Jak założyć polską firmę w Danii?

080225_11:28_MK590530_v01_Jak założyć polską firmę w Danii?

PROBLEM:_Zakładanie polskiej firmy w Danii.
SŁOWA KLUCZE: przedsiębiorczość w Danii, zakładanie firmy, wsparcie państwa dla przedsiębiorców,

ODBIORCA: ZP Zarządzanie wiedzą

CYTAT:

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą działać na rynku duńskim, mogą skorzystać z pomocy urzędników przy otwieraniu biznesu. Jednak system podatkowy jest skomplikowany, a stawki podatkowe dużo wyższe niż w Polsce.

Dania oferuje duży poziom pewności i stabilności systemu prawnego dla przedsiębiorców. Szymon Czerwiński, konsultant w Accreo Taxand, wyjaśnia, że Dania jest również jednym z tych państw europejskich, które w najpełniejszym stopniu realizują zasady liberalizmu gospodarczego w ramach wolnego rynku i nie stawiają przed inwestorami zagranicznymi większych ograniczeń w prowadzeniu działalności. (…)

Polscy przedsiębiorcy rozważający ekspansję na rynku duńskim mogą skorzystać nie tylko z pomocy duńskiej administracji, lecz także ze wsparcia organizacji Invest in Denmark, udzielającej szczegółowych informacji niezbędnych zagranicznym inwestorom.

(…) angażując się w działalność na obszarach zagrożonych bezrobociem, czy w branżach służących rozwojowi nowych technologii, można liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa w postaci korzystnych warunków kredytowych i gwarancji rządowych. (…)”

ŹRÓDŁO : Matyszewska Ewa: W Danii urzędnicy pomagają założyć firmę. http://www.gazetaprawna.pl/poradnik_emigranta/?dok=2126.130.0.39.8.1.0.1.htm 25.02.08 11:28

KOMENTARZ do problemu:

 

Dzięki akcesji Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy mają pełne prawo do zakładania firm lub ich oddziałów w krajach członkowskich. Z reguły rozpoczynanie działalności gospodarczej w innych krajach unijnych jest dużo łatwiejsze niż w Polsce, a już na pewno mniej uciążliwe a atmosfera dla przedsiębiorców bardziej przyjazna. Dania jest krajem, w którym formalności związane z założeniem przedsiębiorstwa należą do najmniej uciążliwych na świecie. Rejestracja firmy zajmuje mało czasu i nie jest związana z żadnymi opłatami administracyjnymi. Ta przyjazna atmosfera dla zagranicznych przedsiębiorców przejawia się w przejrzystych przepisach regulujących działalność gospodarczą oraz bardzo dobrze rozwiniętą usługę informacyjną dotyczącą inwestycji w Danii (zajmuje się tym wspomniana organizacja http://www.investindk.dk)

Duńska polityka proinwestycyjna przewiduje korzystne dla inwestorów prywatnych ułatwienia, oznaczające raczej zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w specyficznych regionach i rodzajach działalności, aniżeli będące udogodnieniami o ogólnym charakterze. Wsparcie regionalne ma zastosowanie na obszarach o wysokim bezrobociu, zaś wsparcie określonych rodzajów działalności odnosi się do produkcji proeksportowej oraz inwestycji służących rozwojowi technologicznemu. Z uwagi na obowiązującą regułę, iż działalność gospodarcza musi opierać się na zdrowych zasadach ekonomicznych, większość ułatwień dla inwestorów prywatnych jest pomocą finansową w formie korzystnych warunków kredytowych i udzielanych gwarancji rządowych.

Nasza administracja w końcu będzie musiała korzystać z doświadczeń innych krajów europejskich, do których nie tylko wyjeżdża coraz więcej naszych przedsiębiorców ale także coraz śmielej zaczynają „zaglądać” przedsiębiorcy zagraniczni. Wydaje się, że nowoczesna administracja, do której przecież dąży obecny rząd powinna korzystać ze wsparcia infobrokerstwa – zwłaszcza infobrokerstwa systemowego, dzięki czemu uzyskiwałaby pogłębiona wiedzę na temat funkcjonowania swych odpowiedników w UE, sposobów na kompetentne i jednocześnie przyjazne obsługiwanie przedsiębiorców a także informowanie ich o możliwościach inwestycyjnych w naszym kraju. Z pewnością taka forma działania polskiej administracji byłaby zachętą do pozostawania i rozwoju polskich firm w kraju

 

AUTOR: Maria Kamińska kaminska.maria@onet.eu

 

Jak założyć własną firmę bez pieniędzy?

2008-02-22 07:17_TW480302_v01_ KWANT_ Jak założyć własną firmę bez pieniędzy?

Problem: Jak zrealizować swój pomysł bez pieniędzy?
Słowa klucze: pomysł _ realizacja_ brak funduszy_ venture capital
Temat: Jak zrealizować swój pomysł?
Dla kogo? Zespół Projektowy Przedsiębiorczość
Na kiedy?: stale- edu
ŹRODŁO : http://www.szkocja.net/artykuly/art.aspx?id=1776&nletter=1801
Autor: Tadeusz Wojewódzki_ www.infobrokerstwo.pl_ wojewodzki@wojewodzki.pl

CYTAT:

Fundusz na inwestycje dla Polaków w UK
MK
20.02.08

    Grupa inwestycyjna, będąca połączeniem brytyjskiego kapitału publicznego i prywatne-go planuje uruchomienie funduszy, które miałyby na celu wspierać i promować przedsiębiorczość wśród Polaków w Wielkiej Brytanii. Jako inwestor typu venture capital grupa rozważa inwestycje w Polaków planujących otworzyć własny biznes w UK. Jeżeli masz pomysł na biznes, chciałbyś wdrożyć w życie swój projekt i potrzebujesz do tego środków finansowych – jednym ze sposobów uzyskania ich może okazać się grupa inwestycyjna kapitału publicznego oraz prywatnego.

    Inwestorzy nie będą oczekiwali od Ciebie żadnych zabezpieczeń finansowo-majątkowych, a przystępując do współpracy zapewniają: wsparcie finansowe w wysokości od 10 000 funtów do 50 000 funtów oraz kompleksowe doradztwo biznesowe.

            Finansując projekt grupa staje się współwłaścicielem firmy – wchodzi w posiadanie 40% jej udziałów na określony w umowie czas. Spłata dofinansowania następuje w ciągu 5 lat od momentu rozpoczęcia działalności.

            Grupa inwestycyjna zapewnia, że każdy podmiot pragnący podjąć działanie na wolnym rynku, będzie traktowany indywidualnie, a umowa dostosowana będzie do okoliczności oraz rodzaju biznesu.

            Jeżeli planujesz założenie własnej firmy w Wielkiej Brytanii oraz wdrożenie w życie ciekawego przedsięwzięcia, na realizacje którego potrzebujesz zewnętrznych środków finansowych – wypełnij ankietę – znając Twoje zdanie grupa inwestycyjna będzie mogła dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb.„

SUGESTIE:
    Anglicy jako jedni z pierwszych dostrzegli w polskiej emigracji szansę rozwojową dla własnej gospodarki. Obserwują Polaków. Teraz dostrzegli naszą przedsiębiorczość. Administracja diagnozuje rzeczywistość i wyciąga wnioski. Są przynajmniej dwa sposoby reagowania administracji na takie zjawisko jak przedsiębiorczość takich, jak my -obywateli: paraliżować to lub rozwijać. Administracja słaba merytorycznie stara się przede wszystkim zamrozić zauważone zjawisko, zablokować, a potem poczekać i obserwować, co z tego wyniknie. Działa jak wsparcie lekarskie na boisku piłkarskim, po kontuzji piłkarza. Administracja angielska angażuje w swoje rozwiązanie pieniądze publiczne. W pomysły na biznes. Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że działa zgodnie ze wskazaniami strategii lizbońskiej. Potrzebne jest do tego odpowiednie zaplecze intelektualne, posiadające zdolność oceny realności oraz biznesowej zasadności pomysłów. Konieczne są procedury. Skoro angażuje się pieniądze publiczne, to z góry wiadomo, że obowiązkowa będzie metodyka PRINCE2. Wykluczy to uznaniowość w ocenie. Produktowy sposób podejścia i bardzo silny akcent na biznesową zasadność przedsięwzięcia zmniejszają ryzyko niepowodzenia. Słowem- administracja bierze sobie na głowę kłopot.
    W Polsce, na stronach WSWiA można poczytać o Programie Rozwoju Instytucjonalnego. O nowoczesnej administracji menedżerskiej. Potrzebne są liczne i stałe szkolenia przygotowujące administracje do takiego sposobu myślenia i działania. Infobrokerskie wsparcie nowoczesnej organizacji zajmuje w nim poczesne miejsce. Ucząc produktowego sposobu myślenia, identyfikacji problemów, ich rozwiązywania, zbierania i udostępniania wiedzy istotnej z punktu widzenia danego problemu.

ZADANIA:

Wyszukaj materiały na temat venture capital w polskich warunkach. Zwróć uwagę na dziedziny, w których lokuje się aktualnie. Z zasady są to najbardziej dochodowe dziedziny, najlepiej zapowiadające się. W swoim warsztacie infobrokerstwa systemowego uwzględnij stały monitoring tego kapitału optymalizując proces diagnozowania procesów i tendencji zjawisk gospodarczych i społecznych.

Infobrokerstwo (systemowe) wsparciem decyzyjnym dla przedsiębiorstw

080221_1215_MK590530_v01 Infobrokerstwo (systemowe) wsparciem decyzyjnym dla przedsiębiorstw.
PROBLEM:_Znaczenie informacji w strategii działania firmy.
SŁOWA KLUCZE: zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, informacja w przedsiębiorstwie, podejmowanie trafnych decyzji

ODBIORCA: ZP Zarządzanie wiedzą

CYTAT:
„Zarządzanie przedsiębiorstwem gospodarczym oparte jest na efektywnym wykorzystaniu informacji. Chcąc skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem gospodarczym, a w szczególności przedsiębiorstwem produkcyjnym, w czasach nacechowanych silną konkurencją, coraz łatwiejszym dostępem do środków produkcji i bardzo łatwym dostępem do środków przechowywania i przekazywania informacji, przedsiębiorstwo musi kierować się własną strategią działania. (…)
Niewątpliwie niezbędne jest zdobycie przez menedżera jak największej wiedzy o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zbudowanie we własnym przedsiębiorstwie skutecznego i niezawodnego systemu gromadzenia i przetwarzania istotnych danych będących podstawą podejmowania właściwych decyzji.
Dobry system gromadzenia danych źródłowych i przetwarzania ich w informacje, stały transfer w dół zdobytej wiedzy o zarządzaniu, przemyślane i systematyczne obniżanie szczebla podejmowania decyzji poprzez delegację uprawnień menedżerów wyższego szczebla na menedżerów niższego szczebla, pozwala istotnie zwiększyć szybkość i trafność podejmowanych decyzji a co za tym idzie zasadniczo zwiększyć przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku. (…)
Proces podejmowania decyzji powinien zachodzić w sytuacji gdy menedżer posiada pełnię informacji o poszczególnych zjawiskach wewnętrznych kształtujących działanie przedsiębiorstwa oraz o istotnych uwarunkowaniach zewnętrznych.
Menedżerowie najwyższego szczebla podejmują decyzje strategiczne o najszerszym zasięgu i najdłuższym horyzoncie czasowym. Szczebel ten, pokrywający się najczęściej z zarządem przedsiębiorstw, tworzy najczęściej, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa jedna co najwyżej kilka osób. (…)
Menedżerowie średniego szczebla, w tym zazwyczaj kierownicy produkcji, działu sprzedaży itp., podejmują decyzje taktyczne w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa. Potrzebują oni informacji częściowo tylko skondensowanych, które niekoniecznie są rezultatem działania typowych procedur. Muszą mieć również możliwość śledzenia danych źródłowych poprzez wgląd do rejestrów dokumentów.
Tylko stały i interaktywny dostęp do danych źródłowych i generowanych na ich podstawie informacji pozwala bowiem realnie i w czasie rzeczywistym kształtować bieżącą działalność przedsiębiorstwa.
Wszystkim tym wymaganiom może sprostać tylko dobrze zbudowany system informacyjny przedsiębiorstwa. Pod pojęciem tym należy rozumieć relacje pomiędzy danymi i informacjami, nadawcami i odbiorcami informacji, kanałami informacyjnymi (formalnymi i nieformalnymi) oraz technicznymi środkami rejestracji danych, przetwarzania i przesyłania informacji.

ŹRÓDŁO : Znaczenie informacji w strategii działania firmy. http://wydawnictwo.forum.nf.pl/Artykul/6969/
Znaczenie-informacji-w-strategii-dzialania-firmy/menedzer-produkcja-decyzje-zarzadzanie-wiedza/
              2008-02-21     10:15

KOMENTARZ
do problemu:

            W dzisiejszym świecie jednym z najcenniejszych dóbr stała się informacja. Obok czynnika ludzkiego, kapitału i wyposażenia jest ona źródłem przewagi konkurencyjnej. Szybkość generowania innowacyjnych pomysłów, dotyczących produktów, usług czy procesów biznesowych wpływa na konkurencyjność każdego przedsiębiorstwa. Wsparciem dla pozyskiwania wiedzy przez przedsiębiorców, tak by mogły one osiągać pewne cele biznesowe jest zarządzanie wiedzą. Jego skuteczność skupia się na procesach wiedzy i na jej przepływie, gdyż bez dopływu nowej wiedzy jej zasoby wyczerpią się. Chodzi tu o wiedzę jako „informację użytkową”, pozwalającą podejmować trafne decyzje oraz kształtować twórcze myślenie w przedsiębiorstwie. Nie każda bowiem wiedza jest kapitałem intelektualnym, lecz jedynie ta, która staje się użyteczna dla firmy. To ona decyduje dzisiaj o przetrwaniu i sukcesach rynkowych przedsiębiorstwa, a nie technologie czy manualne zdolności pracowników.
            Coraz bardziej powszechne i zaawansowane technologie informacyjne dają ludziom dostęp do wzrastającej w szybkim tempie ilości danych. Dotychczasowe techniki ich przetwarzania stały się nieskuteczne i wymagające merytorycznego przygotowania pracownika firmy. Ilość informacji, ich różnorodność i zmienność powoduje ogromną trudność w zarządzaniu nimi. Dochodzi do sytuacji, gdy mamy zbyt wiele różnych danych i nie umiemy nimi zarządzać ani z nich korzystać. Nadmiar informacji szkodzi bardziej, niż jej niedobór. Brak wiarygodności informacji stwarza niepewność w podejmowaniu decyzji. Biznesmeni zasypywani są ogromną ilością informacji, borykają się nie z problemem zdobycia odpowiedniej ilości informacji, a z ich przetwarzaniem.
    Wyszukiwanie precyzyjnej, zgodnej z zapotrzebowaniem informacji jest procesem złożonym, wymagającym wielkiej wiedzy i zdolności analitycznych. Bardzo cenna jest znajomość narzędzi umożliwiających zapisywanie efektów pracy w sposób, by mogły być wykorzystywane nie tylko przez powołany zespół projektowy, ale także w przypadku realizacji podobnego projektu. Osobą mającą wszelkie predyspozycje do zajmowania się tego typu zadaniami jest infobroker, zwłaszcza infobroker systemowy. To on mógłby koordynować pracę specjalistów w danej organizacji, gdyż jako specjalista zatrudniony w danej organizacji, ma doskonałe rozeznanie w jej możliwościach i potrzebach. Takich możliwości nie ma broker informacji zatrudniony z zewnątrz. Zadaniem infobrokera systemowego jest dostarczanie przesłanek niezbędnych do podjęcia decyzji, zgodnych ze stanem wiedzy w danej dziedzinie.
        Gromadzenie i zestawianie tych danych dla potrzeb informacji marketingowych może być bardzo pomocne przy podejmowaniu różnych decyzji. Przedsiębiorstwo powinno tworzyć system pozwalający na bieżącą analizę tych danych pod kątem informacyjno-porównawczym.
        Stworzenie mniej lub bardziej rozbudowanego sytemu informacji jest dziś bardzo istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Szybkość w uzyskaniu precyzyjnej, wiarygodnej i opracowanej pod odpowiednim kątem informacji pozwala na niezwłoczne podejmowanie podbudowanych wiedzą decyzji marketingowych. Firma, która ceni sobie innowacyjność i chce wyprzedzać decyzje konkurentów, a nie naśladować ich i reagować na ich działania, powinna taki system budować, nawet w bardzo podstawowej formie.
            Profesjonalne zarządzanie informacjami według przyjętych wytycznych, dotyczących poufnych zasobów informacyjnych, zasady respektowania praw autorskich oraz właściwe metody i techniki pozyskiwania nowych informacji to domena specjalistów, na których jak się wydaje będzie coraz większe zapotrzebowanie w organizacjach doceniających kapitał intelektualny i chcących efektywnie go wykorzystywać. Jest to warunek konieczny do osiągania przez nie sukcesu na rynkach krajowych i zagranicznych.

AUTOR: Maria Kamińska kaminska.maria@onet.eu

Ta strona używa cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej Informacji

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii Dla Państwa wygody używmy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis nasz stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: - cookies google-analytics.com – statystyki dla naszej witryny - cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny mac.gov.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny) - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) Pozostałe nasze serwisy używają także: - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie) - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai) - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność) - cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Zamknij