zwraca uwagę na potrzebę promowania telepracy i innych elastycznych form zatrudnienia.

 (…) Problemy kobiet na rynku pracy bardzo często mają swoje źródło w tradycyjnych poglądach na ich rolę w rodzinie i w negatywnych stereotypach, związanych z ich pracą zawodową. Istnieje przekonanie, że kobiety nie muszą pracować zawodowo, gdyż posiadają alternatywne źródła utrzymania, nie muszą również wiele zarabiać. Najczęściej tym alternatywnym źródłem jest „mąż”, gdyż to do niego – według tradycji – należy obowiązek utrzymania domu. Zdaniem KPP wyzwaniem pozostaje zmiana stereotypów i wizerunku kobiet – pracowników, oraz wzmocnienie przekonania u samych kobiet, że są dobrymi pracownikami i przełożonymi. Panie często mają niską samoocenę i mało wiary we własne umiejętności; wiele za to wątpliwości: czy sprawdzą się w pracy i czy sprostają wyzwaniom. Niewątpliwie przeszkodą w dostępie kobiet do rynku pracy jest postrzeganie w społeczeństwie pewnych zawodów jako „typowo męskich”. Rozwój nowych technologii i potęgujące się zapotrzebowanie na nowe usługi są szansą na tworzenie takich zawodów, które w świadomości społecznej nie będą profilowane według płci.

(…) W opinii ekspertów, niezbędna jest więc popularyzacja takich form zatrudnienia, jak: praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca czy praca tymczasowa. Konieczne są ułatwienia w korzystaniu ze żłobków, przedszkoli i zajęć pozalekcyjnych, poprzez odpowiednie skorelowanie godzin ich funkcjonowania z czasem pracy rodziców; stworzenie systemu zachęt dla pracodawców zainteresowanych tworzeniem przedszkoli przyzakładowych. Duże możliwości wspierania kobiet otwierają się dzięki funduszom z Europejskiego Funduszu Społecznego – ważne jednak, by w ich właściwym wykorzystywaniu aktywny udział brały Urzędy Pracy.

Należy jednak odnotować pozytywny fakt, że coraz więcej kobiet dobrze radzi sobie na rynku pracy, między innymi, zajmując kluczowe stanowiska. Pracodawcy zatrudniają je nie tylko ze względu na osobowość i otwarty umysł, ale także ze względu na ich umiejętności dostosowywania się do zmian i chęć poszerzania wiedzy. Wśród zawodów zdominowanych przez kobiety można wymienić stanowiska administracyjno-biurowe oraz te związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W tych zawodach zmysł organizacyjny i tzw. miękkie umiejętności – jak komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość na innych oraz zdolność do zawierania kompromisów – są bardzo cenione i przydatne. Dobrym sygnałem jest również to, że kobiety coraz bardziej zainteresowane są podejmowaniem własnej działalności gospodarczej.
 ŹRÓDŁO:  Anam R., Problemy i szanse kobiet na rynku pracy. http://www.egospodarka.pl/ 29051,Problemy-i-szanse-kobiet-na-rynku-pracy,1,11,1.html 2008.06.10   09:50

KOMENTARZ do problemu:Zatrudnić kobietę? Nie, dziękuję! Wydawać by się mogło, że pracodawcy powinno zależeć na pracowniku wykształconym, zainteresowanym podnoszeniem swych kwalifikacji, dobrze zorganizowanym, umiejącym przystosować się do każdej sytuacji. Paradoksalnie, tak właśnie nie jest. Jeśli nawet kobiety są już zatrudnione, to zarabiają przeciętnie ok. 15% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Nadal uważa się je za swego rodzaju „balast” dla firmy. Dlaczego? Bo jest młoda, więc zaraz wyjdzie za mąż, urodzi dziecko – może więcej, będzie chodziła na zwolnienia z powodu choroby dziecka, bo… można by mnożyć powody, które wg pracodawców je dyskwalifikują jako pracowników. A przecież wcale tak nie musi być. TELEPRACA. Wystarczy odważniej podejść do nowej (u nas, gdyż na świecie sprawdza się od dawna) formy zatrudnienia młodych kobiet, zresztą nie tylko ich. Telepraca, czyli praca poza siedzibą firmy, jest rozwiązaniem również dla osób niepełnosprawnych, sprawujących opiekę nad chorymi członkami rodziny, dla osób mieszkających w pewnym oddaleniu od miejsca pracy (także na wsi), wreszcie dla osób – zwłaszcza kobiet – po pięćdziesiątym roku życia Taka forma zatrudnienia może być także opłacalna dla pracodawcy, gdyż zaoszczędzi na powierzchniach biurowych i na opłatach z tym związanych, łatwiejsza rekrutacja, brak poniesionych kosztów na przeszkolenie, prawo do ulg podatkowych, a także w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej PFRON dofinansuje utworzenie miejsca pracy. Jest jednak jeden warunek: pracownik pracujący na zasadach telepracy ma mieć zapewniony taki sam dostęp do szkoleń, awansów, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, oraz nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czyli krótko mówiąc – powinien być traktowany na równi z innymi pracownikami. 16 października 2007 roku weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy regulujące zatrudnienie pracowników w formie telepracy. Prawo już jest, reszta zależeć będzie od pracodawców.
AUTOR: Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

 


Jak zaoszczędzić na administracji?

 • 080609_2210_MK590530_v01
 • PROBLEM:_ Jak zaoszczędzić na administracji?
 • SŁOWA KLUCZE:_e-administracja_społeczeństwo informacyjne
 • ODBIORCA: ZP e-administracja

CYTAT:‘Uruchomienie e-administracji w Polsce wydaje się przerastać możliwości każdego rządu, także obecnego. Ciągłe opóźnienia w uruchamianiu kolejnych usług, a także brak zaufania do elektronicznej komunikacji skazują miliony Polaków na ciągłe stanie w kolejkach w urzędach.

Czytaj dalej „Jak zaoszczędzić na administracji?”

Skąd wziąć pieniądze na zagraniczne wczasy?

 • 080606_0957_MK590530_v01  Skąd wziąć pieniądze na zagraniczne wczasy?
 • PROBLEM:_Skąd wziąć pieniądze na zagraniczne wczasy?
 • SŁOWA KLUCZE:_fundusze socjalne_dofinansowanie_wczasy pracownicze
 • ODBIORCA: ZP fundusze socjalne

CYTAT:  Zlikwidowano ograniczenie dofinansowywania wczasów pracowniczych tylko do spędzanych na terenie kraju. Jutro wchodzi w życie przyjęta przez Sejm w marcu tego roku nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2007 roku. Trybunał orzekł wówczas, że przepisy pozwalające na dopłaty do wypoczynku pracowników wyłącznie do wczasów w kraju są niezgodne z konstytucją. (…)
Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.”

ŹRÓDŁO:Wczasy za granicą? Firma może je dofinansować. http://www.msp.money.pl/wiadomosci/

doradzamy/artykul/wczasy;za;granica;firma;moze;je;dofinansowac,
205,0,346317.html
  2008.06.06   09:50

KOMENTARZ do problemu: Od  kilku lat wraca problem związany z dofinansowywaniem zagranicznych wczasów pracowniczych. Do tej pory pracodawcy nie chcieli tego czyniąc, powołując się na ustawę z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 345 ze zm.).
Nowelizacja ustawy została wprowadzona ustawą z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 86, poz. 522), w której wykreślono w pkt. 1 w art. 2 słowo „krajowego” wypoczynku.
Od 4 czerwca 2008 r. zmiana ta została uwzględniona bezpośrednio w przepisach ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 86, poz. 522). Nie więc przeszkód w dofinansowywaniu zagranicznych wczasów pracowniczych. Pracodawcy nie mogą już odmówić pracownikom przyznania dofinansowania do wczasów spędzanych za granicą. Jeśli inspektorzy pracy stwierdzą w kontrolowanych firmach nieprawidłowości w tej kwestii, uznają, że pracodawca popełnił wykroczenie, co zagrożone jest mandatem w wysokości 1 000 zł.
Trybunał Konstytucyjny już w wyroku z 28 marca 2007 r. (sygn. akt K 40/04; Dz.U. nr 69, poz. 469) orzekł, że uniemożliwianie pracownikom korzystania ze świadczeń przyznawanych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, świadczonych poza terenem kraju, jest niezgodne z Konstytucją.
patrz także:

AUTOR: Maria Kamińska  kaminska.maria@onet.eu

Wykluczenie informacyjne -przeciwdziałanie

 • 080605_2050_MK590530_v01 Wykluczenie informacyjne -przeciwdziałanie
 • PROBLEM:_ Jak nie zostać wykluczonym?
 • SŁOWA KLUCZE: _społeczeństwo informacyjne_wykluczenie informacyjne_umiejętności komputerowe
 • ODBIORCA: ZP społeczeństwo informacyjne

CYTAT:  „Specjalnie przygotowany program przewiduje naukę obsługi komputera od podstaw, dlatego nawet osoby, które wcześniej nie miały żadnego kontaktu z komputerami, po takim kursie potrafią sprawnie się nim posługiwać. Zapoznają się z działaniem programów do edycji tekstu oraz obsługą poczty elektronicznej i internetu.

Czytaj dalej „Wykluczenie informacyjne -przeciwdziałanie”

Jak sprawdzać wiarygodność informacji?

2008-06-05 05:18_IG741129_v01_ WOREK _ zasady ewaluacji informacji w medycynie

 • Problem: Jak sprawdzać wiarygodność informacji?
 • Słowa klucze: informacja_ wiarygodność_ ewaluacja informacji w medycynie
 • Temat: Gwarancje jakości informacji
 • Dla kogo? Zespół Projektowy Ewaluacja Informacji
 • Na kiedy?: Stale_ edu
 • ŹRODŁO : http://konsorcjum.ilab.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=1498

fragment z kursu autorstwa Pani Anastazji Karpińskiej;
można wejść jako gość – hasło: ochrona13zdrowia
por.:
http://ebib.oss.wroc.pl/2005/69/sniechowska.php

Autor: Iwona Gronkowska groni@wp.pl

CYTAT:Zasady ewaluacji (oceny wiarygodności) informacji na temat ochrony zdrowia pozyskiwanych z Internetu.

Ocena wiarygodności pozyskanych informacji należy do podstawowych umiejętności w przypadku osób prowadzących pracę naukową. Umiejętność ta w przypadku medycyny wydaje się tym ważniejsza, jako że błąd w ocenie faktów lub źródeł informacji może prowadzić do daleko idących konsekwencji.

Czytaj dalej „Jak sprawdzać wiarygodność informacji?”

Jak połączyć ekonomię z ekologią?

 • 080604_1957_MK590530_v01Jak połączyć ekonomię z ekologią?
 • PROBLEM: Obniżanie kosztów prowadzenia firmy
 • SŁOWA KLUCZE: oszczędność energii, ekologia, obniżanie kosztów, firma
 • ODBIORCA: ZP ekologia

CYTAT:
„Każda firma powinna oszczędzać energię – zarówno ze względów finansowych, jak i ekologicznych. Jej marnowanie prowadzi bowiem bezpośrednio do wymiernych strat finansowych, a pośrednio powiększa efekt cieplarniany.

Czytaj dalej „Jak połączyć ekonomię z ekologią?”

Jak zmniejszyć koszty kształcenia pracowników?

 • 080604_1157_MK590530_v01_ e-learning_kształcenie na odległość_szkolenia
 • PROBLEM:_Jak zmniejszyć koszty kształcenia pracowników?
 • SŁOWA KLUCZE: _e-learning_kształcenie na odległość_szkolenia
 • ODBIORCA: ZP e-learning

CYTAT: „E-learning, czyli kształcenie z użyciem nowoczesnych technologii, staje się coraz bardziej powszechny. Wzrost zainteresowania tą formą edukacji wynika z licznych korzyści, jakie przynosi nie tylko w zakresie nauczania akademickiego, ale również firmom wspierając rozwój kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji własnej kadry pracowniczej. E-learning pozwala na istotną redukcję kosztów szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych, podnosi efektywność szkoleń oraz umożliwia szerszej grupie pracowników poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe. Pojawia się jednak wiele wątpliwości, czy edukacja na odległość może zastąpić tradycyjną formę szkoleń.

Czytaj dalej „Jak zmniejszyć koszty kształcenia pracowników?”

Społeczeństwo informacyjne. Jak pozyskać na nie fundusze unijne?

 • 080603_1015_MK590530_v01
 • PROBLEM:_Jak pozyskać fundusze unijne?
 • SŁOWA KLUCZE: _społeczeństwo informacyjne_fundusze europejskie_Programy Operacyjne_UE
 • ODBIORCA: ZP fundusze unijne
 • CYTAT:

„Komputer, dostęp do Internetu i informacji odgrywają kluczową rolę w niemal każdej dziedzinie życia, determinując sposób komunikowania i kształtując nowy styl życia. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy wymaga jednak dużych nakładów finansowych, a Unia Europejska i jej państwa członkowskie traktują budowanie społeczeństwa informacyjnego jako jedno z priorytetowych działań, przeznaczając na ten cel nie małe środki finansowe.

Jak zwiększyć techniczną efektywność pracy w nowoczesnej organizacji?

2008-06-03 2104_PC881102_v01_ KWANT_Jak nauczyć się bezwzrokowego pisania?

 • Problem: Jak zwiększyć techniczną efektywność pracy w nowoczesnej  organizacji?
 • Słowa klucze: pisanie bezwzrokowe, metoda mnemotechniczna, palce, klawisze
 • Temat: Jak nauczyć się bezwzrokowego pisania?
 • Dla kogo?Zespół ProjektowyZajmujący się metodyką pisania bezwzrokowego
 • ŹRÓDŁO : http://www.ipnet.pl/?q=node/19   2008-06-03 19:35
 • Autor: Patrycja Cybulska  

CYTAT:,,Metoda pisania bezwzrokowego została wymyślona i zastosowana w 1876 r. przez Franka McGurrina, stenografa sądowego z Salt Lake City. 25 lipca 1888r. McGurrin, który w owym czasie jako jedyny zapewne posługiwał się metodą bezwzrokową, wygrał w Cincinnati konkurs w pisaniu na maszynie na czas. Wynik ten odnotowany przez prasę zapewnił mu sławę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 dolarów.

Ta strona używa cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej Informacji

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii Dla Państwa wygody używmy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis nasz stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: - cookies google-analytics.com – statystyki dla naszej witryny - cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny mac.gov.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny) - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) Pozostałe nasze serwisy używają także: - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie) - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai) - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność) - cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Zamknij