Jak zwiększać skuteczność resocjalizacji więźniów?

070110 1723_ IN1631201 v 01_ resocjalizacja więźniów_ akceptacja jako źródło problemów

PROBLEM:_ Jak zwiększać skuteczność resocjalizacji więźniów?

SŁOWA KLUCZE: resocjalizacja , więzienie, twórczość, skuteczność,  demoralizacja

ODBIORCA: Zespół projektowy: Optymalizacja Modelu Resocjalizacji

CYTAT: „Optymalny model instytucji resocjalizacyjnej to taki, w którym praca opiera się na rzetelnej diagnozie, i nie tylko poziomu demoralizacji, ale przede wszystkim na zdiagnozowaniu potencjalnych możliwości resocjalizacyjnych przestępców. To brakujące ogniwo, jakim jest precyzyjne diagnozowanie potencjałów, jest chyba czymś najbardziej istotnym w procesie resocjalizacji.
Optymalna resocjalizacja, to nie tylko korygowanie deficytów, lecz przede wszystkim wzmacnianie i rozwój potencjałów, czyli mówiąc prostym językiem szukanie i rozwijanie talentów i zainteresowań, a więc twórczych możliwości danego człowieka – jest to jednocześnie definicja twórczej resocjalizacji.
W Polsce nie ma, niestety, odpowiednich narzędzi do precyzyjnego określenia potencjałów resocjalizacyjnych. Najbardziej znanym narzędziem jest skala nieprzystosowania społecznego autorstwa profesora Lesława Pytki badająca poziom nieprzystosowania głównie wśród uczniów i młodocianych. Natomiast w mniejszym stopniu odnosi się ona do dorosłych.„

ŹRÓDŁO : http://www.sw.gov.pl/index.php/forum/more/45

KOMENTARZ do problemu: Nie zawsze przyczyna przestępstw jest problem demoralizacji jednostki ale jej nie akceptowanie przez siebie. Twórcza resocjalizacja ma za zadanie spowodować aby więzień zaakceptował własną osobę i odkrył w sobie talenty którymi jest obdarzony i potrafił je wykorzystać w życiu codziennym na wolności. Resocjalizacja powinna być kreatywna aby mogła kształtować charakter i uczyć życia z innymi ludźmi. Poprzez takie metody trzeba pokazać osadzonym , że jest dla nich szansa na „normalne” życie i są dla nich perspektywy na przyszłość.

AUTOR: Katarzyna Dubowska

Stan infobrokerstwa w Polsce A.D. 2007

Maria H. Kamińska
absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Łódzkiego
kaminska.maria@onet.eu

Stan infobrokerstwa w Polsce A.D. 2007 

1. Gospodarka oparta na wiedzy – szanse i potrzeby 

    Przełom XX i XXI wieku stał się bezsprzecznie wiekiem informacji, sama informacja natomiast najważniejszym zasobem gospodarczym dzisiejszych przedsiębiorstw. Współczesne procesy gospodarcze z ich dynamiką oraz ogólnoświatowym zasięgiem nie byłyby możliwe bez globalizacji gospodarki i  rozwoju tzw. „gospodarki opartej na wiedzy”, w której najważniejszą wartością staje się wysokiej klasy wiedza, a produkty działających przedsiębiorstw charakteryzuje wysoki udział tej wiedzy.[1] Konkurencja między przedsiębiorstwami polegać więc będzie na szybkości generowania i wdrażania innowacyjnych pomysłów. Wyszukiwanie nowych technologii, bycie o krok przed konkurencją, powoduje konieczność zacieśnienia powiązań między twórcami wiedzy, środowiskami biznesowymi a globalnym rynkiem.

    Procesy efektywnego zarządzania wiedzą w organizacjach (nie tylko w  przedsiębiorstwach, ale i administracji czy organizacjach pozarządowych) oraz  podejmowania trafnych decyzji stają się coraz częściej niemożliwe do   przeprowadzenia bez ich odpowiedniego zaplecza merytorycznego. Wyszukiwanie precyzyjnej, zgodnej z zapotrzebowaniem informacji oraz jej selekcja i gromadzenie nie jest procesem łatwym i możliwym do wykonania przez każdego pracownika firmy.

    Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powszechność dostępu i nieograniczony przyrost publikacji, nie tylko naukowych, powoduje niekontrolowany rozrost zasobów informacyjnych. Wyszukanie relewantnych informacji spośród istnego chaosu informacyjnego staje się coraz trudniejsze do wykonania przez przeciętnego człowieka zwłaszcza, gdy dużą rolę odgrywa czas. Proces ten wymaga ogromnej wiedzy ogólnej, doświadczenia praktycznego w pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji oraz wielkich zdolności analitycznych, umożliwiających wykluczenie nadmiarowości nieprzydatnej informacji zwanego smogiem czy szumem informacyjnym.

         Potrzeba nam rzetelnych informacji. Oczywiście każdy powinien być dobrze poinformowany, ale znajomość mnóstwa informacji niekoniecznie zwiększa zasób rzetelnej wiedzy, gdyż wiele tak zwanych informacji to w rzeczywistości suche fakty, niepowiązane z osobistym doświadczaniem odbiorcy. Zjawisko owej „eksplozji informacji” często określa się mianem „eksplozji danych" lub jeszcze cyniczniej "eksplozją dezinformacji".

    Informacje niewiele mają jednak wspólnego z nabywaniem mądrości. Czasem bywają skuteczną przeszkodą w jej zdobywaniu. Możemy równie dobrze za dużo mieć, jak i za dużo wiedzieć. Ludzie często są przytłoczeni nie tylko nadmiarem dostępnych informacji, lecz także nieudanymi próbami wyłowienia ze strumienia wiedzy czegoś naprawdę zrozumiałego, istotnego i pouczającego. Ktoś powiedział, że czasem "przypominamy spragnionego człowieka, który jest skazany na czerpanie naparstkiem z hydrantu przeciwpożarowego. Mnogość informacji oraz sposób ich przekazywania nieraz sprawia, że w przeważającej mierze są dla nas bezwartościowe". Dlatego o tym, czy wiemy dostatecznie dużo, nie decyduje ilość zapamiętanych informacji, lecz ich jakość i przydatność pod kątem osobistych potrzeb.

    Internet uznawany przez jednych jako skarbiec informacji, przez innych zwłaszcza mniej wprawnych w operowaniu różnego typu wyszukiwarkami, określany jest dość wymownym mianem śmietnika informacyjnego. Jednakże, czy nam się to podoba czy nie, przyszłość według specjalistów należy właśnie do  niego, jako miejsca publikowania większości artykułów, publikacji czy też ogólnie mówiąc – zasobu wiedzy. To dzięki rozwojowi technik informacyjnych staliśmy się społeczeństwem informacyjnym ze wszystkimi konsekwencjami z nich wynikającymi: dobrymi i złymi. Dobre – to łatwiejszy dostęp do urzędów (e‑administracja), nauki (e-learning), usług (e-biznes), itp. Zwiększone wykorzystanie technologii IT nie ma jeszcze dużego przełożenia na ogólny stan rozwoju polskiej e-administracji. Według raportu Światowego Forum Gospodarczego Polska pod względem przygotowania administracji do  transformacji w drodze do społeczeństwa informacyjnego zajęła dopiero 92  miejsce na 104 państwa. Należy jednak stwierdzić, że informatyzacja życia publicznego w Polsce postępuje w coraz szerszym zakresie.

Zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących radzić sobie z tym zalewem informacji było przyczyną powstania nowego zawodu – infobrokera, zwanego również brokerem informacji lub dystrybutorem wiedzy, określonego przez większość specjalistów europejskich zawodem przyszłości. Rok 2006 uznano za przełomowy dla tej grupy zawodowej, która wyrosła na szybko powstającym rynku informacji elektronicznych.[2]Przypisy:

[1] Kolka H., Gospodarka oparta na wiedzy – kilka spostrzeżeń na temat: Firma we współczesnej gospodarce. 2007 http://globaleconomy.pl/content/view/2100/21/  [dostęp 22.10.2007]

[2]  Elektroniczna gospodarka w Polsce 2006.   http://www.egospodarka.pl/24091,Elektroniczna-gospodarka-w-Polsce-2006,7,39,1.html [dostęp 20.11.2007]


Czytaj dalej „Stan infobrokerstwa w Polsce A.D. 2007”

Kody kreskowe, a standard zapisu treści

Nazwa  PLIKU: 071230_2123_AA861127_KWANT_v01 standaryzacja zapisu treści_ zapis informacji w postaci kodów_ GS1 DATA BAR
Problem: Jak zapisywać treści, aby spełnić warunek łatwego i szybkiego ich wyszukania?
Słowa klucze: kody kreskowe, GS1 DATA BAR
Temat: Jakie są możliwości standaryzacji zapisu treści dzięki zastosowaniu kodu GS1 DATA BAR?
Dla kogo? Zespół Projektowy Standaryzacji zapisu treści
Na kiedy?: stale_edu
ŹRODŁO : http://www.gs1pl.org/gs1.php?id=146
Autor: Anna Adamczyk ania_kosz_16@wp.pl

CYTAT:,,Dzięki zastosowaniu kodu GS1 DataBar-14 i GS1 DataBar-14 Spiętrzonego od roku 2010 możliwe będzie:

  • identyfikowanie przedmiotów, których nie można oznaczyć istniejącymi liniowymi kodami kreskowymi, ze względu na zbyt małą ilość miejsca na opakowaniu
  • ograniczenie powierzchni kodu kreskowego do wymaganego minimum, a tym samym zyskanie wolnej powierzchni na projekt graficzny opakowania

Dzięki zastosowaniu kodu GS1 DataBar-14 Rozszerzonego i GS1 DataBar-14 Rozszerzonego Spiętrzonego możliwe będzie:

  • zakodowanie większej ilości danych na tej samej powierzchni lub tej samej liczby danych na mniejszej powierzchni, niż obecnie stosowane kody kreskowe EAN/UPC (np. kody EAN-13 czy EAN-8)
  • identyfikowanie poprzez numer GTIN produktów zwykle trudnych do oznakowania, takich jak świeża żywność
  • zapisanie dodatkowo takich informacji jak numer oznaczenie partii produkcyjnej, numer seryjny, data ważności, które umożliwiają realizację wymogów śledzenia ruchu i pochodzenia produktów (traceability)
  • kodowanie towarów o zmiennej ilości – w chwili obecnej istnieją wyłącznie rozwiązania krajowe i wewnętrzne, co w praktyce często powoduje stosowanie indywidualnego podejścia i konieczność dostosowywania się do wewnętrznych numerów sieci handlowych’’  „

SUGESTIE:

/1/ Bibliografia
1. http://www.gs1pl.org/gs1.php?id=146
            30.12.2007r godz. 21.23
2. http://www.koncept-l.pl/index.php?strona=kody_kreskowe.html&xxl=Kody%20kreskowe
       30.12.2007r godz.21.35
/2/ Asocjacje
            Kody kreskowe są bardzo istotnym odkryciem cywilizacji. Zapewniają większą dokładność, niż informacje, które zapisywane są ręcznie. Przyczyniają się do zwiększenia wydajności i usunięcia błędów ludzkich. Odczytywane informacje są bardziej wiarygodne. Dają możliwość bezpośredniego i natychmiastowego przekazu danych do komputera. Pozwalają na kontrolowanie zasobów, monitorowanie różnych transakcji handlowych, przyspieszają procesy związany z rozładowaniem, przeładowaniem czy tez załadowaniem towaru. Każdy dany produkt ma swój określony numer, nie jest możliwe, aby zdarzyło się, że dwa różne produkty mają ten sam zapis. Znajduje on zastosowanie wszędzie tam gdzie należy zidentyfikować dany produkt. Dzięki wprowadzeniu GS1 DATA BAR, kodami kreskowymi oznaczone będą mogły być bardzo małe przedmioty np. fiolki czy blistry z tabletkami, czy też produkty o ,,zmiennej ilości’’ takie jak mięso czy drób. Oznakowane też będą mogły być pojedyncze owoce i warzywa. Wszystko to pozwoli na udoskonalenie systemu kupna i sprzedaży w wielu branżach. Towary, które do tej pory wprowadzone były wciąż ręcznie zyskają swoje kody, co za tym idzie wyeliminowanie błędów przy zapisie ręcznym. GS1 DATA BAR umożliwia również oznakowanie świeżej żywności poprzez umieszczenie na niej numeru serii, partii i daty ważności. Kody te będą mniejszych rozmiarów, co daje więcej przestrzeni na zareklamowanie danego produktu na opakowaniu. (więcej miejsca na grafikę).Z pewnością zastosowanie kodów kreskowych to oszczędność czasu, który jest tak bardzo cenny w dzisiejszej rzeczywistości. Taki zapis informacji znacznie usprawnił życie całemu społeczeństwu. Kiedy do sklepu przychodzi towar, osoba odpowiedzialna za jego odbiór nie musi wprowadzać ręcznie każdego po kolei do systemu, skanuje listę przewozową i towar jest już w bazie .Taki system umożliwia dokonanie wielu operacji na danych produktach(przyjęcie, wydanie, zamiana, zestawienie dzienne, tygodniowe czy miesięczne)wszelkie informacje o towarze możemy mieć w każdej chwili i nie musimy na to długo czekać.
            Rozumując przez analogię: wiedza na dany temat zapisywana jest w różnej formie i różnych miejscach. Raz jest to książka, innym razem opracowanie, artykuł w czasopiśmie lub Internecie. Rozwiązanie danego problemu wymaga wyszukania przesłanek do podjęcia decyzji. Umieszczone są one we wspomnianych książkach, opracowaniach itd. Wyszukane i zapisane w postaci notatek będą bezużyteczne jeśli  nie nadamy im określonego, zawsze takiego samego identyfikatora. Tworzenie kwantów, fiszek – zapisywanie wybranych fragmentów wiedzy w umówiony sposób, przechowywanie ich np. w postaci drzew problemów czy drzew wiedzy zdecydowanie problem ten rozwiązuje. Trudno jest umówić się ze wszystkimi i wszędzie jak mają zapisywać wiedzę. Łatwiej robić to we własnym zakresie, w swojej organizacji.
            Kolejne kroki zmierzające do realizacji owej idei to digitalizacja posiadanych zasobów oraz jej stała kwantyfikacja prowadzona pod kątem aktualnie rozwiązywanych problemów. Organizacją takiego procesu zajmują się służby infobrokerskie (Infobrokerstwo systemowe).           

ZADANIA:

            Proszę przygotować plan działań własnej organizacji w zakresie dygitalizacji posiadanych zasobów wiedzy oraz infobrokerskiego wsparcia aktualnie rozwiązywanych problemów.

Ta strona używa cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej Informacji

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii Dla Państwa wygody używmy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis nasz stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: - cookies google-analytics.com – statystyki dla naszej witryny - cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny mac.gov.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny) - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) Pozostałe nasze serwisy używają także: - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie) - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai) - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność) - cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Zamknij