2007 Rokiem Równych Szans dla Wszystkich

2007-03-13 07:00_IL630108_v01 _  wykluczenie społeczne_ formy blokowania
SŁOWA KLUCZE
: _równe traktowanie obywateli – świadomość praw i obowiązków – równe szanse na rynkupracy – program – warsztaty aktywizujące –   wzrost świadomości
TEMAT
: _    Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich
PROBLEM
: _ wykluczenie społeczne
ODBIORCA
: _ zespół projektowy

 CYTAT: decyzją Parlamentu Europejskiego nr 771/2006/WE z dnia 17 maja 2006 r., rok 2007 Rokiem Równych Szans dla Wszystkich – w Kierunku Sprawiedliwego Społeczeństwa”

„Art. 6 Traktatu Amsterdamskiego stwierdza, iż Unia Europejska „jest zbudowana na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolnościach.” W 1997 roku Państwa Członkowskie wzmocniły uprawnienia UE dla utrzymania w mocy tych zasad przez wprowadzenie Art. 13, który przyznał Wspólnocie kompetencje do ”podjęcia właściwych działań na rzecz zwalczania dyskryminacji wynikającej z uprzedzeń na tle płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej”. Wprowadzenie tego art. stało się bezpośrednią podstawą dla przygotowania przez Komisję propozycji regulacji znanych pod nazwą „pakiet antydyskryminacyjny”, który zawiera:

  • Wspólnotowy Program Działań, w ramach którego prowadzona jest kampania uświadamiająca na temat dyskryminacji  – informacje są dostępne pod tym adresem internetowym: http://www.stop-discrimination.info/
  • Dyrektywę dot. Zwalczania Dyskryminacji i Dyrektywę dot. Równości Rasowej
  • Dyrektywę dot. Równych Szans na Rynku Pracy

Te dyrektywy, przyjęte w 2000 roku, zakazują dyskryminacji, prześladowania i represjonowania w miejscu pracy i nauki, w obszarach takich jak opieka społeczna i pomoc społeczna (wliczając mieszkalnictwo społeczne) oraz opieka zdrowotna,  na tle religii i przekonań, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej, rasowym i etnicznym. Prawo to ma zapewnić wszystkim obywatelom równy dostęp do dóbr i usług publicznych.”

„Konsultacje społeczne prowadzone w krajach Unii Europejskiej wykazały, iż istnieją trzy główne przeszkody dla efektywnego wprowadzenia powyższego prawa UE:

  • wciąż istniejące postawy i zachowania dyskryminujące mniejszości;
  • niepełne wdrożenie przepisów wspólnotowych w poszczególnych krajach członkowskich;
  • niska świadomość społeczna dotycząca zakazu dyskryminacji i możliwości prawnej obrony własnych praw.”

ŹRÓDŁO
http://www.bruksela.um-zachodniopomorskie.pl/index.php?wiad=1351


KOMENTARZ do problemu:_ Istnienie uregulowań prawnych w zakresie równego traktowania  nie zapewnia równego traktowania obywateli UE. Świadomość istnienia uregulowań prawnych jest niska. Kraje członkowskie nie w pełni wdrażają „antydyskryminacyjne” przepisy. Ustanowienie 2007 roku – Europejskim Rokiem Równych Szans  stwarza „dobry” klimat do zainicjowania działań w tym zakresie na lokalnym rynku pracy. Wspólne warsztaty aktywizujące z udziałem bezrobotnych narodowości romskiej czy też niepełnosprawnych są jedną z form przełamania barier mentalnych w tym zakresie. Szeroka kampania informacyjna adresowana  zarówno do pracodawców jak i bezrobotnych winna przyczynić się do wzrostu świadomości  w zakresie równego traktowania bezrobotnych na rynku pracy bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność.

AUTOR: Izabela Ligęza

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.