O czym jest ta strona?

Tadeusz Wojewódzki, Trzecia droga

 


Tematyka INFOBROKERSTWA SYSTEMOWEGO  – to odpowiedź na pytanie: Jakiej wiedzy potrzebujesz, żeby zrealizować swój cel?

Najczęściej problemy z wiedzą, a w konsekwencji ze skutecznym działaniem – mają swoje źródło w takich zjawiskach, jak

  • wielokrotne dublowanie zadań informacyjnych /wielu pracowników, w podobnych okolicznościach zbiera informacje i przekształca je w treści o walorach wiedzy, ale korzysta z nich jednorazowo/
  • niedrożność  kanałów informacyjnych /do organizacji dociera bardzo dużo informacji istotnych dla niej, ale nie docierają one we właściwe miejsca lub w miejscach tych brakuje kompetencji i narzędzi do ich wykorzystania/
  • brak dzielenia się wiedzą /informacje są wprawdzie przekazywane, ale nie dotyczy to wiedzy warunkującej skuteczne działanie, gdyż nie jest ona należycie rozpoznana i nie funkcjonuje w ramach systemu wspierającego decyzyjność/
  • brak wiedzy koniecznej do podjęcia ważnych decyzji /sposób gromadzenia wiedzy nie zapewnia korzystania z niej w sytuacjach decyzyjnych/
  • niski poziomu kompetencji infobrokerskich / kompetencje tego typu nie są zazwyczaj rozpoznawane przez HR, a tym bardziej rozwijane i utrwalane systemowo; w konsekwencji jakość wiedzy wykorzystywanej w procesach decyzyjnych jest wypadkową przypadkowych umiejętności identyfikowania istoty treści, jej adekwatności do stanu wiedzy itp./
  • niski poziomu świadomości informacyjnej kadry menedżerskiej itd. / kadra menedżerska utożsamia mylnie procesy informacyjne li tylko z procesami zarządczymi, nie dostrzegając technologicznych uwarunkowań wiedzy /

Największe możliwości rozwojowe firm tkwią w tym własne obszarze. Do ich okrycia i wykorzystania konieczne są poważne zmiany mentalne kadry zarządzającej.  Rozpoczyna je zazwyczaj pytanie o miejsce wiedzy w organizacji. Problem tkwi w odpowiedzi. Albo jest ona mylna, albo nie mam jej wcale.

Sprawdź, jak to jest u Ciebie?

 

BARIERY MENTALNE

Czasami nazywany jest klinami realności, gdyż wciskając się między tym, co chcemy, żeby było, a tym, co robimy. Mamy swoje marzenia, potrzeby, cele. Chcielibyśmy żeby świat był jakiś – wiemy jaki. Deklarujemy naszą zgodę, przyzwolenie na to, żeby taki był. Potwierdzamy naszą gotowość do respektowania zasad działania, które uważamy za słuszne, sprawiedliwe, potrzebne. A potem przystępujemy do działania. I okazuje się, że w praktyce respektujemy zupełnie inne zasady, niż deklarowane wcześniej, zanim podjęliśmy działania. Kiedy postępują tak inni – mówimy, że nas oszukują. Jeśli jednak postępujemy tak sami? Na domiar złego w grupie? Rodzą się pytania:

Co to jest? Jak sobie z tym radzić?

To „coś” nazywamy barierami mentalnymi. One pojawiają się w działaniu. Są, ale nie istnieją… Są, gdyż wywołują skutki. Liczne i fatalne. Nie istnieją – jak wszystko, co nie zostało nazwane. To, co nie jest nazwane – nosi zazwyczaj przybrane imię konsekwencji, a nie samej przyczyny (no name). Stąd mówi się o wyciekaniu energii, atomizacji zespołu, braku potencji zmian, braku identyfikacji z firmą. Ale to są konsekwencje -odczuwane przez pracowników, aktorów scen naszej realności zawodowej. Mówi się o niższej efektywności zespołów – to zauważają menedżerowie. Widzą to o i odczuwają wszyscy. Rzecz jednak w tym, żeby nauczyć się to coś nazywać.

MSE – w części diagnostycznej koncentruje się na na nazywaniu stanów rzeczy i kojarzeniu ich w objawy barier mentalnych i paradygmatów mydlenia. Tutaj koncentrujemy się na barierach mentalnych.

Rezultatem interesującej nas diagnozy są matryce identyfikacji. Powstają w trakcie warsztatów przeprowadzanych w organizacji, która ma wskazane wcześniej objawy obecności  barier mentalnych.  Matryc obecności syndromów barier mentalnych jest kilkadziesiąt, ale w praktyce omawia się ich kilkanaście. Warsztaty syndromiczne poprzedzane są bowiem konsultacjami w trakcie których nasi eksperci są w stanie zidentyfikować główne problemy organizacji i pod ich właśnie katem ukierunkować warsztaty.

Natomiast prezentacja matryc syndromicznych / pierwszej z czterech – w tej części diagnozy opiera się na szablonach podobnych do tych, jak prezentowany poniżej.

Syndrom czarownicy

Syndrom czarownicy

Zainteresowanych diagnostyką swojej organizacji – Serdecznie zapraszamy