Etyka zawodu infobrokera

051229_1345_AWA761211_v01 Etyka zawodu infobrokera
PROBLEM: Etyka zawodu infobrokera
SŁOWA KLUCZE: infobrokerstwo, etyka zawodowa
ODBIORCA: Zespół infobrokerski
CYTAT: „Zasady etyczne zawodu infobrokera
Największe międzynarodowe stowarzyszenie infobrokerów na świecie The Association of Independent Information Professionals (AIIP) stworzyło kodeks zasad etycznych brokerów informacji. Określono w nim między innymi zasady postępowania oraz profesjonalne działania infobrokerów. Pełną ich treść można znaleźć na stronie organizacji: www.aiip.org.
Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia AIIP.
· utrzymywanie dobrego imienia zawodu poprzez uczciwość, kompetencje i zachowanie poufności,
· przekazywanie klientom najaktualniejszej i najbardziej relewantnej w stosunku do zapytania odpowiedzi w ramach czasowych przez nich wyznaczonych,
· pomoc klientom w zrozumieniu wykorzystanych źródeł informacji,
· przyjmowanie zleceń wyłącznie zgodnych z prawem i niedziałających ze szkodą dla środowiska zawodowego infobrokerów,
· dotrzymywanie klauzuli poufności,
· poszanowanie praw autorskich oraz dotrzymywanie zasad umów licencyjnych z klientami, a także informowanie klientów o zobowiązaniach i ograniczeniach wynikających z tych umów,
· utrzymywanie zawodowych kontaktów z bibliotekami i przestrzeganie zasad dostępu do ich zbiorów,
· ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie się do tego kodeksu przez pracowników. "
ŹRÓDŁO : http://www.infobrokering.pl/o_serwisie_infobrokering.php#aiip (29.12.2005)
KOMENTARZ do problemu: Jak widać, najogólniej zasady etyczne zawodu infobrokera da się sprowadzić do dwóch zasadniczych kwestii: rzetelności i uczciwości. Ta pierwsza ma polegać przede wszystkim na dostarczaniu klientom informacji zweryfikowanych, jak najbardziej aktualnych i pełnych, a także zadbanie o właściwe przedstawienie wyników poszukiwań, w sposób dostosowany do konkretnych potrzeb i specyfiki klienta.
Ta druga zaś to nie tylko przyjmowanie wyłącznie zleceń zgodnych z prawem, zachowanie klauzuli poufności, praw autorskich i innych norm prawnych, ale także wszystko to, co zazwyczaj rozumiemy pod pojęciem etyki – przestrzeganie norm nie tylko uregulowanych prawnie, ale również (a może przede wszystkim) nie ujętych explicite w paragrafach i artykułach rozmaitych kodeksów prawnych.
AUTOR: Adam Waśkiewicz
© 2001 wojewodzki.pl

Co to jest społeczeństwo informacyjne?

Co to jest społeczeństwo informacyjne?

       Społeczeństwo wiedzy traktuje kapitał intelektualny- jako podstawowy, najważniejszy zasób organizacji, a wiedzę- jako towar. Tworzenie i korzystanie z informacji, wiedzy (I/W) jest w tym społeczeństwie zjawiskiem istotnym. Problemy związane z procedurami dotyczącymi wiedzy należą do istotnych. Jednym z ważniejszych jest zjawisko tzw. smogi informacyjnego[2].

 Cechy odróżniające społeczeństwo wiedzy traktujemy typizacyjne. Oznacza to, że w modelu tego społeczeństwa są one bądź maksymalnie preferowane bądź poziom nasycenia wskazaną cecha jest właśnie maksymalny. Realnie funkcjonujące społeczeństwa przybliżają się bardziej lub mniej do wspomnianego modelu.[3]

 [1]„ Organizację” traktujemy bardzo szeroko. Pod pojęciem tym mieści się zarówno administracja publiczna (rządowa, samorządowa), przedsiębiorczość, jak i organizacje pozarządowe, partie polityczne itd.
[2] Piotr Legutko, Szum doskonały. ”Tygodnik Powszechny” Nr 23 (2761), 9 czerwca 2002 http://www.tygodnik.com.pl/  numer/276123/tadeusiewicz.html [cyt.:2005-08-23]
[3] Typizacja – jako podstawa i zasada podziałów logicznych wykorzystywana jest w naukach humanistycznych znacznie rzadziej niż w naukach przyrodniczych. Dlatego też emocjonalne uwarunkowania mentalne związane ze stosowaniem formuły gazu idealnego np. w fizyce są zupełnie odmienne od humanistycznego kontekstu towarzyszącego stosowaniu terminu „społeczeństwo informacyjne” w naukach społecznych. Kontekst humanistyczny wyraża swoją specyfikę w dosłowności dziedziny badawczej sprowadzonej często do fenomenalistycznej oczywistości towarzyszącej potocznym obserwacjom utrzymanym w formule: jaki jest koń… Ten sposób interpretacji przeniesiony na grunt nauk przyrodniczych nakazywałby orzekanie, iż ciecze mają właściwości odkształcające ciał, skoro każdy widzi, że łyżeczka zanurzone w herbacie zakrzywia się w miejscu, gdzie powietrze styka się z cieczą. Oczywista bezzasadność takich stwierdzeń w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych (ujmowanych od wieków w formule idealizacyjnej, abstrahującej od tego, co widać na pierwszy rzut oka) traci swoją pewność w momencie przejścia do świata społecznego. Formuła: jakie jest społeczeństwo- każdy widzi zakłada spojrzenie „gołym okiem” i zdroworozsądkowa oczywistość wyrażanych sądów. Badawcza idealizacja cech społecznych utożsamiana bywa z posiadającym negatywny kontekst emocjonalny- idealizowaniem czyli mówieniem o społeczeństwie czegoś, co jest nierealne, nieprawdziwe itd. Można więc zawieszać materialny punkt na nierozciągliwej nici i formułować prawa dotyczące wahadła matematycznego i nie obrażać zdroworozsądkowych przekonań o realnie funkcjonujących wahadłach, ale trudne do akceptacji są te obszary wiedzy, które opisują społeczeństwo, rządzące nimi prawa- z pominięciem cech i właściwości, które przyzwyczailiśmy się traktować w naszej codzienności jako istotne. W odniesieniu do społeczeństwa wiedzy prezentowany tutaj pogląd wyraża się w żądaniu mówienia o społeczeństwa tego, jakie ono jest. Z intensywnością cech realnie występujących. Nastawienie takie – w połączeniu z żądaniem dokonywania wszelkich podziałów jedynie na klasyfikacyjnych zasadach- wyklucza społeczeństwo informacyjne z obszarów wiedzy sensownej, rozpoznawalnej, sankcjonowanej. Por.: Mullan, P.: Information society: frequently un-asked questions, http://www.spiked-online.com /Printable/0000000053AA.htm,  [14.06.2001] czyt. za: Michał Goliński, Społeczeństwo informacyjne – problemy definicyjne i problemy pomiaru /w:/ http://www.bemowo.waw.pl/ rozwoj/spoleczenstwo/definicje_pomiar.pdf

Koniec matematyki?

051212_1642_MC590904_v04 Czy obowiązkowa matura z matematyki zwiększy ilość kandydatów na wyższe uczelnie o kierunkach ścisłych?
PROBLEM: Co należy zrobić, żeby zachęcić uczniów do zainteresowania matematyką?
SŁOWA KLUCZE
: matematyka, matura, metody, program
ODBIORCA: Zespół Projektowy – EDUKACJA
CYTAT: „Coraz mniej jest kandydatów na studia na kierunkach technicznych i rektorzy szkół wyższych zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich chcą przywrócenia obowiązkowej matematyki na maturze. Jak wynika z badań Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), polscy uczniowie mają wykute wzory na pamięć, za to nie radzą sobie z rozwiązywaniem zadań wymagających kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia. .” Maciej Goniszewski [cyt: 2005-11-15 ]
ŹRÓDŁO: http://nauka.trojmiasto.pl/news.phtml?id_news=17772 05-11-27
KOMENTARZ do problemu: Nauczanie matematyki powinno uwzględniać zarówno stan matematyki, jako dziedziny wiedzy, jak również jej znaczenie i użyteczność dla każdego człowieka. Ani w jednym, ani w drugim nie można dzisiaj pominąć roli komputerów i informatyki, a technologia informacyjna dodatkowo stwarza nowe możliwości porozumiewania się. http://www.dlaszkoly.pl/mik/num/mik1/mik2_4.htm
 Powinien zmienić się program tego przedmiotu – program matematyki musi być inny niż ten, który dziś realizuje się w szkołach – to ma być sposób myślenia i język opisywania świata, a nie zbiór równań i regułek    W wielu obowiązujących programach nauczania matematyki uwzględniono, iż matematyka: umożliwia twórczy rozwój ucznia, jest bardzo użyteczna i występuje w otaczającym ucznia środowisku, w szczególności, pojawia się w wielu innych dziedzinach szkolnej edukacji, wspierając je i czerpiąc z nich. Ważną kwestią jest , aby ta matematyka była matematyką normalną, matematyką użytkową, której uczeń nie będzie się bał, a która będzie pomagała mu w codziennym życiu.

AUTOR: Maria Ciesiółka
 DATA: 2005-12-12 18:41

Co samorząd może zrobić dla młodych ludzi?

051206_2105_MC590904_v01 Co samorząd może zrobić dla młodych ludzi?
PROBLEM: Jak ukierunkować edukacje informatyczna młodego pokolenia?
SŁOWA KLUCZE: internet, sieć, społeczeństwo, samorząd, kształcenie
ODBIORCA: ZP –EDUKACJA INFORMATYCZNA
CYTAT:” Technologie informatyczne, a głównie Internet sprawiły, iż wiedza całego świata kumulowana jest w jednym miejscu. Przez szeroki dostęp do informacji świat zaczął rozwijać się szybciej.
Rewolucja społeczna
Wchodzimy w fazę Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie głównym dobrem, towarem, źródłem tworzenia dochodu narodowego są informacja i wiedza. Rola samorządu w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego polegać będzie głównie na zapewnieniu dostępu do sieci teleinformacyjnej. Statystyka podaje, że na 104 zbadane cywilizowane kraje świata, Polska znajduje się na 72 miejscu, jeśli chodzi o poziom dostępu do sieci. – Jesteśmy daleko za krajami Afryki Północnej – komentuje Witold Sartorius z Polskiego Centrum Kompetencji eGov i eEdu. Około 1 mln gospodarstw domowych nie ma telefonu stacjonarnego, na 100 mieszkańców łącze telefoniczne mają zaledwie 32 osoby. Są to jedne z najgorszych wyników w Europie.
W przyszłości natomiast właśnie dostęp do sieci telekomunikacyjnej będzie wyznaczał tempo rozwoju intelektualnego i gospodarczego. Dzięki Internetowi każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, może korzystać z najnowszych wyników badań, poznawać najnowsze technologie. – Internet wyrównuje szanse niezależnie od tego, jak daleko mieszka się od Nowego Jorku – mówi Janusz Szewczuk, zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin. Wiedzę tę można wykorzystać dla własnego rozwoju, prowadzonego biznesu, zainteresowań. Dla tych, którzy posiadają dostęp do Internetu, świat jest bliższy i mogą rozwijać się szybciej. Internet stał się źródłem i podstawą tego, co nazywamy Społeczeństwem Informacyjnym.
Zacząć od młodego pokolenia.
Samorządy są jednostkami odpowiedzialnymi za kreowanie rozwoju na swoim terenie. Powinny zadbać o równy (w skali światowej) start, główne najmłodszemu pokoleniu. To ono wejdzie na rynek pracy już wtedy, gdy na świecie istnieć będzie Społeczeństwo Informacyjne. – Kształcenie powinno objąć to, czego potrzebuje rynek pracy, a nie to, co umieją nauczyciele – twierdzi prof. Wojciech Cellary z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przyszłość wymagać będzie posiadania możliwie szerokiego wykształcenia, umożliwiającego zmianę zawodu nawet co 5-10 lat. Do historii odchodzi model, gdzie po około 20-letnim procesie edukacji, pracownik korzysta z nabytej wiedzy przez następne 40 lat pracy zawodowej. To, czego w przyszłości będą oczekiwać pracodawcy od zatrudnionych to:- komunikatywność, – kreatywność, – zdolność do aktualizacji wiedzy.
Według prof. Wojciecha Cellary, te trzy cechy umożliwią dostosowywanie się do szybko zmieniającej się sytuacji. – Fachu, rzemiosła, przystosowania do konkretnego zawodu można nauczyć się w jeden miesiąc – mówi prof. Wojciech Cellary. Pracownik przyszłości to elastyczny umysł, zdolny do permanentnego poszerzania swojej wiedzy. Mariusz Jendra”
 
ŹRÓDŁO :
 http://www.gazetasamorzadu.infor.pl/
index_new.php?tresc=wspolne/o_gazecie&dzial=O%20gazecie
 [cyt.:2005-12-01]
KOMENTARZ do problemu: Powstanie internetu jest przełomem większym niż wynalezienie druku czy prochu. Internet demokratyzuje szanse na sukces i zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy. Dlatego tak ważna jest rola samorządów w kształceniu młodego pokolenia, celem dostosowania jego do potrzeb współczesnego świata pracy i nauki (komputery dla szkół, szkolenia ). [Zapewnienie dostępu do internetu oraz ukierunkowanie edukacji informatycznej- to podstawowe zadania samorządu. Wybór kierunku edukacji informatycznej ułatwiony jest o tyle, że dodane- TW ]w Polsce znany jest ECDL- Europejski Certyfikat umiejętności Komputerowych (Europa Computer Driving Licence). Certyfikat ten zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie, jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Certyfikat uznany jest na terenie całej Unii Europejskiej. /Źródło: www.ecdl.com.pl /. ECDL powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku – od 8 do 80 lat. Obecnie umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejętności./ Źródło: http://www.pti.org.pl/ecdl.php/ [Biegłe opanowanie podstawowej wiedzy komputerowej musi iść w parze z rozwijaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz samodzielnego przetwarzania informacji/ wiedzy/. Te zadania musi realizować szkoła. Aby realizowała je z powodzeniem- do programu nauczania np. informatyki warto wprowadzić elementy infobrokerstwa.-[moderator TW480302 –2005-12-07 07:03]
AUTOR: Maria Ciesiółka
DATA:2005-12-06 21

Od czego zależy dobrobyt polskich rodzin?

0512.06_1950_JD 660809_v05   Budowa społeczeństwa informacyjnego w wymiarze lokalnym

TYTUŁ:_ Od czego zależy dobrobyt polskich rodzin?

SŁOWA KLUCZE: informacja, przekaz informacji, wiedza

ODBIORCA: Zespół projektowy _SI (Społeczeństwo Informacyjne)

CYTAT: „W wysoko rozwiniętych społeczeństwach obserwuje się silną tendencję do przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja oraz technologie informacyjne. Wiedza staje się podstawowym zasobem, a wkład wiedzy – istotnym elementem większości produktów. U progu XXI wieku Polska staje przed ogromem wyzwań natury społecznej i technologicznej. Od sprostania im zależy pozycja konkurencyjna kraju na arenie międzynarodowej, zapewnienie materialnego dobrobytu polskich rodzin, umocnienie ich samodzielności ekonomicznej oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Kluczowym zadaniem dla Polski jest włączenie się w proces budowy ery informacyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik społeczeństwa informacyjnego, stwarzanie warunków dla zapewnienia bezpośredniego dostępu do informacji, kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz rozwijanie jego potencjału intelektualnego i gospodarczego. Ze względu na proces integracji ze strukturami Unii Europejskiej pojawia się potrzeba dostosowania polskich rozwiązań i standardów do kształtującego się nowoczesnego społeczeństwa informacji.”

ŹRÓDŁO http://www.infoport.pl/content/?dn=6%2C8   02.12.2005  20.50

KOMENTARZ:  Budowa społeczeństwa informacyjnego jest wyzwaniem dla środowisk, które mają możliwości kształtowania rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Szczególną rolę może odegrać w tej sprawie samorząd terytorialny oraz organizacje samorządowe działające w środowisku lokalnym. Wprowadzenie internetu do szkół, udostępnienie szybkich łączy internetowych, umożliwianie przepływu informacji między sektorami publicznymi. Nacisk na edukację i uświadamianie społeczeństwa lokalnego, poprzez organizowanie szkoleń i kursów. Na szczeblu gmin tworzenie Gminnego Centrum Informacji, które jest dostępne dla wszystkich mieszkańców. Działania te poczynając od środowisk lokalnych przyczyniają się do rozwoju i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Mało kto uświadamia sobie dzisiaj w Polsce od czego zależy dobrobyt rodzin, materialny poziom ich życia. Budowa społeczeństwa informacyjnego kojarzy się zazwyczaj z komputerem oraz Internetem- i na tym kończy. Mniejsza o to, jeśli dzisiaj nie rozumie tych zależności przysłowiowy Kowalski. Dużo gorzej, gdy nie rozumie ich władza. Także samorządowa. Upowszechnianie wiedzy o rzeczywistych uwarunkowaniach wyższego poziomu życia leży w interesie społecznym – w stopniu przynajmniej tak samo znaczącym, jak ujawnianie wszelkiej patologii życia społecznego.[uwaga moderatora 051207_0608_TW480302_v01] 

AUTOR: Jolanta Dembek

DATA: 06.12.2005

© 2001 wojewodzki.pl

Jak stworzyć KWANTA? Infobroker w akcji.

  • 051129_2140_TW480302_v01 [ rok] [miesiąc] [dzień]_[godzina] [minuty]_[IMIĘ] [NAZWISKO] [rok urodzenia] [miesiąc] [dzień urodz.]_[wersja numer]
  • PROBLEM:_ [Nazwa problemu]
  • SŁOWA KLUCZE: [słowa identyfikujące problem]
  • ODBIORCA: [zespół rozwiązujący problem]
  • CYTAT: „[cytowana treść pozostająca w zawiązku z problemem] „
  • ŹRÓDŁO : [dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować źródło cytowanej treści]
  • KOMENTARZ do problemu: [nasze rozumienie związku cytowanej treści z problemem]

AUTOR: Tadeusz Wojewódzki   [ nazwisko Autora – z hiperłączem]

Czytaj dalej „Jak stworzyć KWANTA? Infobroker w akcji.”

Ta strona używa cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej Informacji

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii Dla Państwa wygody używmy plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Serwis nasz stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.: - cookies google-analytics.com – statystyki dla naszej witryny - cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny mac.gov.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny) - cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) Pozostałe nasze serwisy używają także: - cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie) - cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai) - cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony - cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność) - cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to: W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/) W serswisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Zamknij